Passend toewijzen

  • event05-02-2018
  • schedule10:37
  • timer2 minuten

Samen met de (herziene) Woningwet is de zogenaamde “passendheidstoets” ingevoerd. De passendheidstoets houdt in dat woningcorporaties aan ten minste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning moeten toewijzen onder aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens bedraagt in 2018 voor een eenpersoonshuishouden € 597,30 en voor een meerpersoonshuishouden € 640,14.

Vanaf 1 januari 2016 moeten woningcorporaties woningen passend toewijzen. Met name corporaties met relatief jong (en dus duur) bezit kunnen hierdoor in moeilijkheden komen. Voor deze woningcorporatie is het moeilijk, zo niet onmogelijk, de passendheidsnorm te halen. Daarnaast zijn ook navolgende knelpunten gesignaleerd:

    • Voor huurders die zorg nodig hebben ontstaan problemen omdat het bouwen van geschikte woningen voor deze mensen vaak duurder is. Het is niet realistisch om deze woningen met een huur onder de aftoppingsgrens aan te bieden.
    • De passendheidstoets doet afbreuk aan verdere verduurzaming van de woningvoorraad. De passendheidstoets kijkt alleen naar de kale huurprijs en niet naar de totale woonlasten. Om zoveel mogelijk woningen met een lage huur beschikbaar te houden, kunnen corporaties minder woningen verduurzamen. Dit betekent dat de doelstellingen uit het energieakkoord niet gehaald gaan worden.
    • Er is vrees voor een vermindering van de leefbaarheid en segregatie op de lange termijn in wijken waarin veel huurwoningen staan die passend worden toegewezen.

Aedes heeft in een brief van 29 mei 2017 aan de Tweede Kamer opnieuw aandacht gevraagd voor deze knelpunten. Met de Veegwet, die per 1 juli 2017 in werking is getreden, heeft de regering op een deel van de knelpunten ingespeeld.

Wat zijn de gevolgen van het niet-voldoen aan de passendheidstoets?

Corporaties hebben een zwaarwegend belang bij het voldoen aan de passendheidstoets. Meer dan ooit staat compliance, oftewel naleving van de geldende wet- en regelgeving, de komende jaren hoog op de agenda van de overheid als het gaat om toezicht op woningcorporaties. Door het schenden van de passendheidsnorm zou het zo kunnen zijn dat een corporatie onder een vergrootglas komt te liggen. Dit is geen wenselijke positie.

Door de Veegwet zijn enkele bepalingen uit de Woningwet ongedaan gemaakt of gewijzigd. Woningcorporaties mogen met de Veegwet weer panden van derden verhuren, onderhouden en verbouwen. Bovendien zijn er wijzigingen aangebracht in de visitatie.

De Autoriteit Woningcorporaties (onderdeel van ILT) is belast met het toezicht op woningcorporaties en naleving van de Woningwet. Bij het overtreden van de Woningwet kan de Autoriteit maatregelen nemen. Zo kan hij een bestuurlijke boete opleggen als de woningcorporatie niet passend toewijst. Andere maatregelen kunnen zijn het geven van een aanwijzing of het opleggen van een last onder dwangsom.

Het is de vraag of de Autoriteit Woningcorporaties over 2018 een bestuurlijke boetes op zal leggen en/of op andere wijze zal handhaven. Tot op heden heeft de Autoriteit geen bestuurlijke boete opgelegd. Woningcorporaties die twijfelen of zij aan de regels voldoen, kunnen dit het beste voorleggen aan de Autoriteit. Deze kan dan mogelijk een oplossing bieden en/of een voorgestelde oplossing goedkeuren. Bovendien dekt een woningcorporatie zich op deze wijze in tegen latere sancties.

Guus Benes kan u bijstaan bij het opstellen van dergelijke verzoeken.

Geschreven door:

Guus Benes

Guus Benes studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met een dubbele specialisatie: privaatrecht en bedrijfsrecht. Sinds 2013 is hij actief als advocaat. Hij houdt zich met name bezig met huurrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en agrarisch recht. In 2020 rondde hij de VHA specialisatieopleiding huurrecht cum laude af. Guus Benes is onder meer lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten en van de Nederlandsche Tafelronde (RT55 Emmen).

Guus Benes studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met een dubbele specialisatie: privaatrecht en bedrijfsrecht. Sinds 2013 is hij actief als advocaat. Hij houdt zich met name bezig met huurrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en agrarisch recht. In 2020 rondde hij de VHA specialisatieopleiding huurrecht cum laude af. Guus Benes is onder meer lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten en van de Nederlandsche Tafelronde (RT55 Emmen).

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.