Vakantiedagen of ziektedagen?

  • event11-04-2022
  • schedule08:00
  • timer4 minuten

Als een werknemer tijdens een vakantie ziek is of wordt, gelden deze dagen niet als vakantiedagen maar als ziektedagen. Dit is de hoofdregel van artikel 7:638 lid 8 van het Burgerlijk Wetboek. Een werknemer kan ermee instemmen dat vakantiedagen, ondanks ziekte, toch worden afgeschreven op het vakantiesaldo. Uit een uitspraak van het gerechtshof ’s‑Hertogenbosch van februari 2022 blijkt dat een werkgever niet te snel mag aannemen dat er sprake is van instemming van een werknemer.

Vakantiedagen waarop een werknemer ziek is, mogen niet worden afgeschreven van het vakantiesaldo

Uitgangspunt is dat de dagen waarop een werknemer ziek is tijdens een vakantie, niet als vakantiedagen gelden en dus niet van het vakantiesaldo mogen worden afgeschreven. Dit is alleen anders als de werknemer ermee instemt dat deze dagen wél als vakantiedagen gelden. In dat geval kan de werkgever de dagen afschrijven.

Instemmen met het afschrijven van vakantiedagen kan bij schriftelijke overeenkomst

Door middel van een schriftelijke overeenkomst kan een werknemer toestemming geven om vakantiedagen af te schrijven als hij ziek is of wordt tijdens een vakantie. Als deze toestemming is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan is er sprake van toestemming die bij voorbaat is gegeven. De toestemming ziet immers op een mogelijke toekomstige situatie. Een bij voorbaat gegeven toestemming van een werknemer mag alleen betrekking hebben op bovenwettelijke vakantiedagen van een werknemer.

Ten aanzien van wettelijke vakantiedagen kan een werknemer niet bij voorbaat toestemming geven om deze van het vakantiesaldo af te schrijven in het geval van ziekte tijdens een vakantie. Voor het afschrijven van wettelijke vrije dagen tijdens ziekte, kan een werknemer alleen op het moment zelf (en dus als er al sprake is van ziekte) en voor een specifieke periode van vakantie toestemming geven. De wet vereist in dat geval ook een schriftelijke overeenkomst waaruit dit blijkt. Deze schriftelijke overeenkomst kan voortvloeien uit, bijvoorbeeld, (e-mail)correspondentie over het afschrijven van vakantiedagen tijdens ziekte.

Voor een uitleg over het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, kunt u mijn eerdere blog hierover lezen.

Wanneer is sprake van instemming voor het afschrijven van vakantiedagen?

In een zaak die zich afspeelde bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 8 februari 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:307) kwam aan de orde wanneer een werkgever mag uitgaan van toestemming van de werknemer om vakantiedagen af te schrijven tijdens ziekte.

De zaak ging over een werknemer die half december 2017 een aanvraag indiende voor een vakantie in de periode mei/juni 2018. De aanvraag van de werknemer werd vrijwel direct door de werkgever goedgekeurd.

Eind januari 2018 meldt de werknemer zich ziek. De bedrijfsarts stelt vast dat de werknemer niet geschikt is voor zijn eigen werk en ook niet voor aangepaste werkzaamheden. Het lijkt de bedrijfsarts het beste als er een nieuwe evaluatie plaatsvindt na de vakantie van werknemer. De werknemer gaat op vakantie en meldt dit zekerheidshalve nog aan zijn leidinggevende die aangeeft van de vakantieplannen op de hoogte te zijn.

ls de werkgever vervolgens de vakantiedagen van het vakantiesaldo van de werknemer afschrijft, protesteert de werknemer daartegen. Volgens de werknemer handelt de werkgever in strijd met artikel 7:638 lid 8 BW.

Afschrijven van vakantiedagen op basis van de cao en op grond van toestemming van de werknemer

De werkgever stelt zich op het standpunt dat de cao (Metalektro 2015-2018) voorziet in de bevoegdheid om vakantiedagen tijdens ziekte af te schrijven en dat de werknemer daar bovendien mee ingestemd heeft. Volgens de werkgever blijkt de toestemming van de werknemer uit het feit dat hij aangaf ondanks zijn ziekte nog steeds op vakantie te willen gaan in mei/juni 2018.

De rechter geeft de werkgever gelijk maar het hof oordeelt anders. Het hof zegt dat een cao niet kan gelden als een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in 7:638 lid 8 BW. Het schriftelijkheidsvereiste brengt volgens het hof mee dat de werknemer die bij voorbaat afstand wil doen van vrije dagen tijdens ziekte, dit alleen bewust kan doen door dit individueel schriftelijk in een (arbeids)overeenkomst vast te leggen.

Van artikel 7:638 lid 8 BW kan niet ten nadele van een werknemer worden afgeweken. De bepaling is namelijk van semi-dwingend recht. Aan de cao kan de werkgever dus ook niet de bevoegdheid ontlenen om zonder toestemming van de zieke werknemer over te gaan tot het afschrijven van vakantiedagen. Voor zover de cao op dit punt ten nadele van de werknemer afwijkt (of de werkgever de mogelijkheid biedt om dit te doen), is de cao bepaling nietig.

Tot slot geeft het hof aan dat niet gebleken is dat de werknemer expliciet heeft verklaard dat hij akkoord ging met het afschrijven van vakantiedagen tijdens zijn vakantie. De werkgever had de herhaling van de wens van werknemer om op vakantie te gaan niet op mogen vatten als een instemming voor het afschrijven van de dagen.

Tips in het geval een werknemer ziek is of wordt tijdens vakantie

Voordat vakantiedagen van het vakantiesaldo van een zieke werknemer kunnen worden afgeschreven, moet goed gekeken worden of er sprake is van toestemming hiervoor van de werknemer. Ook moet een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Het afschrijven van vrije dagen van een zieke werknemer kan niet alleen op basis van een cao bepaling, er moet een individuele schriftelijke overeenkomst aan ten grondslag liggen.

Gaat uw zieke werknemer op vakantie en wilt u deze dagen op het vakantiesaldo afschrijven, dan doet u er goed aan om dit op dat moment nog eens schriftelijk vast te leggen.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.

Geschreven door:

Kristien Croezen

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.