Advocaat omgevingsrecht

Waarom kiest u voor een advocaat omgevingsrecht?

Het omgevingsrecht ziet, zoals de naam al zegt, op onze (leef/bedrijfs)omgeving. Een advocaat omgevingsrecht kan u helpen bij het naleven en handhaven hiervan. Het omgevingsrecht bestaat bijvoorbeeld uit:

 • regels over de indeling van gebieden (bestemmingsplannen (straks omgevingsplannen), parkeernormen en beheersverordeningen);
 • regels over de belasting van milieu, bijvoorbeeld door (spoor)wegen, bedrijven en landbouw (luchtkwaliteit, bodembescherming en flora- en fauna);
 • regels die burgers beschermen (geluidhinder, risico’s op ongevallen en wateroverlast).

Het omgevingsrecht heeft altijd elke dag invloed op de mogelijkheden die burgers, ondernemers en overheden hebben met en in hun directe omgeving. Het is bovendien net als de omgeving zelf, voortdurend in verandering. Onze advocaten omgevingsrecht denken graag met u mee.

Een advocaat omgevingsrecht adviseert u bijvoorbeeld over:

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 • Waterwet;
 • Wet milieubeheer (Wm);
 • Wet geluidhinder (Wgh);
 • Crisis- en herstelwet;
 • Tracéwet;
 • Besluit milieueffectrapportage; en
 • in de toekomst ‘de Omgevingswet’.

Overheden en ondernemers kunnen bij een advocaat omgevingsrecht terecht voor procedures en advies over:

 • advies over omgevingsvergunningen door een advocaat omgevingsrecht voor
  • bouwen
  • milieu inrichtingen (bijvoorbeeld een verwerker van afval)
  • aanleggen van wegen
  • afwijken van het bestemmingsplan (of straks onder de Omgevingswet: het omgevingsplan)
  • natuur, flora en fauna (bijvoorbeeld stikstof, soortenbescherming zoals de vleermuis)
  • kappen van bomen
 • advies over vergunningvrij bouwen door een advocaat omgevingsrecht (bijvoorbeeld in het achtererfgebied)
 • advies over bestemmingsplannen door een advocaat omgevingsrecht
 • advies over provinciale verordeningen door een advocaat omgevingsrecht
 • advies over natuurbescherming door een advocaat omgevingsrecht (zowel soorten- als gebiedsbescherming (vleermuizen, Natura 2000, stikstof)
 • advies over geluid door een advocaat omgevingsrecht
 • advies over luchtkwaliteit door een advocaat omgevingsrecht

Onze advocaat omgevingsrecht denkt graag mee over de wijze waarop een besluit juridisch houdbaar kan worden vormgegeven of juist de wijze waarop een besluit aangevochten kan worden.

Heeft u vragen over met betrekking tot het omgevingsrecht? Neem contact op met omgevingsrecht advocaat Elzelou Grit.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Elzelou Grit
Elzelou Grit

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Tenslotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten.

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Tenslotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.