Non-conformiteit: Stalgebreken grond voor ontbinding van de koopovereenkomst?

  • event13-11-2023
  • schedule08:00
  • timer4 minuten

Stalgebreken zoals weven of kribbebijten (en in het verlengde daarvan luchtzuigen) komen regelmatig voor, ook bij paarden die verder gezond zijn. De vraag is of dit soort stereotiep gedrag een gebrek oplevert, op grond waarvan u als koper de koopovereenkomst kunt ontbinden danwel vernietigen? Of dat eerst dient vast komen te staan dat als gevolg van bepaalde stalgebreken het paard ongeschikt is voor het doel waarvoor u het heeft aangekocht?

Moet u het paard terugnemen na verkoop?

Een stalgebrek is, ondanks het feit dat het paard volkomen geschikt kan zijn voor de sport, een gebrek en kan bij de koop verborgen zijn. Niet elk paard vertoont het gebrek op elk moment van de dag. Ook komt het geregeld voor dat het paard bij de bezichtiging niet in de stal wordt bekeken.

Dan rijst de vraag of stalgebreken ook koopvernietigende gebreken kunnen zijn. De Rechtbank Arnhem heeft in het verleden meermaals geoordeeld dat dit niet hoeft komen vast te staan, hetgeen ook vaak moeilijk is omdat kribbebijen of weven er niet toe hoeft te leiden dat het paard niet kan deelnemen aan wedstrijden.

Echter, indien duidelijk is voor de verkoper dat de koper geen kribbebijter of wever wenst en het paard dit achteraf toch blijkt te doen, kan dit leiden tot een gebrek op grond waarvan de overeenkomst vernietigd of ontbonden kan worden. Kortom, indien koper expliciet heeft gevraagd of het paard geen stalgebreken heeft dan wel meer precies toch geen kribbebijter is, waarop ontkennend wordt geantwoord, heeft de koper een goed argument om de overeenkomst te ontbinden of te vernietigen indien het paard dit direct na levering toch blijkt te doen.

Bewijslast

Voor de koper die na de aankoop met één of meerdere stalgebreken wordt geconfronteerd, gelden onder andere de volgende punten. In de eerste plaats dient vast komen te staan dat het paard daadwerkelijk behept is met een stalgebrek. Op het moment dat u ook maar het vermoeden heeft dat het net gekochte paard een stalgebrek heeft, doet u er goed aan om dit op video vast te leggen of om getuigen te verzamelen om bewijs te vergaren. Voorts is het verstandig dat een dierenarts bevestigt dat het door het paard vertoonde gedrag valt onder de noemer stalgebrek.

Wanneer er sprake is van een consumentenkoop is het zo dat wanneer een paard een gebrek vertoont binnen zes maanden nadat het paard gekocht is, ervan uit wordt gegaan dat het paard dit gebrek al had toen u het kocht. De bewijslast is lastiger wanneer er geen sprake is van consumentenkoop. In dat geval heeft de koper te maken met de bewijslast dat het paard het gebrek al had door middel van bijvoorbeeld een verklaring van een arts of getuigenverklaringen. In beide gevallen geldt echter dat u als koper het geconstateerde gebrek onverwijld moet melden bij de verkoper. U dient bijna direct nadat het gebrek wordt gezien de verkoper hiervan in kennis te stellen en daar niet dagen of weken over heen te laten gaan.

Let op antedateringstermijn!

Naast het bestaan van het gebrek is het moment dat voor het eerst wordt geconstateerd dat het paard één of meerdere stalgebreken toont van groot belang. Stalgebreken zijn stereotype gedragingen die het paard zich binnen enkele dagen aan kan leren.

Het is om die reden dat stalgebreken een zeer korte “antedateringstermijn” kennen. Antedatering betekent in dit geval: tot welk tijdstip is het gebrek te herleiden? Bij het bepalen van de antedateringstermijn wordt uitgegaan van de kortst mogelijke bestaansduur van de aandoening en het is dus ook mogelijk dat de aandoening al veel langer bestond.

Voor stalgebreken is de antedateringstermijn (zeer) kort. Stalgebreken zoals weven of kribbebijten dienen zich binnen enkele dagen (als richtlijn maximaal 3 dagen) na levering van het paard te openbaren. Openbaart het gebrek zich pas na een langere tijd, dan moet het erop gehouden worden dat het stalgebrek niet bij de koop verborgen was. Dit omdat een verandering van omgeving van invloed kan zijn op een dier en deze kan daardoor binnen enkele dagen nare (stal)gewoontes ontwikkelen. Het is voor een dierenarts dan lastiger om vast te stellen of het dier deze gebreken ten tijde van de aflevering al had.

Conclusie

Een koper die binnen 1 a 2 dagen wordt geconfronteerd met één of meerdere stalgebreken en die dit ook kan aantonen en dit onwenselijke gedrag direct meldt bij de verkoper, heeft een redelijke kans dat zijn vordering tot ontbinding/vernietiging van de overeenkomst en/of schadevergoeding jegens de verkoper kan slagen. Constateert u de stalgebreken pas na een week of later dan loopt u het risico dat u niet meer kunt bewijzen dat het paard al met het gebrek behept was ten tijde van de levering. Indien u het gebrek binnen zeer korte tijd na levering constateert, leg dit direct vast en confronteer direct de verkoper met het gebrek zodat u uw rechten veilig stelt.

Heeft u vragen over stalgebreken of andere juridische vragen en/of problemen? Neem dan contact op met Martin Ueffing of kijk op onze hippisch recht pagina.

Geschreven door:

Martin Ueffing

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.