Advocaat ambtenarenrecht

Waarom kiest u voor een advocaat ambtenarenrecht?

Nederland kent circa 1 miljoen ambtenaren binnen ministeries, provincies, gemeenten en bijvoorbeeld het onderwijs. Het ambtenarenrecht is een specialisme binnen het rechtsgebied arbeidsrecht en regelt de rechtpositie van ambtenaren in dienst van de overheid. Een advocaat ambtenarenrecht heeft gedegen kennis van de verschillende rechtspositieregelingen en is ervaren in het adviseren van overheden. Een gespecialiseerde advocaat is zich bewust van de specifieke politieke en bestuurlijke context en kan u helpen bij het oplossen van geschillen. Dat kan door een juridische procedure maar meestal juist door te bemiddelen of te adviseren. Door jarenlange ervaring maar ook door de juiste "tone of voice" zijn wij uitstekend in staat met u tot een gewenste oplossing te komen.

Gevolgen Wet normalisering rechtspostitie ambtenaren (Wnra)

Ambtenaren, althans het merendeel daarvan, hebben sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 zoveel mogelijk dezelfde rechten als “normale” werknemers gekregen. Het private arbeidsrecht werd toen ook op hen van toepassing, al is hun ambtelijke status niet verdwenen. Er blijven voor de ambtenaar speciale regels bestaan, simpelweg omdat ze ten dienste staan van het algemeen belang.

De meeste ambtenaren worden in situaties van ontslag en bij arbeidsgeschillen sinds 2020 niet langer beschermd op basis van publiekrechtelijke regelingen. Ambtenaren moeten kort gezegd naar de civiele rechter en kunnen niet meer in bezwaar en beroep tegen een besluit dat gaat over hun rechtspositie/arbeidsovereenkomst. Onze advocaten ambtenarenrecht adviseren u graag over de verschillen en de veranderingen en de mogelijke vraagstukken waarmee u of uw (overheids)organisatie te maken heeft. 

Een advocaat ambtenarenrecht adviseert u over:

  • arbeidsvoorwaarden, aanstellingsbesluiten, bezoldiging (en Wet normering topinkomens); 
  • integriteitsvraagstukken;
  • kennis van arbeidsongeschiktheid en re-integratie; 
  • reorganisaties en boventalligheid, het opstellen van een Sociaal Statuut door een advocaat ambtenarenrecht;
  • advies over disfunctioneren door een advocaat ambtenarenrecht;
  • wat te doen bij ontslag? 
  • kennis van medezeggenschap door een advocaat ambtenarenrecht.

Een advocaat ambtenarenrecht adviseert ook over integriteitsvraagstukken zoals belangenverstrengeling waarbij persoonlijke belangen van een ambtenaar in conflict komen met professionele verantwoordelijkheden of bij vraagstukken rondom vertrouwelijkheid. Ambtenaren hebben veelal toegang tot gevoelige en vertrouwelijke informatie. Het ongepast delen van deze informatie is een integriteitsvraagstuk. Voor vragen of advies over het ambtenarenrecht kunt u contact opnemen met één van onze specialisten: Tom Nicolai of Femke Westra.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.