Advocaat bestuursrecht

Waarom kiest u voor een advocaat bestuursrecht?

Het bestuursrecht is het rechtsgebied waarbij eigenlijk altijd een (orgaan van) een overheidsinstantie partij is. Het publiekrecht bepaalt de verhoudingen tussen overheidsinstanties onderling en tussen de overheid en de burger of rechtspersoon. Een advocaat bestuursrecht neemt u mee in de regels die gelden op het moment dat een bestuursorgaan een besluit moet nemen. Zo’n besluit kan bijvoorbeeld gaan over een aanvraag om een omgevingsvergunning of evenementenvergunning, maar ook om handhaving op het moment dat het bestuursorgaan een overtreding constateert. Ook adviseert een advocaat bestuursrecht over welke procedure gevolgd moet worden.  Onze bestuursrecht advocaten houden zich daarnaast bezig met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waar een overheidsinstantie of bestuursorgaan zich aan hoort te houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de overheid in haar handelen zorgvuldig dient te zijn en redelijk dient te handelen. Ook het gelijkheidsbeginsel is hiervan bijvoorbeeld een onderdeel. Yspeert advocaten treed op voor overheden en voor bedrijven en ondernemers (bijvoorbeeld als initiatiefnemer of derde-belanghebbende).

Een advocaat bestuursrecht helpt u bijvoorbeeld bij advisering over de volgende wetgeving:

Ons team is thuis in het algemene bestuursrecht. Hiervoor vormen bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet open overheid (Woo), de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) en de algemene plaatselijke verordeningen van gemeenten het wettelijk kader. Daarnaast kunt u bij een advocaat bestuursrecht terecht voor vragen op het gebied van de Omgevingswet, provinciale verordeningen, omgevingsplannen en milieu regelgeving. Onze advocaten procederen en adviseren veelvuldig over bijvoorbeeld Woo-besluiten, omgevingsvergunningen, omgevingsplannen, APV-vergunningen (bijvoorbeeld standplaatsvergunningen op de markt en evenementenvergunningen) en vergunningvrij bouwen. Ook adviseert een advocaat bestuursrecht regelmatig over de geldende procedures, anterieure overeenkomsten en andere vraagstukken die zien op de fysieke leefomgeving. Ook onderwerpen als openbare orde, bestuursrechtelijke handhaving (last onder dwangsom of last onder bestuursdwang), bestuurlijke boetes, beleid en beleidsregels passeren dagelijks het bureau van onze advocaten. Onze advocaten bestuursrecht zijn daarnaast thuis in de regels omtrent het bestuursprocesrecht (denk aan zienswijze, bezwaar, beroep en hoger beroep).

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze advocaat bestuursrecht denkt graag met u mee over de wijze waarop een besluit/regelgeving/beleid juridisch houdbaar kan worden vormgegeven of juist de wijze waarop zaken die hierover gaan aangevochten kunnen worden. Tegen veel besluiten kunnen immers rechtsmiddelen worden aangewend (zienswijzen, bezwaar of (administratief) beroep) door belanghebbenden. In sommige gevallen kunnen belanghebbenden verzoeken om voorlopige voorzieningen om de uitvoering van een besluit op te schorten of te beperken, in afwachting van de uitspraak in een bodemprocedure. Over de mogelijkheden, kansen en risico’s in het bestuursrecht adviseert een advocaat bestuursrecht met name overheden en ondernemers. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met één van onze specialisten: Elzelou Grit, Paul Kostwinder, Kristien Croezen, Esmay Brouwer, Merel Adema , Winand Kuiper of Esther van den Worm.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.