Omgevingsrecht

 

Het omgevingsrecht ziet, zoals de naam al zegt, op onze (leef/bedrijfs)omgeving. Het omgevingsrecht bestaat bijvoorbeeld uit:

  • regels over de indeling van gebieden (bestemmingsplannen, parkeernormen en beheersverordeningen);
  • regels over de belasting van milieu bijvoorbeeld door (spoor)wegen, bedrijven en landbouw (luchtkwaliteit, bodembescherming en flora- en fauna);
  • regels die burgers beschermen (geluidhinder, risico’s op ongevallen en wateroverlast).

U kunt te maken krijgen met een omgevingsvergunning die is verleend waarmee u het niet eens bent, of juist een omgevingsvergunning die u wordt geweigerd, de aanwezigheid van een dier dat uw project vertraagt, of de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan dat de mogelijkheden voor uw eigendommen of bedrijfsvoering belemmert.

Het omgevingsrecht heeft altijd elke dag invloed op de mogelijkheden die burgers, ondernemers en overheden hebben met en in hun directe omgeving. Het is bovendien net als de omgeving zelf, voortdurend in verandering. Onze advocaten en juristen zijn dagelijks bezig met adviezen, procedures en academies over de hiervoor genoemde onderwerpen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Crisis- en herstelwet, Tracéwet, het Besluit milieueffectrapportage en in de toekomst ‘de Omgevingswet’, hebben voor ons geen geheimen.