Advocaat verzekeringsrecht

Waarom kiest u voor een advocaat verzekeringsrecht?

U verzekert zich om uzelf te beschermen tegen de verwezenlijking van bepaalde risico’s. Dit bereikt u door een verzekeringsovereenkomst met een verzekeraar te sluiten. U komt in de wereld van polisbladen, polisvoorwaarden en (uitsluitings)clausules terecht, op basis waarvan u met de verzekeraar afspreekt tegen welke risico’s u zich precies verzekert. Een advocaat verzekeringsrecht is gespecialiseerd in de vraagstukken die gaan over de polisvoorwaarden, de uitsluitingen en dekkingsvraagstukken, maar onze advocaat verzekeringsrecht heeft ook brede kennis op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht.

Een advocaat verzekeringsrecht kan u al adviseren bij het aangaan van de verzekering

Het verzekeringsrecht is een wereld op zich waarvoor de wetgever een eigen afdeling in het burgerlijk wetboek heeft ingericht. In die afdeling staan de algemene spelregels opgenomen waaraan de verzekeraar en verzekeringnemer zich moeten houden. Voordat u een verzekering afsluit, is het van wezenlijk belang dat u zich realiseert welke verplichtingen voor u gelden. Een advocaat verzekeringsrecht kan u hierbij helpen. De dekking van uw verzekering en ook de schade-uitkering is daar namelijk van afhankelijk. Zo kan bijvoorbeeld uw informatieplicht bij het invullen van een aanvraagformulier (verstrekkende) gevolgen hebben voor uw schade-uitkering. Of u aan uw informatieplicht heeft voldaan, zal de verzekeraar doorgaans pas beoordelen als u een claim indient. Onze advocaat verzekeringsrecht kan u vooraf informeren over de omvang van de dekking van een bepaalde verzekering en uw verplichtingen, zodat u uw aanspraak op een schade-uitkering in de toekomst kan realiseren.

Waar kan een advocaat u nog meer bij helpen?

Wanneer een risico zich verwezenlijkt, zal uw verzekeraar beoordelen of de door u afgesloten verzekering dekking biedt voor dat risico en zo ja, wat zij aan u gaan uitkeren. Helaas kan het gebeuren dat uw verzekeraar weigert om uw schade in behandeling te nemen. De verzekeraar kan als reden geven dat het risico niet onder de verzekering valt, er een uitsluitingsclausule van toepassing is, de toedracht of de schade niet is aangetoond, de premie niet tijdig is betaald, het aanvraagformulier onjuist/onvolledig is ingevuld, of zelfs van mening zijn dat er sprake is van fraude. De ervaring leert dat een verzekeraar regelmatig moet terugkomen op een afwijzing. Mocht u met een dergelijke afwijzing van uw verzekeraar te maken krijgen, legt u zich daar dan niet zonder meer bij neer, maar neem vrijblijvend contact op met onze advocaat verzekeringsrecht.

Samenloop aansprakelijkheidsrecht

Het komt regelmatig voor dat aansprakelijkheidsvragen een rol spelen in verzekeringskwesties. Het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht loopt dan door elkaar. Het is dan voor een advocaat verzekeringsrecht van belang om zowel “the big picture” te zien als het onderscheid tussen beide takken van sport snel te herkennen. Onze advocaat verzekeringsrecht is naast het verzekeringsrecht ook gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Door werkervaring bij verzekeraars hebben onze advocaten verzekeringsrecht ook kennis van de beoordelingskaders van de verzekeraar.

Bent u op zoek naar een advocaat in verzekeringsrecht? Neem dan contact op met verzekeringsrecht advocaat Sjoerd de Jong.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.