Advocaat bestuursrecht

Waarom kiest u voor een advocaat bestuursrecht?

Het bestuursrecht ziet op alles waarbij een overheid betrokken is. Wij treden op voor overheden en bedrijven/ondernemers (zowel als initiatiefnemer als derde-belanghebbende). Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en samenleving. Besluitvorming door overheden dient zorgvuldig plaats te vinden onder afweging van alle betrokken belangen. Een advocaat bestuursrecht van Yspeert advocaten staat u hier graag in bij.

Een advocaat bestuursrecht helpt u bijvoorbeeld bij advisering over:

 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob);
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob);
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • Wet milieubeheer (Wm);
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 • Algemene plaatselijke verordening (APV);
 • provinciale verordeningen;
 • Wob-besluiten;
 • omgevingsvergunningen voor
  • bouwen
  • milieuinrichtingen (bijvoorbeeld een verwerker van afval)
  • aanleggen van wegen
  • afwijken van het bestemmingsplan (of straks onder de Omgevingswet: het omgevingsplan)
  • natuur, flora en fauna (bijvoorbeeld stikstof bij natura 2000 en soortenbescherming zoals de vleermuis)
  • kappen van bomen;
 • APV-vergunningen (bijvoorbeeld standplaatsvergunningen op de markt en evenementenvergunningen);
 • vergunningvrij bouwen (bijvoorbeeld in het achtererfgebied);
 • subsidies.
 • bestuursrechtelijke handhaving;
 • last onder dwangsom;
 • last onder bestuursdwang;
 • bestuurlijke boetes;
 • beleid;
 • bestuursprocesrecht (zienswijze, bezwaar, beroep en hoger beroep).

Onze advocaat bestuursrecht denkt graag mee over de wijze waarop een besluit/regelgeving/beleid juridisch houdbaar kan worden vormgegeven of juist de wijze waarop deze zaken aangevochten kunnen worden. Tegen veel besluiten kunnen rechtsmiddelen worden aangewend (zienswijzen, bezwaar of (administratief) beroep). Over de mogelijkheden, kansen en risico’s in het bestuursrecht, adviseert een advocaat bestuursrecht met name overheden en ondernemers.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met onze advocaat bestuursrecht Elzelou Grit.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Elzelou Grit
Elzelou Grit

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Tenslotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten.

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Tenslotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.