Advocaat omgevingsrecht

Waarom kiest u voor een advocaat omgevingsrecht?

Het omgevingsrecht ziet, zoals de naam al zegt, op onze fysieke leefomgeving. Een advocaat omgevingsrecht kan overheden en ondernemers helpen bij het maken van keuzes en het realiseren van plannen. Het omgevingsrecht biedt de kaders om binnen de fysieke leefomgeving ontwikkelingen mogelijk te maken en bescherming te bieden. Het gaat om regels die bijvoorbeeld zien op de indeling van gebieden (omgevingsplannen), de belasting van het milieu (bijvoorbeeld door (spoor)wegen, bedrijven en landbouw) en regels die burgers beschermen (bijvoorbeeld regels die zien op de veiligheid van bouwwerken, wateroverlast of gevaarlijke installaties). Het omgevingsrecht heeft continu invloed op de mogelijkheden die burgers, ondernemers en overheden hebben met en in hun directe omgeving. Het is bovendien net als de omgeving zelf, voortdurend in verandering. Onze advocaat omgevingsrecht denkt graag met u mee.

Een advocaat omgevingsrecht adviseert u bijvoorbeeld over de volgende wet- en regelgeving:

Op 1 januari 2024 is het nieuwe omgevingsrecht inwerking getreden. De meeste omgevingsrechtelijke regels zijn vanaf dat moment terug te vinden in de Omgevingswet en de onderliggende regelgeving. Een advocaat omgevingsrecht binnen ons team weet de weg binnen het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL), het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL), het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) en het Omgevingsbesluit (Ob). Deze regelgeving vervangt veel voorheen geldende wetgeving waarover advocaten omgevingsrecht adviseerden zoals Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro); Waterwet (Wtw), Wet milieubeheer (Wm), Wet geluidhinder (Wgh), Crisis- en herstelwet en de Tracéwet. Door de wijziging in wetgeving is sprake van overgangsrecht. Een advocaat omgevingsrecht helpt u graag met de invoeringswet Omgevingswet, de bruidsschat en hoofdstuk 22 van de Omgevingswet.

Een advocaat omgevingsrecht heeft vaak te maken met de volgende onderwerpen:

Veel voorkomende onderwerpen in de dagelijkse praktijk van onze advocaten omgevingsrecht zijn bijvoorbeeld milieueffectrapportages (mer). Andere dossiers van onze advocaten omgevingsrecht zien bijvoorbeeld op omgevingsvergunningen voor activiteiten zoals het afwijken van omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen), bouwen en milieubelastende activiteiten. Daarnaast is een advocaat omgevingsrecht bij ons kantoor thuis in onderwerpen zoals luchtkwaliteit, natuurbescherming (flora en fauna, natura 2000). Deze onderwerpen zijn zowel voor de groot zakelijke partijen als de overheden van belang om tot besluitvorming over de fysieke leefomgeving te komen. Hierbij kunt u denken aan  partijen die zich bezig houden met projectontwikkeling, transacties en andere vastgoedgerelateerde zaken, maar ook milieurechtelijke partijen die zich bezig houden bodemonderzoek, natuurversterking of waterberging.

Wat kunnen advocaten omgevingsrecht voor u doen?

Onze advocaten omgevingsrecht denkt graag mee over de wijze waarop een besluit, zoals een omgevingsvergunning, juridisch houdbaar kan worden vormgegeven of juist de wijze waarop een besluit aangevochten kan worden. Bij besluitvorming moeten alle betrokken belangen ten aanzien van de fysieke leefomgeving tegen elkaar worden afgewogen. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving brengt de nodige wijzingen met zich mee in procedures, typen (omgevings)vergunningen en inhoudelijke regels. De Omgevingswet moet overheden de mogelijkheid geven om met overzichtelijkere regels de fysieke leefomgeving meer in samenhang in te richten. De wet richt zich zowel op het benutten als het beschermen van de fysieke leefomgeving en streeft een integrale besluitvorming na. Een advocaat omgevingsrecht helpt u graag op weg. 

Leergang door een advocaat omgevingsrecht?

Onze advocaten omgevingsrecht verzorgen voor cliënten volledige leergangen over de nieuwe Omgevingswet. Met een dergelijke leergang bereidt u zich goed voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wilt u ook door een advocaat omgevingsrecht worden getraind?  Wij geven diverse leergangen op maat. Wilt u meer informatie over een training kijkt u dan op Yspeert learning. Heeft u vragen voor een advocaat omgevingsrecht? Neem contact op met omgevingsrecht advocaat Elzelou Grit.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.