Opdrachtovereenkomst zzp

Verschil tussen opdrachtovereeenkomst zzp en een arbeidsovereeenkomst

Een andere veelvoorkomende arbeidsrelatie naast een arbeidsovereenkomst is die van een opdrachtovereenkomst zzp. Dit is een overeenkomst waarbij een opdrachtgever een zelfstandige (zzp’er) inhuurt om een specifieke opdracht uit te voeren. Het grootste verschil met een arbeidsovereenkomst is dat er bij een opdrachtovereenkomst zzp geen sprake is van een gezagsrelatie tussen de opdrachtgever en de zzp’er. Bij laatst genoemde overeenkomst bepaalt de zzp’er zelf op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd. Dit is anders dan bij een arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever specifieke instructies kan geven ten aanzien van de werkzaamheden. Het voordeel van een opdrachtovereenkomst zzp ten opzichte van een arbeidsovereenkomst is dat de zzp’er in het geval van ziekte bijvoorbeeld geen recht heeft op doorbetaling van de vergoeding. Een ander voordeel is dat in beginsel op elk moment kan worden opgezegd.

Wat moet er in een opdrachtovereenkomst zzp staan

In de opdrachtovereenkomst zzp worden de afspraken tussen de opdrachtgever en de zzp’er over de voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd vastgelegd. Belangrijke elementen in een opdrachtovereenkomst zzp zijn onder andere:

  1. omschrijving van de opdracht: de overeenkomst moet duidelijk aangeven wat de opdracht inhoudt, inclusief de doelen, taken, verantwoordelijkheden en verwachte resultaten;
  2. duur van de opdracht: de overeenkomst moet specificeren hoe lang de opdracht zal duren, met inbegrip van eventuele start- en einddata;
  3. tarief en betalingsvoorwaarden: het afgesproken (uur)tarief voor de zzp'er en de betalingsvoorwaarden, zoals factureringstermijnen en betalingswijze;
  4. aansprakelijkheid en verzekering: eventuele aansprakelijkheidsclausules en vereiste verzekeringen;
  5. intellectueel eigendom: als er intellectueel eigendom wordt gecreëerd tijdens de opdracht, moeten de rechten en verplichtingen met betrekking tot dit eigendom worden gespecificeerd;
  6. geheimhouding: als de opdracht vertrouwelijke informatie bevat, moeten er bepalingen zijn voor geheimhouding en de bescherming van vertrouwelijke gegevens;
  7. beëindiging van de overeenkomst: de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst en de in acht te nemen opzegtermijn.

Goed opgestelde opdrachtovereenkomsten zzp kunnen problemen in de toekomst voorkomen. Onze advocaat arbeidsrecht kan u adviseren en helpen bij het opstellen van een opdrachtovereenkomst zzp.

Risico’s opdrachtovereenkomst zzp

Er zijn verschillende risico's verbonden aan het gebruik van een opdrachtovereenkomst zzp voor zowel de opdrachtgever als de zzp’er. Het grootste risico is dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Dit betekent dat de opdrachtovereenkomst zzp in werkelijkheid een verkapte arbeidsovereenkomst betreft. Dit heeft zowel fiscale als arbeidsrechtelijke gevolgen. Als de Belastingdienst de opdrachtovereenkomst zzp aanmerkt als een arbeidsovereenkomst, zal er een naheffing plaatsvinden door de Belastingdienst voor wat betreft de loonbelasting en sociale premies waarbij ook nog een boete kan worden opgelegd. Ook kan de zzp’er zich op het standpunt stellen dat de opdrachtovereenkomst zzp een verkapte arbeidsovereenkomst betreft en aanspraak maken op de rechten die de wet een werknemer biedt, zoals bijvoorbeeld ontslagbescherming bij beëindiging of doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Wat kunnen wij voor u betekenen bij een opdrachtovereenkomst zzp?

De risico’s van een opdrachtovereenkomst zzp kunnen worden geminimaliseerd door de hulp van onze advocaat arbeidsrecht in te schakelen. Onze advocaat arbeidsrecht kan u helpen bij het opstellen van een opdrachtovereenkomst zzp die voldoet aan de fiscale en juridische vereisten. Ook bij andere vragen over de opdrachtovereenkomst zzp, bijvoorbeeld in het geval  één van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt of in het geval één van beide partijen de overeenkomst wil beëindigen, kunt u terecht bij onze advocaat arbeidsrecht. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.