Omgevingsrecht

 

Het omgevingsrecht ziet, zoals de naam al zegt, op onze (leef/bedrijfs)omgeving. Het omgevingsrecht bestaat bijvoorbeeld uit:

  • regels over de indeling van gebieden (bestemmingsplannen, parkeernormen en beheersverordeningen);
  • regels over de belasting van milieu bijvoorbeeld door (spoor)wegen, bedrijven en landbouw (luchtkwaliteit, bodembescherming en flora- en fauna);
  • regels die burgers beschermen (geluidhinder, risico’s op ongevallen en wateroverlast).

U kunt te maken krijgen met een omgevingsvergunning die is verleend waarmee u het niet eens bent, of juist een omgevingsvergunning die u wordt geweigerd, de aanwezigheid van een dier dat uw project vertraagt, of de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan dat de mogelijkheden voor uw eigendommen of bedrijfsvoering belemmert.

Het omgevingsrecht heeft altijd elke dag invloed op de mogelijkheden die burgers, ondernemers en overheden hebben met en in hun directe omgeving. Het is bovendien net als de omgeving zelf, voortdurend in verandering. Onze advocaten en juristen zijn dagelijks bezig met adviezen, procedures en academies over de hiervoor genoemde onderwerpen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Crisis- en herstelwet, Tracéwet, het Besluit milieueffectrapportage en in de toekomst ‘de Omgevingswet’, hebben voor ons geen geheimen.

Uw eerste aanspreekpunt:

Het hele team

Elzelou Grit

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde in 2018 de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Zij is lid van de rekenkamercommissie Midden-Drenthe. Die commissie controleert rechtmatigheid en doelmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Ten slotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten.

050 314 42 80 +31 (0) 6 550 000 98 e.grit@yspeert.nl

Doreth Loonstra

Doreth studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met de specialisatie Staats- en bestuursrecht. Tijdens haar studie was zij onder meer werkzaam bij de vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde op de Rijksuniversiteit Groningen. Doreth is onderdeel van het brancheteam Overheid, waarbij zij zich voornamelijk toelegt op het omgevingsrecht en bouwrecht en algemeen bestuursrecht.

050 207 16 09 +31(0) 6 15 87 37 66 d.loonstra@yspeert.nl