Waar moet u nu op letten als bestuurder, de curator aan het woord

  • event31-03-2020
  • schedule13:39
  • timer5 minuten

Het coronavirus heeft een enorme impact voor iedereen en dat realiseren wij ons maar al te goed. Bedrijven staan voor onder andere arbeidsrechtelijke, contractuele en financiële vraagstukken. We worden dagelijks overstelpt met vragen, waaronder de impact van corona op (mogelijke) faillissementen.

Als curator van een failliete onderneming heb ik de belangen van alle schuldeisers te behartigen. Ik weeg ieders belangen tegen elkaar af op basis van een in de wet bepaalde rangorde, waarbij ik onder andere rekening houd met bedongen zekerheden. Als ondernemer denkt u eerst aan de belangen van uw onderneming, maar volgt de belangenafweging tussen uw schuldeisers al gauw daarna. Dat komt met dilemma’s. Want hoe verhouden deze belangen zich tegenover elkaar in tijden van (corona-)crisis? Welke schuldeisers betaalt u wel – misschien zelfs ten koste van uzelf – of wie betaalt u juist niet? Maar nog belangrijker: stel dat u uw schuldeisers niet meer kunt betalen, wat dan? Wat kunt u doen om deze situatie te voorkomen? U leest het in deze blog.

Vicieuze cirkel

Misschien had uw onderneming het in de aanloop naar de coronacrisis al (financieel) lastig, maar zijn uw ondernemingsactiviteiten door het virus en de opgelegde maatregelen helemaal tot stilstand gekomen. Er is minder omzet, weinig aanbod en uw personeel is ziek, terwijl uw lasten gelijk blijven. Uw debiteuren kunnen u niet meer betalen, waardoor uw onderneming ook niet meer aan haar eigen verplichtingen kan voldoen. Mocht u een buffer gehad hebben, dan zal die ook langzaam opraken en dan komt het onvermijdelijke moment: u kunt uw schuldeisers niet meer voldoen. En nu?

Overheidsmaatregelen

Maak op tijd gebruik van de steunmaatregelen die de overheid heeft getroffen. U kunt daarbij denken aan de volgende voorzieningen:

1. Uitstel van betaling van belastingen;

2. De Garantie Ondernemingsfaciliteit;

3. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud;

Mogelijk maken deze voorzieningen voor uw onderneming het verschil om toch het hoofd boven water te houden.

Communicatie schuldeisers

U las het al in de blog van mijn collega Jan-Gerrit Meijerink, waarin hij 6 tips geeft om uw facturen betaald te krijgen. De voornaamste: blijf in gesprek met uw schuldeisers. Communicatie is normaal al belangrijk, maar zeker in deze tijden essentieel. Ga het gesprek aan met uw schuldeisers, waaronder een verhuurder, de bank of de belastingdienst. Vraag uitstel van betaling bij de Belastingdienst aan en meld tijdig betalingsonmacht om zo (eventuele) bestuursaansprakelijkheid te voorkomen. Wees eerlijk en realistisch over wanneer u denkt te kunnen gaan betalen of stel een betalingsregeling voor. Kom uw beloftes na. Het lijken open deuren, maar ook een verhuurder heeft meer belang bij een (deels) betalende huurder, dan bij een failliete. Ook banken zullen zich in de deze tijden hoogstwaarschijnlijk soepeler opstellen als het gaat om aflossings- en renteverplichtingen. Zij hebben ook geen belang bij een failliete klant. Er is dus meer ruimte dan u op het eerste oog zou denken.

Liquiditeit

Onderzoek de mogelijkheden van alternatieve financieringen. Het is belangrijk dat u voldoende liquiditeit behoudt. Probeer dit op een creatieve manier te creëren. De wijze waarop u dit kunt realiseren is erg afhankelijk van uw branche. Er kan bijvoorbeeld met vouchers gewerkt worden of u besluit uiteindelijk korting op de koopprijs te geven. U heeft dan misschien minder marge, maar genereert nog wel inkomsten.

Herstructureren

Onderzoek de mogelijkheden van het herstructureren van uw onderneming of zelfs de verkoop (van een deel) ervan. Wellicht is dit namelijk het juiste moment om afscheid te nemen van een minder renderende afdeling van uw concern, teneinde de gezonde afdelingen te behouden. Dit zou u vorm kunnen geven door een liquidatie of ontbinding van bijvoorbeeld een dochtervennootschap.

