Leergang “Aan het werk met de Omgevingswet” is van start!

  • event07-09-2023
  • schedule08:00
  • timer4 minuten

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Binnen het omgevingsrecht zal met de inwerkingtreding van deze wet het een en ander veranderen. Yspeert Learning introduceerde de leergang “Aan het werk met de Omgevingswet”, om juristen van overheden klaar te stomen voor de nieuwe situatie. Deze leergang bestaat uit 5 bijeenkomsten waarin de deelnemers worden meegenomen in de wijzigingen die de Omgevingswet met zich mee zal brengen, zodat zij op 1 januari 2024 klaar zijn om met de Omgevingswet aan de slag te gaan.   

Een introductie

De eerste bijeenkomst van de leergang stond in het teken van een introductie. Doreth Loonstra en Elzelou Grit namen de deelnemers op een interactieve manier mee in de eerste beginselen van de Omgevingswet en spraken onder andere over de aanleiding en doelen van deze wet.  

 De huidige regelgeving is verkokerd en verdeeld over tientallen wetten met elk hun eigen procedures, planvormen en regels. De wetgever wenst meer aandacht voor transparantie en duurzame ontwikkeling. De nieuwe Omgevingswet moet dat gaan realiseren. De Omgevingswet is één wet met een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures.  

Tijdens de bijeenkomst spraken we ook over de verbeterdoelen van de nieuwe wet. De Omgevingswet heeft als doel om de inzichtelijkheid te vergroten, de leefomgeving centraal te stellen, ruimte te bieden voor lokaal maatwerk en om snellere besluitvorming te realiseren.  

Aan de slag met de Omgevingswet

Ook de daadwerkelijke inhoud van de nieuwe wet bleef niet onbesproken. Om de deelnemers alvast een voorproefje van de inhoudelijke bijeenkomsten te geven, werd stilgestaan bij de verschillende kerninstrumenten van de Omgevingswet. De deelnemers kregen daarbij de gelegenheid hun voorkeuren voor de te bespreken kerninstrumenten aan te geven. Deze kerninstrumenten zijn: de omgevingsvisie, het programma, de decentrale regels, de algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. De deelnemers hadden de behoefte om vooral uitgebreider stil te staan bij de decentrale regels en de omgevingsvergunning.  

Decentrale regels 

Onder de Omgevingswet is een belangrijke rol weggelegd voor het omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan. Daarnaast zal onder andere de bruidsschat onderdeel van het omgevingsplan zijn. Een belangrijk verschil ten opzichte van het huidige bestemmingsplan is dat het gehele grondgebied in één omgevingsplan zal worden opgenomen. Het huidige systeem heeft er juist in geresulteerd dat op één grondgebied meerdere bestemmingsplannen kunnen bestaan. Aan dat systeem komt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet een einde.  

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er naast decentrale regels, ook algemene rijksregels bestaan. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat bijvoorbeeld regels over het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat regels ten aanzien van activiteiten in de fysieke leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat met name instructieregels en beoordelingsregels. Het Bkl is daarmee vooral gericht op overheden.  

 

 Overzichtelijke weergave van onderdelen omgevingsplan

De omgevingsvergunning  

De huidige omgevingsvergunningplicht is neergelegd in artikel 2.1 Wabo. We kennen op dit moment onder andere een omgevingsvergunning voor het bouwen en een omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan. In de Omgevingswet is de vergunningplicht neergelegd in artikel 5.1. Voor omgevingsplanactiviteiten (de huidige c-vergunning) geldt dat deze vergunningplichtig zijn, tenzij anders is bepaald. Voor bouwactiviteiten geldt juist dat deze vergunningvrij zijn, tenzij de bouwactiviteit als vergunningplichtig is aangemerkt. Regels over welke bouwwerken vergunningplichtig zijn en welke omgevingsplanactiviteiten vergunningvrij, zijn te vinden in het Bbl.  

Rechtsbescherming  

Op het gebied van rechtsbescherming zal onder de nieuwe wet ook het een en ander veranderen. Wist u bijvoorbeeld dat de inwerkingtreding van het Omgevingsplan straks niet meer zes, maar vier weken na bekendmaking al plaatsvindt? Dat volgt uit artikel 16.78 Ow. Dit betekent dat een burger die de inwerkingtreding wenst op te schorten, eerder om een voorlopige voorziening moet verzoeken dan naar huidig recht het geval is. Daarbij is ook relevant om te vermelden dat het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening op grond van artikel 16.78 Ow niet automatisch opschortende werking heeft.  

To be continued…

Volgende week zullen we met de eerste inhoudelijke bijeenkomst verder in de Omgevingswet duiken. Deze bijeenkomst, die gepland staat op 7 september 2023, staat in het teken van een verdieping van de algemene regels. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de deelnemers in het bijzonder meenemen in het Omgevingsplan. Ook zal een grote rol zijn weggelegd voor invulling van de leergang door de deelnemers. Hierdoor kunnen wij inspelen op de knelpunten en vraagstukken waar de deelnemers in de praktijk tegenaan (zullen) lopen. In de volgende blog praten wij u bij over deze bijeenkomst en zetten we de meest gestelde vragen voor u uiteen.  

Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor het volgen van een leergang of heeft u vragen over wat de Omgevingswet voor u zal betekenen? Elzelou Grit en Doreth Loonstra helpen u graag verder.  

 

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.