Omgevingswet 2024

Omgevingswet 2024, wat is er veranderd?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet 2024 in werking getreden. Dit betekent dat er andere regels zijn gaan gelden voor bouwwerken, gebiedsontwikkeling en vergunningen. De Omgevingswet 2024 voegt verschillende wetten en andere regels samen tot een nieuw omgevingsrecht. Het is de bedoeling dat op één plek alle regels die gelden voor een specifieke locatie eenvoudig te vinden zijn. Dit is het digitaal stelsel omgevingswet.

Reikwijdte Omgevingswet 2024

De Omgevingswet 2024 heeft betrekking op de fysieke leefomgeving en alle activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die fysieke leefomgeving. Het doel van de wet is tweeledig. Aan de ene kant beoogt de wet een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden (beschermen). Het andere doel is het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies (ontwikkelen). De gemeente draagt zorg voor een faciliterende rol met behoud van de omgevingskwaliteit.

Gevolgen Omgevingswet 2024 marktpartij

Bent u een marktpartij zoals een aannemer, vastgoedontwikkelaar of bouwbedrijf, dan hebt u inmiddels met deze wetswijziging te maken. Veel vertrouwde instrumenten zoals bestemmingsplannen, natuur- of watervergunningen en verschillende beleidsnota’s, zijn vervallen en zijn in een nieuw jasje gestoken. U krijgt te maken met het omgevingsplan, de omgevingswaarde en een grotere ruimte voor overheden om de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Het voordeel voor marktpartijen is dat er in principe meer mogelijk is. Aan de andere kant wordt de uitkomst van een procedure ook minder zeker. Op dit moment zijn collega’s Elzelou Grit en Doreth Loonstra on tour met de leergang “Aan het werk met de Omgevinsgwet”. Wij kunnen deze leergang inhouse geven en op maat maken zodat de voor u spelende actualiteiten van de Omgevingswet 2024 naar voren komen.

Gevolgen Omgevingswet 2024 gemeenten

Gemeenten werken inmiddels met de Omgevingswet. Ambtenaren werken aan wijzigingen van het omgevingsplan en de omgevingsvisie. De uitdaging is om daarin voldoende flexibiliteit te brengen voor de initiatiefnemers, terwijl de fysieke leefomgeving ter plaatse wordt geborgd. Gemeenten zullen (nog meer) keuzes gaan maken over instrumenten zoals het mengpaneel. Daarnaast is er in de Omgevingswet 2024 aandacht voor participatie. Het is aan de gemeente om te bepalen op welke wijze en in hoeverre participatiemogelijkheden worden geboden. Op dit moment zijn collega’s Elzelou Grit en Doreth Loonstra onder andere on tour met de leergang “Aan het werk met de Omgevinsgwet” speciaal voor juristen van overheden (gemeenten, provincies, waterschappen).

Wat kunnen wij voor u doen?

Het is voor aannemers, vastgoedontwikkelaars en bouwbedrijven zaak vroegtijdig na te denken over de voorgenomen toekomstige (bouw)plannen. Mogelijk is vanaf nu op uw bouwplan een andere kortere procedure van toepassing of andere regels dan voorheen. Ook kan het zijn dat op al lopende procedures overgangsrecht van toepassing is. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en wijzen u de weg door het nieuwe stelsel.

Gemeenten helpen wij graag bij de afwegingen rond bijvoorbeeld het omgevingsplan of (b)opa's. Welke regels mogen daarin worden opgenomen? In hoeverre zijn open normen toegestaan? Wat te doen met de bepalingen in de bruidsschat? Welke ruimte is er nog voor het stellen van bouwtechnische regels? Kiest u voor een gebod of een verbod. Over dit type vragen adviseren wij graag.

Daarnaast is met de inwerkingtreding de overgangsperiode voor de Omgevingswet 2024 gestart. Dit is de periode waarin de huidige regels doorwerken in het nieuwe stelsel. Wij adviseren u in overgangsjaren graag over het toepasselijke overgangsrecht.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met onze advocaat Omgevingswet 2024, Elzelou Grit.

 

Uw eerste aanspreekpunten:
Aanspreekpunt Elzelou Grit

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Tenslotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten. Elzelou is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Tenslotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten. Elzelou is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.