Overgangsrecht Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen voorbij

  • event30-07-2018
  • schedule11:31
  • timer3 minuten

Vanaf 1 juli 2017 is de wettelijke regeling van art. 6:119a BW aangaande het hanteren van wettelijke betalingstermijnen gewijzigd. Op grond van de nieuwe regeling is het grote bedrijven niet langer toegestaan om in hun overeenkomsten met mkb-leveranciers en zelfstandig ondernemers betalingstermijnen van méér dan 60 dagen te hanteren. Achterliggende gedachte is om deze kleinere ondernemers te beschermen tegen het dragen van financieringsrisico’s van grote bedrijven.

Voor overeenkomsten tot stand gekomen vóór 1 juli 2017 gold overgangsrecht. Ondanks de invoering van de nieuwe wettelijke regeling waren (te) lange betalingstermijnen toch geldig. Met ingang van 1 juli 2018 is het overgangsrecht en daarmee de oude regeling definitief komen te vervallen. Wat houdt de nieuwe wettelijke regeling in?

Nieuwe wettelijke regeling art. 6:119a BW

Op grond van de oude regeling mocht een betalingstermijn langer dan 60 dagen alléén tussen contractpartijen worden gebruikt indien deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de overeenkomst was opgenomen en het gebruik ervan niet ‘kennelijk onbillijk’ was. Via deze sluiproute wisten grote ondernemers (onredelijk) lange betalingstermijn in hun overeenkomsten met kleinere ondernemers toe te passen. Hoewel de wettelijke regeling mogelijkheden bood om een discussie over de redelijkheid van de betalingstermijn aan te gaan, bleek deze route voor kleinere ondernemers in de praktijk een brug te ver.

De nieuwe wettelijke regeling schept duidelijkheid. Met ingang van 1 juli 2018 is íedere betalingstermijn van langer dan 60 dagen nietig en wordt deze automatisch omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Mocht de afnemer de factuur niet binnen deze 30 dagen betalen, dan is hij van rechtswege wettelijke handelsrente (8%) verschuldigd over iedere dag dat te laat betaald wordt.

Vanwege de rechtszekerheid werkt de nietigheid van ontoelaatbare betalingstermijnen terug tot 1 juli 2017, de dag waarop de nieuwe wettelijke regeling van kracht is geworden. Let op! Vanaf dat moment is met terugwerkende kracht ook de wettelijke handelsrente verschuldigd. Ook al was de betalingstermijn op basis van het overgangsrecht nog tijdelijk toegestaan.

Voor wie geldt de nieuwe wettelijke regeling?

Het is niet voor alle ondernemers verboden om betalingstermijnen van méér dan 60 dagen te hanteren. Dit verbod geldt enkel indien een ‘grote’ ondernemer contracteert met een ‘kleine’ ondernemer. Ondernemers uit dezelfde categorie mogen dus zelf weten welke betalingstermijnen zijn onderling hanteren.

Wanneer is sprake van een ‘grote’ of ‘kleine’ onderneming? Een onderneming kwalificeert als ‘groot’ wanneer aan twéé van de drie volgende vereisten is voldaan;

    • De waarde van de activa bedraagt volgens de balans méér dan € 20.000.000,--;
    • De netto-jaaromzet bedraagt volgens de balans méér dan € 40.000.000,--;
    • Gedurende het boekjaar telde de onderneming gemiddeld méér dan 250 werknemers;

Wanneer een onderneming slechts aan één of géén van bovengenoemde vereisten voldoet, dan is sprake van een reguliere MKB-onderneming of ‘kleine’ onderneming.

Welke gevolgen heeft de nieuwe wettelijke regeling voor u?

Met name grote ondernemingen moeten oppassen voor de gevolgen van het wegvallen van het overgangsrecht. Indien zij nalaten om de (ontoelaatbare) betalingstermijnen in hun lopende overeenkomsten met kleine ondernemers aan te passen, dan worden deze betalingstermijnen automatisch omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. In dat geval kan de kleine ondernemer aanspraak maken op vergoeding van wettelijke handelsrente met ingang van 1 juli 2017. Wanneer er veel transacties hebben plaatsgevonden tussen de grote en kleine ondernemer, dan kan het met de wettelijke handelsrente gemoeide bedrag snel oplopen.

Daarom is het raadzaam te controleren of de betalingstermijnen in uw overeenkomsten voldoen aan de letter van de wet. Mocht u een grote ondernemer zijn, waakt u er dan voor dat uw betalingstermijn niet automatisch worden omgezet en u wettelijke handelsrente verschuldigd bent.

Tegelijkertijd loont het voor u als kleine ondernemer om uw overeenkomsten met grotere ondernemingen nog eens tegen het licht te houden. Mogelijk kunt u aanspraak maken op meer gunstige (financierings-)voorwaarden of heeft u zelfs recht op vergoeding van wettelijke handelsrente.

Wilt u zeker weten dat u de juiste betalingstermijnen in uw overeenkomsten heeft opgenomen? Neemt u dan contact op met Maarten Hemmes. Hij zal voor uw specifieke geval de verschillende opties uitleggen en u adviseren bij het maken van de juiste keuze.

Geschreven door:

Maarten Hemmes

Maarten Hemmes studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft de Leergang aanbestedingsrecht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam gevolgd. Zijn master met de specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht sloot hij cum laude af. In zijn studententijd verleende hij bij het Kamerbewonersadviesburo juridische bijstand aan huurders. Daarnaast was hij actief lid binnen het Studentengenootschap voor Onderneming & Recht. Maarten maakte (studie-)reizen naar India, China, Marokko en Hongkong. In zijn vrije tijd schaakt hij bij JSV Sissa in Groningen. Maarten heeft in 2021 de Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Deze opleiding duurt één jaar en is daarmee de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het faillissementsrecht.

Maarten Hemmes studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft de Leergang aanbestedingsrecht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam gevolgd. Zijn master met de specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht sloot hij cum laude af. In zijn studententijd verleende hij bij het Kamerbewonersadviesburo juridische bijstand aan huurders. Daarnaast was hij actief lid binnen het Studentengenootschap voor Onderneming & Recht. Maarten maakte (studie-)reizen naar India, China, Marokko en Hongkong. In zijn vrije tijd schaakt hij bij JSV Sissa in Groningen. Maarten heeft in 2021 de Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Deze opleiding duurt één jaar en is daarmee de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het faillissementsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.