Verjaring van een (geld)vordering: Wanneer is te laat nou echt te laat?

  • event26-10-2021
  • schedule15:00
  • timer3 minuten

Aan alles komt een einde. Zo ook aan de mogelijkheid tot het instellen van een (rechts)vordering. In de praktijk ontstaat regelmatig discussie of een vordering is verjaard of niet. In deze blog leest u meer over verjaring.

Wat is verjaring?

De verjaring van een vordering houdt feitelijk in dat de vordering na verloop van een bepaalde termijn niet meer juridisch kan worden afgedwongen. Verjaring betekent echter niet dat de vordering niet meer bestaat. Na de verjaring wordt de vordering een zogenaamde “natuurlijke verbintenis”. Dit houdt in dat de vordering dan alleen nog kan worden nagekomen door een vrijwillige betaling of door verrekening met een schuld aan de schuldenaar.

Belangrijke verjaringstermijnen

Voor zover de wet geen andere verjaringstermijn bepaalt, geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. In de meeste gevallen verloopt een rechtsvordering echter na 5 jaar, of zelfs minder. Wanneer deze termijn begint te lopen hangt af van de aard van de rechtsvordering. Hieronder leest u de meest voorkomende verjaringstermijnen.

  • Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit een overeenkomst (zoals bijvoorbeeld een overeenkomst uit geldlening of de betaling van een factuur voor de levering van een zaak of dienst) verjaart 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden;
  • Een rechtsvordering tot betaling van schade of een overeengekomen boete verjaart na verloop van 5 jaar na de dag waarop de benadeelde met de schade of de opeisbaarheid van de boete en met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden (artikel 3:310 lid 1 BW);
  • In bijvoorbeeld het ontslagrecht, belastingrecht en consumentenkoop, gelden diverse bijzondere verjaringstermijnen. Zo verjaart een vordering tot betaling van de koopprijs bij consumentenkoop al na 2 jaar (artikel 7:28 BW).

Voorkom verjaring van uw vordering door stuiting

Het recht zou het recht niet zijn als er geen uitzonderingen waren. Een verjaringstermijn kan namelijk worden gestuit (lees: “worden verlengd”). Dit betekent dat de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen vanaf het moment van stuiting. In de praktijk zijn drie manieren om de verjaring van uw vordering te stuiten. Ten eerste kunt u stuiten door een gerechtelijke procedure op te starten. Ten tweede zorgt elke gedraging of handeling van de schuldenaar waaruit kan worden afgeleid dat hij de schuld heeft erkend, er eveneens voor dat de verjaring wordt gestuit.

Ten derde leidt ook een schriftelijke aanmaning (of schriftelijke mededeling) aan de schuldenaar tot stuiting. Hierin dient u wel ondubbelzinnig duidelijk te maken dat u uw recht op nakoming voorbehoudt (ex artikel 3:317 lid 1 BW). In een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag heeft het Gerechtshof geoordeeld dat uit de inhoud van de brief duidelijk moet worden om welke vordering het gaat en welk recht wordt voorbehouden. In een arrest van 4 oktober 2019 geeft de Hoge Raad aan dat bij de beoordeling of de mededeling aan de in artikel 3:317 lid 1 BW gestelde eisen voldoet, niet alleen de formulering daarvan bepalend is, maar ook de context waarin de mededeling wordt gedaan en de overige omstandigheden van het geval. Essentieel is ook dat u kunt bewijzen dat de termijn is gestuit, indien de schuldenaar het verweer van de verjaring inroept. Het is daarom verstandig om de brief altijd aangetekend te versturen om aan te kunnen tonen dat de brief ook daadwerkelijk door de schuldenaar is ontvangen.

Gouden tips om verjaring te voorkomen

  • Het is belangrijk dat u de verjaringstermijnen in de gaten houdt;
  • Stuiten van een verjaringstermijn door middel van een mededeling is mogelijk, mits juist geformuleerd.
  • De rechter beoordeelt een stuitingsmededeling naast formulering ook op basis van de context en overige omstandigheden van het specifieke geval;
  • De bewijslast dat u als schuldeiser correct heeft gestuit ligt bij u, dus is het raadzaam om relevante gegevens en communicatie goed te bewaren.

Conclusie: Laat het niet zo ver komen!

Verjaring heeft een sterk “alles of niets” karakter: wie te laat is met het indienen van zijn vordering, kan zomaar met lege handen komen te staan. Aan de andere kant is het mogelijk dat een vordering nooit verjaart (zo lang u als schuldeiser maar scherp bent!). Als schuldeiser is het daarom belangrijk om verjaringstermijnen in de gaten te houden en op tijd te ‘stuiten’. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan is het zaak om u snel te laten adviseren over uw mogelijkheden.

Heeft u vragen op het gebied van verjaring? Of bent u ondernemer en heeft u hulp nodig bij het innen van uw openstaande vorderingen? Onze specialisten staan u met hun ervaring en expertise op het gebied van incasso graag bij. Neem vrijblijvend contact op met Martin Ueffing.

Geschreven door:

Martin Ueffing

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.