Voorkomen is beter dan (niet) genezen; leg meerwerk altijd schriftelijk vast!

  • event15-03-2022
  • schedule11:00
  • timer3 minuten

In de bouwpraktijk wordt vaak gehandeld op basis van goed vertrouwen en snelheid. Kun je hier nog even een extra aansluiting maken? Wil je daar nog snel even een extra voorzetwand plaatsen? De aannemer voert daarom vaak uit zonder de opdracht vast te leggen en de meerprijs aan te geven. Vervolgens wordt de aannemer geconfronteerd met een opdrachtgever die weigert de meerwerkfactuur te voldoen en de meerwerkopdracht ontkent.

In onze praktijk zien wij deze situatie met grote regelmaat voorbijkomen. In een groot deel van deze gevallen leidt een gebrek aan schriftelijke afspraken tot een voor de aannemer ongunstige uitkomst van de zaak. In deze blog leest u daarom wat meerwerk is en hoe u dergelijke discussies achteraf zo veel mogelijk kunt voorkomen.

Wat is meerwerk?

De wet omschrijft meerwerk als door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden. De scope van de opdracht bepaalt dus of er sprake is van meerwerk. Het is om die reden van belang om de uit te voeren werkzaamheden duidelijk te omschrijven en af te kaderen.

Wanneer komt meerwerk voor vergoeding in aanmerking?

De hoofdregel is dat een aannemer slechts recht heeft op vergoeding wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een uit het meerwerk voortvloeiende prijsverhoging. De aannemer dient de opdrachtgever dus te waarschuwen voor de financiële gevolgen van het meerwerk om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding hiervan.

Deze hoofdregel geldt echter niet in alle gevallen. De aannemer hoeft bijvoorbeeld niet te waarschuwen wanneer de opdrachtgever de noodzaak van de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarin de opdrachtgever een gouden wastafelkraan wenst in plaats van roestvrijstaal.

Indien het om een professionele opdrachtgever gaat – denk bijvoorbeeld aan directievoering of een hoofdaannemer – dan is aannemelijker dat die opdrachtgever de noodzaak van die prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen dan bijvoorbeeld voor een particuliere opdrachtgever. In alle gevallen geldt echter dat de opdrachtgever een reëel inzicht moeten hebben gehad in de omvang van de te verwachten meerkosten.

Hoe is meerwerk geregeld in de standaardvoorwaarden?

In de bouw maakt men vaak gebruik van standaardvoorwaarden, zoals de AVA 2013 (traditioneel), de UAV 2012 (traditioneel met directie) en de UAV-GC 2005 (geïntegreerd). Deze standaard voorwaarden kennen hun eigen procedures voor de vergoeding en afrekening van meerwerk (AVA 2013/UAV 2012) of wijzigingen (UAV-GC 2005).

Op hoofdlijnen geldt dat in alle gevallen het meerwerk, de geconstateerde afwijking en/of wijziging zo snel mogelijk dient te worden gemeld bij de opdrachtgever onder vermelding van de consequenties in tijd (uitvoeringsplanning/oplevering) en geld. Een deugdelijke dossieropbouw is dus erg belangrijk!

Conclusie en tips

Meerwerk komt pas voor vergoeding in aanmerking indien de aannemer kan aantonen dat de opdrachtgever een meerwerkopdracht heeft verstrekt en hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de financiële gevolgen van deze opdracht. Dat iedereen kan zien dat er werk is uitgevoerd, is dus in principe niet van belang bij de vraag of dat meerwerk ook voor vergoeding in aanmerking komt.

Leg daarom alle afspraken omtrent een meerwerkopdracht schriftelijk vast en begin pas met de uitvoering zodra de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat hij akkoord is met de meerprijs. Wij hebben in dat kader een aantal praktische tips op een rij gezet:

  • Omschrijf in de aanneemovereenkomst uitdrukkelijk wat niet tot de uit te voeren werkzaamheden behoort en wie namens de opdrachtgever bevoegd is om meerwerkopdrachten te verstrekken;
  • Zorg ervoor dat de betrokken uitvoerder een standaard meerwerkformulier bij zich heeft en vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever;
  • Leg het besproken meerwerk vast in de notulen van de bouwvergadering;
  • Leg in uw aanneemovereenkomst en/of algemene voorwaarden vast dat het uitvoeren van meerwerk een termijnverlenging rechtvaardigt. 

Bent u geconfronteerd met een opdrachtgever die uw meerwerkfactuur weigert te betalen of bent u benieuwd of uw contracten voldoende duidelijk zijn in het geval van meerwerk? Neem dan gerust contact op met Rick Hoiting.

Geschreven door:

Rick Hoiting

Rick Hoiting studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn master met de specialisatie Privaatrecht sloot hij cum laude af. Gedurende zijn studie heeft hij praktijkervaring opgedaan in de bouwsector en na zijn studie is Rick enige tijd verbonden geweest aan een verzekeraar waar hij zich bezighield met diverse vraagstukken op gebied van het bouw- en verbintenissenrecht.

Rick Hoiting studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn master met de specialisatie Privaatrecht sloot hij cum laude af. Gedurende zijn studie heeft hij praktijkervaring opgedaan in de bouwsector en na zijn studie is Rick enige tijd verbonden geweest aan een verzekeraar waar hij zich bezighield met diverse vraagstukken op gebied van het bouw- en verbintenissenrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.