Advocaat bestuursrecht

Waarom kiest u voor een advocaat bestuursrecht?

Het bestuursrecht is die tak van het recht die de rechten en plichten regelt van individuele personen (natuurlijke en rechtspersonen) in relatie tot de overheid. Het is een onderdeel van het publiekrecht, dat de interne verhoudingen binnen de overheid zelf en de verhoudingen tussen de overheid en de burgers of rechtspersonen regelt. Een advocaat bestuursrecht neemt u o.a. mee in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zoals redelijkheid, zorgvuldigheid en gelijkheid) waaraan overheidsinstanties zich dienen te houden. Een advocaat bestuursrecht neemt u mee in de regels over hoe overheidsinstanties besluiten nemen en welke procedures gevolgd moeten worden. Dit heeft betrekking op een breed scala aan activiteiten, zoals het verlenen van vergunningen, subsidies, en het opleggen van sancties of belastingen.

Wij treden op voor overheden en voor bedrijven/ondernemers (als initiatiefnemer of als derde-belanghebbende).  Een advocaat bestuursrecht van Yspeert advocaten staat u hier graag in bij.

Een advocaat bestuursrecht helpt u bijvoorbeeld bij advisering over: 

 • Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob);
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • Wet milieubeheer (Wm);
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 • Algemene plaatselijke verordening (APV);
 • provinciale verordeningen;
 • Wob-besluiten;
 • omgevingsvergunningen voor bouwen/milieuinrichtingen/aanleggen van wegen/afwijken van het bestemmingsplan (omgevingsplan)/Natura, flora en fauna/kappen van bomen;
 • APV-vergunningen (bijvoorbeeld standplaatsvergunningen op de markt en evenementenvergunningen);
 • vergunningvrij bouwen (bijvoorbeeld in het achtererfgebied);
 • subsidies;
 • bestuursrechtelijke handhaving;
 • last onder dwangsom;
 • last onder bestuursdwang;
 • bestuurlijke boetes;
 • beleid;
 • bestuursprocesrecht (zienswijze, bezwaar, beroep en hoger beroep).

Onze advocaat bestuursrecht denkt graag met u mee over de wijze waarop een besluit/regelgeving/beleid juridisch houdbaar kan worden vormgegeven of juist de wijze waarop deze zaken aangevochten kunnen worden. Tegen veel besluiten kunnen rechtsmiddelen worden aangewend (zienswijzen, bezwaar of (administratief) beroep). In sommige gevallen kunnen belanghebbenden verzoeken om voorlopige voorzieningen om de uitvoering van een besluit op te schorten of te beperken, in afwachting van de uitspraak in een bodemprocedure.  Over de mogelijkheden, kansen en risico’s in het bestuursrecht adviseert een advocaat bestuursrecht met name overheden en ondernemers. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met één van onze specialisten: Elzelou Grit, Paul Kostwinder, Kristien Croezen, Doreth Loonstra en Merel Adema.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.