Dwangcrediteuren

Uiteindelijk komt er een moment waarop u uw schuldeisers niet meer volledig kunt betalen. U dient dan af te wegen welke schuldeisers u nog wel betaalt om de onderneming draaiende te houden, de zogenaamde dwangcrediteuren. Dit is als bestuurder behoorlijk balanceren. Want welke crediteur is essentieel en welke crediteur kan best even wachten? Daarnaast kan het selectief betalen van enkele schuldeisers onrechtmatig zijn ten opzichte van de onbetaald gebleven schuldeisers. Dat risico wordt groter naarmate de onderneming niet meer te redden is en een faillissement onafwendbaar lijkt. U begeeft zich dan op het hellende vlak van de bestuurdersaansprakelijkheid. De ingelaste betalingsstop hoeft uw schuldeisers er echter niet van te weerhouden om zelf maatregelen te treffen. In dat geval komen de volgende (verstrek-kende) opties in beeld.

Akkoord

Bij onoplosbare betalingsproblemen staat de mogelijkheid open om schuldeisers een akkoord aan te bieden. U voldoet dan een percentage van uw vordering aan uw schuldeisers, waarbij zij de restant schuld aan uw onderneming tegen finale kwijting kwijtschelden. Wil een akkoord kans van slagen heb-ben, dan moet er nog wel sprake zijn van enig uitzicht op een voortzetting van uw ondernemingsactivi-teiten en/of de mogelijkheid om geld te sparen. Mocht dit niet het geval zijn, dan lijkt het erop dat er toch sprake is van een faillissementssituatie. U dient dan te beoordelen of er mogelijkheden zijn om een (bui-tengerechtelijk) akkoord aan te bieden aan uw schuldeisers.

Surseance van betaling

Indien u de schulden tijdelijk niet kunt betalen, dan kunt u overwegen een surseance van betaling aan te vragen. De surseance van betaling voorziet in een tijdelijke bevriezing van bepaalde schulden van uw onderneming. De surseance-aanvraag dient u via een advocaat in bij de rechtbank. Van de rechtbank krijgt u eerst een voorlopige surseance van betaling. Binnen 2-4 maanden na de voorlopige verlening volg een zitting over de definitieve verlening van de surseance van betaling. De schuldeisers mogen stemmen over het uitstel van betaling. Als er te weinig schuldeisers voor stemmen, krijgt u geen uitstel. U kunt dan alsnog failliet verklaard worden. Voor een surseance van betaling dient uw onderneming omzet te draai-en en moet er sprake zijn van enige liquiditeit, omdat u de schulden die tijdens de surseance ontstaan wel dient te voldoen.

Faillissement

Mocht u uiteindelijk niet meer kunnen voldoen aan uw betalingsverplichtingen, dan kan het zo zijn dat u via een eigen aangifte het faillissement van uw onderneming dient aan te vragen. Ook kan één van uw schuldeisers zelfstandig besluiten om het faillissement van uw onderneming aan te vragen. Hier kunt u zich tegen verweren. Mocht het faillissement toch worden toegewezen, dan benoemt de rechtbank een curator, die als belangrijkste taak heeft de belangen van de schuldeisers te behartigen. De curator zal de mogelijkheden van een doorstart samen met u onderzoeken. Ook kan er gekeken worden of er in een faillissement alsnog een akkoord aan de schuldeisers kan worden aangeboden. Vaak hoor ik dat onder-nemers het wel als prettig ervaren dat er nu een onafhankelijk iemand op de stoel van de bestuurder zit. Een einde van een vaak stressvolle periode voor u als bestuurder, waarbij u samen met een curator naar een oplossing kunt zoeken en het faillissement op een efficiënte wijze kan worden afgewikkeld.

Uiteraard staat het belang van alle met het oog op ieders gezondheid ingelaste restricties buiten kijf. Toch raakt het iedereen op zijn eigen manier. Voor u als ondernemer kan dit veel stress opleveren. Laat u in elk geval goed adviseren door iemand die er op een onafhankelijke manier naar kijkt. Gebruik uw gezonde (ondernemers) verstand bij het nemen van beslissingen. Communiceer met elkaar en help elkaar. U kunt altijd contact met een van onze specialisten opnemen over dit onderwerp. Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Hillie Lunter of Maarten Hemmes.

Geschreven door:

Hillie Lunter

Hillie Lunter (advocaat sinds 2005) wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Zij behaalde de post-academische opleiding Insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding Vennootschaps – en Ondernemingsrecht bij Grotius. Hillie Lunter is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), lid van VNO NCW Noord, waar zij lid is van de Noordgang Drachten Dokkum Oosterwolde. Ook is Hillie lid van Vereniging Privacy Recht.

Hillie Lunter (advocaat sinds 2005) wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Zij behaalde de post-academische opleiding Insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding Vennootschaps – en Ondernemingsrecht bij Grotius. Hillie Lunter is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), lid van VNO NCW Noord, waar zij lid is van de Noordgang Drachten Dokkum Oosterwolde. Ook is Hillie lid van Vereniging Privacy Recht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.