Vaste rechtspraak onder de Wob gecodificeerd in de Woo

  • event16-02-2023
  • schedule08:00
  • timer2 minuten

Onder de Wet openbaarheid van bestuur(Wob) was het vaste rechtspraak van de Afdeling dat het is toegestaan om in deelbesluiten te beslissen. Bij inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) is artikel 4.2a Woo in het leven geroepen waarin de lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de wet is vastgelegd.

Wanneer een verzoeker niet instemt met het aanbrengen van een prioritering om in deelbesluiten te beslissen, kan een verzoeker een beroep wegens niet-tijdig beslissen indienen bij de rechtbank. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde over zo’n situatie. Voordat deze uitspraak wordt besproken wordt een algemene duiding van artikel 4.2a Woo gegeven.

Duiding Artikel 4.2a Woo

Artikel 4.2a Woo bepaalt dat het bestuursorgaan met verzoeker in overleg moet treden wanneer de reguliere beslistermijn niet gehaald kan worden vanwege de omvangrijkheid van het Woo-verzoek. Het overleg moet plaatsvinden voordat de reguliere beslistermijn is verstreken. Tijdens zo’n overleg kan dan een prioritering worden aangebracht, waarbij de door verzoeker gekozen volgorde documenten in verschillende deelbesluiten openbaar worden. Gebruikmaking van deze bevoegdheid zorgt ervoor dat het bestuursorgaan en verzoeker in gesprek zijn met elkaar. Van belang is dat de gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

De uitspraak

De zaak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant ging om een verzoeker die het voorstel om in deelbesluiten te gaan beslissen niet accepteerde. Ondanks dat het beroep wegens niet-tijdig beslissen van verzoeker gegrond is, beslist de rechter dat het bestuursorgaan een nieuwe termijn van twee en vier maanden krijgt om alsnog in twee deelbesluiten te beslissen. De rechter is van oordeel dat een beslistermijn recht moet doen aan de reële mogelijkheden om op het verzoek te beslissen, maar ook aan het belang om binnen afzienbare tijd een beslissing te ontvangen. Deze uitspraak leert dat het van belang is om redelijke termijnen te hanteren wanneer het bestuursorgaan in overleg treedt met verzoeker om in deelbesluiten te beslissen.

Heeft u vragen over de Woo neem dan gerust contact op met onze Woo specialisten Elzelou Grit of Denise de Jong – van de Berkt

Geschreven door:

Denise de Jong

Denise de Jong haalde haar bachelor Rechten aan de Hanzehogeschool Groningen, waar zij het honoursprogramma volgde en de award “beste scriptie” won. Zij is tevens bestuurslid van Straatwerk Nederland.

Denise de Jong haalde haar bachelor Rechten aan de Hanzehogeschool Groningen, waar zij het honoursprogramma volgde en de award “beste scriptie” won. Zij is tevens bestuurslid van Straatwerk Nederland.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.