Aandeelhouders en bestuurders

Rechtsvormen en ondernemingsvormen

Iedere rechtsvorm is onderworpen aan eigen wetgeving en kent andere kansen en risico’s.
De ondernemingsrechtadvocaten van Yspeert hebben jarenlange ervaring in het adviseren over
(het optuigen dan wel verbreken van) verschillende ondernemingsvormen. Zowel bij oprichting als bij herstructureringen houden wij oog voor alle belangen van verschillende stakeholders.
Wij staan u bij in de keuze van de ondernemingsvorm en bij het inrichten van de bedrijfsstructuur.
Ook bij het vormgeven en vastleggen van de noodzakelijke afspraken tussen die stakeholders (maten, aandeelhouders en bestuurders of commissarissen) staan wij u graag terzijde.

Geschillen tussen aandeelhouders of andere stakeholders

Bij elke onderneming kan het voorkomen dat de belangen en doelstellingen van de verschillende stakeholders, zoals het bestuur, de aandeelhouders en de raad van commissarissen, niet meer overeenkomen. Soms is er geen gezamenlijke strategie meer vast te stellen of uit te voeren.
Leidt dit tot een conflict, dan is juridische bijstand vaak noodzakelijk.
Een verschil van mening over een winstuitkering, een toekomststrategie of een samenwerking met een derde kan zomaar de oorzaak zijn voor een aandeelhoudersgeschil. Vaak is een geschil tussen aandeelhouders onderling of tussen de aandeelhouders en het bestuur van grote invloed op de onderneming. Soms is zelfs het  voortbestaan van de onderneming erdoor in gevaar.
Het kan daarom van groot  belang zijn dat het geschil zo snel mogelijk wordt opgelost.
Indien het niet lukt om in goed overleg tot een oplossing te komen, dan kan een geschil worden voorgelegd aan de rechter. Aandeelhoudersgeschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank, maar kunnen in voorkomende gevallen ook worden voorgelegd aan arbitrage of een andere wijze van geschilbeslechting.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders en commissarissen worden steeds vaker geconfronteerd met claims van curatoren, crediteuren of andere belanghebbenden van de onderneming. Dit al dan niet na het uitspreken van een faillissement. Vaak staan grote belangen op het spel, waarbij naast financiële schade ook reputatieschade dreigt. De advocaten van Yspeert staan bestuurders en commissarissen bij wanneer zij aansprakelijk zijn gesteld, maar adviseert ook bij het voorkomen van dergelijke aansprakelijkheden. Daarbij kunnen onze ervaren curatoren belangrijke adviezen verstrekken.

Fusies en Overnames

Onze advocaten hebben veel kennis van en ervaring met (de begeleiding van) fusies en overnames. Wij treden zowel voor kopers als verkopers op. In alle gevallen staan doelmatigheid, bereikbaarheid en snelheid van handelen bij ons hoog in het vaandel.

Governance

Corporate governance neemt een steeds prominentere plaats in binnen het bedrijfsleven.
Het richt zich op de noodzakelijke checks and balances in ondernemingen. Beursvennootschappen in Nederland hebben zich daarbij te richten naar de corporate governance code. Daarnaast bestaan er verschillende sectorspecifieke governance codes in Nederland. De inrichting en de verdeling van zeggenschap, verantwoordelijkheden en controlemogelijkheden is dan ook van groot belang voor alle ondernemingen. Wij kunnen u adviseren over die verplichtingen.

Heeft u vragen over een van bovenstaande onderwerpen of heeft u een ander vraagstuk betreffende het ondermeningsrecht? Neem contact op met Sander Vos.

 

format_quote

 

 

format_quote

Blogs, bibliotheek en publicaties

Uw eerste aanspreekpunt:

Sander Vos

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.