Aanzegging via MS Teams komt werkgever duur te staan. Vier tips om dit te voorkomen!

  • event22-06-2021
  • schedule11:00
  • timer3 minuten

Aanzegverplichting

Een werkgever is op grond van de wet verplicht om een werknemer uiterlijk een maand vóórdat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van rechtswege) eindigt, schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Dit wordt ook wel de ‘aanzegverplichting’ genoemd. Deze verplichting geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die voor ten minste zes maanden zijn aangegaan. Voldoet een werkgever niet aan deze verplichting, dan kan de werknemer binnen twee maanden via de rechter aanspraak maken op een vergoeding van (maximaal) één bruto maandloon, de ‘aanzegvergoeding’.

Recent stond de kantonrechter te Rotterdam voor de vraag of een werkgever aan zijn aanzegverplichting had voldaan door een werkneemster via MS Teams mee te delen dat haar arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd.

Casus

Werkneemster is op 6 januari 2020 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar in dienst getreden bij werkgever. Op 30 oktober 2020 wordt werkneemster tijdens een overleg via MS Teams medegedeeld dat haar arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. De arbeidsovereenkomst eindigt vervolgens op 6 januari 2021. Werkneemster stelt in een brief aan haar werkgever d.d. 13 januari 2021 dat er niet schriftelijk is aangezegd dat haar arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd en heeft haar werkgever daarbij verzocht om haar de wettelijk verplichte aanzegvergoeding te betalen. Werkgever weigert dit, waarna werkneemster een procedure start bij de kantonrechter.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter volgt het standpunt van de werkneemster dat niet is voldaan aan de aanzegverplichting. Aan werkneemster is slechts mondeling en niet (ook) schriftelijk kenbaar gemaakt dat haar arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Het enkele feit dat geen schriftelijke aanzegging heeft plaatsgevonden, is naar het oordeel van de kantonrechter in principe voldoende om aanspraak te kunnen maken op de aanzegvergoeding. Dat het voor werkneemster volkomen helder was dat haar arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd, doet daar niet aan af. Ook is niet relevant of werkneemster al dan niet een andere baan had.

De werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de aanzegvergoeding, de wettelijke rente en de kosten van de procedure.

Via deze link kunt u de gehele uitspraak lezen.

Conclusie en tips

Het niet (tijdig) schriftelijk aanzeggen dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al dan niet zal worden verlengd, kan een werkgever duur komen te staan. Dit kan echter gemakkelijk worden voorkomen. We geven u een aantal tips:

  1. Agendeer bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meteen een datum voor de aanzegging, bijvoorbeeld 6 tot 8 weken vóór de einddatum.
  2. Zorg ervoor dat de aanzegging schriftelijk wordt bevestigd aan de werknemer. Dit kan onder andere per aangetekende brief, of door de werknemer de brief voor te leggen en voor ontvangst te laten tekenen.
  3. Uit de rechtspraak volgt dat ook het aanzeggen per e-mail en zelfs per WhatsApp voldoet aan de schriftelijkheidseis en dus mogelijk is. Daarbij is dan van belang dat het bericht de werknemer daadwerkelijk (tijdig) heeft bereikt. Verstuur de e-mail daarom altijd met een ontvangst- en/of leesbevestiging, controleer de ‘blauwe vinkjes’ op WhatsApp en vraag om een bevestiging van ontvangst.
  4. Neem de aanzegging bij voorbaat op in de arbeidsovereenkomst als van tevoren al vaststaat dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Let op! Is er uiteindelijk toch de wens om de arbeidsovereenkomst te verlengen? Dan geldt de (reguliere) aanzegverplichting alsnog. Zorg er in dat geval dus voor dat de werknemer uiterlijk een maand vóór het einde van arbeidsovereenkomst schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van de wens om de arbeidsovereenkomst te verlengen, en onder welke voorwaarden. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Geschreven door:

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.