Industrie

De grote industrie zit ook in Noord-Nederland. Denkt u alleen al aan de verschillende bedrijven die gevestigd zijn in de Eemshaven en Delfzijl. Binnen dit brancheteam staan wij cliënten bij in bijvoorbeeld de chemische sector, de farmaceutische sector, bedrijven in recycling, de voedingsindustrie, de olie- en gasindustrie en overige (zwaardere) industrie. Vanuit het brancheteam werken verschillende medewerkers samen. Tijdens structurele brancheteam-overleggen delen we specifieke branchekennis en ontwikkelingen.

Dankzij onze vestigingen in Groningen (stad), Emmen en Drachten zijn wij bekend met de regionale partijen, zoals de verschillende overheden, en lokale feitelijke omstandigheden. Desgewenst kunnen wij binnen een uur bij u op het bedrijf zijn.

Waar kunt u mee te maken krijgen?

 • milieurecht; Wabo, omgevingsvergunningen milieu, Europese richtlijnen en verordeningen, BBT’s, het Activiteitenbesluit, de Omgevingswet, afvalbeheer, IPPC-inrichtingen, BRZO-inrichtingen, milieueffectrapportages, externe veiligheid, bodemverontreinigingen en emissies.
 • natuurrecht; Wet natuurbescherming, soortenbescherming en gebiedsbescherming (Natura 2000).
 • waterrecht; watervergunningen, wateronttrekkingen, lozingen en toepassing van industriewater.
 • ruimtelijke ordening; milieuzonering, bestemmingsplannen, omgevingsplannen, provinciale verordeningen en structuurvisies.
 • algemeen bestuursrecht; bijvoorbeeld subsidieregelingen, algemeen verbindende voorschriften, Wob-besluiten over bijvoorbeeld uw milieu-informatie, toezicht en handhaving.
 • arbeidsrecht; arbeidsovereenkomsten, ontslag, ziekte, arbeidsongevallen, Inspectie SZW, Risico-inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en Toolboxen, medezeggenschap.
 • ondernemingsrecht; aandeelhouders, Ava’s, bestuurdersaansprakelijkheid.
 • privacy; Algemene verordening gegevensverwerking (AVG).
 • contractenrecht (met bijvoorbeeld leveranciers of afnemers) en aansprakelijkheidsrecht.
 • mededinging en staatssteun. 

Met wie kunt u te maken krijgen

 • regionale uitvoeringsdiensten (Omgevingsdienst Groningen, RUD, FUMO);
 • waterschappen;
 • provincies (Groningen, Fryslân en Drenthe) en gemeenten;
 • contractspartijen;
 • subsidiepartijen zoals SNN;
 • concurrenten.

In welke gevallen kan ons brancheteam Industrie u bijstaan?

U kunt bij ons terecht voor juridische dienstverlening in brede zin. Onze specialisten werken samen aan full-service dienstverlening aan bedrijven in deze branche. Natuurlijk behartigen wij graag uw belangen, behandelen we uw dossiers en treden we voor u op in rechte.

Waar kan ons brancheteam Industrie u nog meer mee helpen?

Naast de hiervoor geschetste ‘klassieke’ advocatendienstverlening hebben wij ook in huis:

 • tijdelijke inhouse (bedrijfs)juristen: er zijn situaties waarin u tijdelijk capaciteit tekort komt (bijvoorbeeld door ziekte, verlof of vertrek van bedrijfsjuristen), maar het komt ook voor dat u een bepaalde juridische klus wil afronden (een projectjurist). Onze advocaten en juristen met kennis van de branche helpen met enige regelmaat cliënten inhouse door een periode enkele dagen per week als jurist in te springen.
 • kennisoverdracht: als er een bredere behoefte is aan meer kennis bij uw bedrijfsjuristen, kunnen we een opleidingsprogramma voor uw medewerkers opzetten gericht op een bepaald rechtsgebied. Bij onderwerpen van minder grote omvang biedt een inhouse-training vaak uitkomst.

Neem contact op met een van onze specialisten Elzelou Grit of Wouter Leerink