Advocaat overheid

Een overheid heeft een unieke positie ten opzichte van zowel inwoners als bedrijven en instellingen. Een overheid is enerzijds een partij die eenzijdig rechtsposities van burgers en bedrijven bepaalt, anderzijds is het een privaatrechtelijke rechtspersoon die zich net als elke andere (rechts)persoon begeeft in het rechtsverkeer. De wijze van uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden en privaatrechtelijke handelingen is (deels) politiek bepaald. Een overheid zal altijd een balans dienen te vinden tussen maatschappelijke taken, te bereiken doelen, eigen (bedrijfseconomische) belangen en de bijzondere spelregels die voor overheden gelden. In verschillende situaties kunnen te behartigen belangen (deels) met elkaar in strijd zijn. Bij een (juridisch) advies door een advocaat overheid dient dan ook aandacht te zijn voor de bevoegdheden, de taken, de politieke doelstelling en de toepasselijke regels zodat het bevoegde orgaan een zorgvuldige afweging over de te volgen route kan maken. Een advocaat overheid adviseert u en staat u bij.

We werken binnen Yspeert met een team "advocaat overheid’.  De focus ligt hierbij op overheidshandelen in brede zin. Hierin komen medewerkers bijeen die werken op het gebied van vastgoedrecht, bouwrecht, algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, algemeen verbintenissenrecht, staatssteun en het sociaal domein. Tijdens overleggen delen we specifieke branchekennis en ontwikkeling. Zo borgen we dat we de aanwezige branchekennis bij alle collega’s onder de aandacht brengen en dat we branchebrede initiatieven blijven ontwikkelen. Een advocaat overheid helpt u met het stroomlijnen van de juridische processen, juridische kwaliteitszorg en risicosignalering door procesmanagement. Wij zijn gericht op zelfredzaamheid van uw medewerkers door kennisoverdracht en spreekuren. Hierdoor wordt het interne kennisniveau verhoogd. Daarnaast zijn wij bereikbaar voor uw medewerkers voor korte vragen of overlegmomenten zonder dat daarvoor direct een dossier wordt geopend. 

In welke gevallen kunt u bij een advocaat overheid terecht?

U kunt bij een advocaat overheid terecht voor (vragen over) overheidshandelen in brede zin. Onze specialisten op het gebied van bestuursrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, algemeen verbintenissenrecht en staatssteun werken samen aan full-service dienstverlening aan overheden. Natuurlijk behartigen wij graag uw belangen, behandelen we uw dossiers en treden we voor u op in rechte.

Waar kan een advocaat overheid u nog meer mee helpen?

Naast de hiervoor geschetste ‘klassieke’ advocatendienstverlening houdt het team ‘advocaat overheid’ zich ook bezig met kwaliteitsverbetering en kennisoverdracht. Hoge kwaliteit van uw juridische producten (zoals vergunningen en ontheffingen) is van belang om juridische procedures te voorkomen. Een advocaat overheid analyseert (al dan niet inhouse) uw algemene regels (bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordening), uw beleid en uw huidige besluitformats en komt met aanbevelingen. Als er een bredere behoefte is aan meer kennis kunnen we een opleidingsprogramma voor uw medewerkers opzetten gericht op een bepaald rechtsgebied. Bij onderwerpen van minder grote omvang biedt een inhouse training door een advocaat overheid vaak uitkomst. Verder informeren wij structureel kosteloos onze cliënten door middel van maandelijkse academies (met open inschrijving) op diverse actuele onderwerpen.

Ook is het mogelijk om een inhouse spreekuur te organiseren. Met verschillende cliënten hebben we de afspraak dat periodiek op een vast moment één van onze advocaten of juristen bij u aanwezig is. Uw medewerkers kunnen dan alle juridische vragen stellen. Veel vragen kan een advocaat overheid ter plekke beantwoorden, onze collega’s kunnen uw medewerkers weer op het juiste spoor zetten of we maken vervolgafspraken als de vraag uitzoekwerk vergt.

Naast bovengenoemde punten biedt een advocaat overheid u het volgende: 

  • helpdesk: een overheid heeft zelf juristen en andere specialisten in dienst, maar net als iedereen heeft uw medewerker misschien wel eens de behoefte om over een bepaalde vraag of onderwerp van gedachten te wisselen. Via onze helpdesk kan dit met één van onze advocaten die expert is op het betreffende onderwerp binnen het team advocaat overheid.
  • AVG Helpdesk: een bijzondere vorm van de helpdesk is de AVG helpdesk. Binnen deze helpdesk kunnen de ambtenaren van uw overheid op laagdrempelige wijze direct contact opnemen met de specialisten van Yspeert advocaten op het gebied van de AVG.
  • tijdelijke detachering: er zijn situaties waarin u tijdelijk capaciteit tekort komt (bijvoorbeeld door ziekte of vertrek van medewerkers), maar het komt ook voor dat u een bepaalde klus afgerond wilt hebben waar uw eigen medewerkers niet aan toekomen.
    Een advocaat overheid en juristen overheid helpen met enige regelmaat cliënten inhouse door een periode enkele dagen per week als jurist in te springen.

Uw eerste aanspreekpunt is advocaat overheid ( bestuurs-en omgevingsrecht) Elzelou Grit.