Advocaat aanbestedingsrecht

Waarom kiest u voor een advocaat aanbestedingsrecht?

Overheidsopdrachten, waarvan de waarde boven een bepaalde drempelwaarde ligt, kunnen niet zomaar aan een onderneming worden gegeven. Deze opdrachten moeten worden aanbesteed. Een advocaat aanbestedingsrecht is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met het doorlopen en het begeleiden van een aanbestedingsprocedure. Onze advocaat aanbestedingsrecht adviseert zowel aanbestedende diensten (overheden), maar ook instellingen zoals scholen en ziekenhuizen, als ondernemers die inschrijven op een aanbesteding. 

Een veel voorkomende vraag is bijvoorbeeld of een aanbestedende dienst haar opdracht met een opdrachtnemer ook kan laten verlengen zonder dat opnieuw moet worden aanbesteed. Dat hangt er vanaf. Een rol speelt onder andere of er in de verlenging is voorzien in het lopende contract en of er geen sprake is van een "wezenlijke wijziging". Zo'n wijziging zorgt er in feite voor dat het contract een ander karakter krijgt dan het oorspronkelijke contract. De wijziging zou kunnen leiden tot andere inschrijvers als de wijziging bekend zou zijn geweest tijdens de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure. 

Hulp bij het gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel of proportionaliteitsbeginsel

Deelnemers aan een aanbestedingsprocedure, moeten gelijke kansen krijgen en een aanbestedende dienst moet gelijke gevallen gelijk behandelen. Een aanbesteding moet transparant en controleerbaar zijn en de eisen die een aanbestedende dienst stelt in de aanbesteding, moeten in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Er mogen geen zwaardere eisen aan inschrijvers worden gesteld dan nodig is om het gestelde doel te bereiken. Een advocaat aanbestedingsrecht van Yspeert advocaten staat u graag bij. De actuele kennis en ruime ervaring van onze advocaat aanbestedingsrecht, geven u een helder inzicht in alle facetten van een aanbesteding en voorkomen dat u voor vervelende verrassingen komt te staan.

Een advocaat aanbestedingsrecht adviseert u over:

  • kwalificatie organisatie als ‘aanbestedende dienst’;
  • beoordeling aanwezigheid aanbestedingsplicht door een advocaat aanbestedingsrecht;
  • inrichting van het aanbestedingsproces en de keuze voor de toe te passen procedure;
  • toetsing van aanbestedingsstukken aan de Aanbestedingsleidraad, het Programma van Eisen en de Nota van Inlichtingen;
  • formulering en toepassing van uitsluitingsgronden, geschiktheidsgronden en selectiecriteria;
  • gunningsbeslissing en motivering van de gunning;
  • verschil tussen ‘strategisch inschrijven’ en ‘manipulatief inschrijven’;
  • bezwaartermijn c.q. Alcateltermijn;
  • rechtsbescherming van gegadigden en inschrijvers vóór en tijdens het aanbestedingsproces;
  • procedures in kort geding.

Heeft u vragen of wilt u graag advies inwinnen bij een van onze advocaten aanbestedingsrecht? Neem contact op met één van onze specialisten: Ruth Pruim of Maarten Hemmes.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.