Omgevingsrecht

 

Het omgevingsrecht ziet, zoals de naam al zegt, op onze (leef/bedrijfs)omgeving. Het omgevingsrecht bestaat bijvoorbeeld uit:

 • regels over de indeling van gebieden (bestemmingsplannen (straks omgevingsplannen), parkeernormen en beheersverordeningen);
 • regels over de belasting van milieu bijvoorbeeld door (spoor)wegen, bedrijven en landbouw (luchtkwaliteit, bodembescherming en flora- en fauna);
 • regels die burgers beschermen (geluidhinder, risico’s op ongevallen en wateroverlast).

Het omgevingsrecht heeft altijd elke dag invloed op de mogelijkheden die burgers, ondernemers en overheden hebben met en in hun directe omgeving. Het is bovendien net als de omgeving zelf, voortdurend in verandering. Onze advocaten en juristen zijn dagelijks bezig met adviezen, procedures en academies. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende onderwerpen:

 • De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro),
 • Waterwet,
 • Wet milieubeheer (Wm),
 • Wet geluidhinder (Wgh),
 • Crisis- en herstelwet,
 • Tracéwet,
 • Besluit milieueffectrapportage; en
 • in de toekomst ‘de Omgevingswet’.

Overheden en ondernemers kunnen bij ons terecht voor procedures en advies over:

 • Omgevingsvergunningen voor
  • Bouwen
  • Milieu inrichtingen (bijvoorbeeld een verwerker van afval)
  • Aanleggen van wegen
  • Afwijken van het bestemmingsplan (of straks onder de Omgevingswet: het omgevingsplan)
  • Natuur, flora en fauna (bijvoorbeeld stikstof, soortenbescherming zoals de vleermuis)
  • Kappen van bomen
 • Vergunningvrij bouwen (bijvoorbeeld in het achtererfgebied)
 • Bestemmingsplannen
 • Provinciale verordeningen
 • Natuurbescherming (zowel soorten- als gebiedsbescherming (vleermuizen, Natura 2000, stikstof)
 • Geluid
 • Luchtkwaliteit

Wij denken graag mee over de wijze waarop een besluit juridisch houdbaar kan worden vormgegeven of juist de wijze waarop een besluit aangevochten kan worden.

Uw eerste aanspreekpunt:

Het hele team

Elzelou Grit

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Tenslotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten.

050 314 42 80 +31 (0) 6 550 000 98 e.grit@yspeert.nl

Doreth Loonstra

Doreth studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met de specialisatie Staats- en bestuursrecht. Tijdens haar studie was zij onder meer werkzaam bij de vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde op de Rijksuniversiteit Groningen. Doreth is onderdeel van het brancheteam Overheid, waarbij zij zich voornamelijk toelegt op het omgevingsrecht en bouwrecht en algemeen bestuursrecht.

050 207 16 09 +31(0) 6 15 87 37 66 d.loonstra@yspeert.nl

Denise de Jong

Denise haalde haar bachelor Rechten aan de Hanzehogeschool Groningen, waar zij het honoursprogramma volgde en de award “beste scriptie” won.

Zij is tevens bestuurslid van de Ondernemersvereniging Bestratingen Nederland (OBN).

0591 745060 d.dejong@yspeert.nl