Wet Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

  • event01-07-2012
  • schedule16:10
  • timer3 minuten

Hoofdpunten van de wijzigingen

De Eerste Kamer heeft op 12 juni 2012 het Wetsvoorstel Flex-B.V. aangenomen. Zodra deze nieuwe wet op 1 oktober a.s. in werking treedt, zal voor ondernemers een aantal zaken ingrijpend gaan veranderen. De voornaamste wijzigingen met de inwerkingtreding zijn:

1) De eis dat het gestorte minimumkapitaal € 18.000,- dient te bedragen, wordt afgeschaft. De aandeelhouders kunnen voortaan zelf bepalen welk bedrag op de aandelen wordt gestort. De kapitaalinbreng kan dus worden afgestemd op de behoefte van de aandeelhouders en die van de vennootschap.
2) De verplichte blokkeringsregeling (een beperking van de overdraagbaarheid van aandelen) komt te vervallen. De blokkeringsregeling wordt regelend recht, zodat het mogelijk is om in de statuten op te nemen dat de aandelen geheel vrij overdraagbaar zijn.
3) Bij de oprichting van de B.V. is geen verplichte bank- of accountantsverklaring meer nodig.
4) De wettelijke oproepingstermijn voor de algemene vergadering van aandeelhouders wordt verlaagd van 15 naar 8 dagen. Bovendien wordt de mogelijkheid om besluiten te nemen buiten een formele vergadering van aandeelhouders verruimd: indien alle vergadergerechtigden met de wijze van besluitvorming hebben ingestemd, kan met iedere gewenste meerderheid buiten vergadering worden besloten.
5) In de statuten van de vennootschap kan worden voorzien in stemrechtloze aandelen en/of in een flexibelere verdeling van het stemrecht. Voorts kan in de statuten worden bepaald dat aandelen worden uitgegeven zonder of met een beperkt winstrecht.
6) De bescherming van de crediteuren van de B.V. krijgt vorm door middel van een ‘uitkeringstest’. De algemene vergadering kan nog steeds besluiten tot uitkering van de winst (dividend). Het bestuur van de B.V. moet dit besluit vervolgens goedkeuren en daarbij toetsen of de B.V. na de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Het bestuur en de aandeelhouders zijn aansprakelijk voor het tekort van de vennootschap, indien zij wisten of behoorden te voorzien dat de B.V. niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen.

Het voorgaande is slechts een beknopte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe bv-recht. Met de invoering van de nieuwe wetgeving beoogt de minister de regeldruk voor ondernemers aanzienlijk te verminderen en ondernemers meer vrijheid te geven om hun B.V. naar hun eigen wensen in te richten.

Overgangsrecht

Vanaf het moment van inwerkingtreding kunnen nieuwe B.V.’s worden opgericht volgens de nieuwe regels. Ook bestaande B.V.’s vallen vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet, onder het nieuwe recht.
Het nieuwe bv-recht biedt veel flexibiliteit en in veel gevallen zullen de bestaande statuten binnen de nieuwe wettelijke regels vallen. Toch kan ‘stilzitten’ onzekerheid en onduidelijkheid met zich brengen. In de huidige statuten staan namelijk vaak verwijzingen naar en herhalingen van ‘oude’ wettelijke bepalingen. Om die reden verdient het aanbeveling om de oude statuten te laten beoordelen en waar nodig te laten aanpassen aan de nieuwe wettelijke regels. Bij die gelegenheid kunnen ook bestaande knelpunten worden aangepast.

Verplicht is directe aanpassing niet, maar de wet schrijft wel voor dat de wel verplicht voorgeschreven wijzigingen van het nieuwe bv-recht bij de eerste statutenwijziging moeten worden opgenomen.

Certificaathouders

Voor certificaat houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven geldt dat zij op hun verzoek door het bestuur van de vennootschap in het register van aandeelhouders dienen te worden ingeschreven als vergadergerechtigden. Deze inschrijving moet in ieder geval binnen één jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving hebben plaatsgevonden.

Ten slotte

De nieuwe Flex-B.V. biedt mogelijkheden voor meer flexibiliteit bij de organistatie van een besloten vennootschap. Als u enig aandeelhouder bent, bestaat hieraan wellicht weinig behoefte. Wel dient u zich als enig aandeelhouder te realiseren dat de gronden waarop u als bestuurder- en aandeelhouder aansprakelijk kunt zijn jegens crediteuren worden verruimd.

Indien u aandeelhouder of bestuurder bent van een vennootschap met meerdere aandeelhouders biedt de nieuwe wet mogelijkheden die voorheen niet bestonden, bijvoorbeeld ten aanzien van winstverdeling, zeggenschap en besluitvorming. De wet biedt mogelijkheden, maar die vrijheid die wordt gegeven aan de inrichting kan in een voorkomend geval ook tot problemen of discussie leiden. Het blijft zaak om na te denken over de inrichting van de organisatie en besluitvorming, maar ook bijvoorbeeld over de vraag of u wel afscheid wilt nemen van een blokkeringsregeling.

Ten slotte biedt de nieuwe wetgeving mogelijkheden om afspraken die nu in een aandeelhoudersovereenkomst zijn opgenomen, in de statuten van de vennootschap op te nemen. Dat kan onder omstandigheden voordelen hebben voor wat betreft de afdwingbaarheid.

Heeft u vragen over deze blog. Neem dan contact op met Paul Kostwinder.

Geschreven door:

Paul Kostwinder

Paul Kostwinder (advocaat sinds 2005) studeerde rechten in Groningen en Kingston, Canada. In 1999 begon hij zijn beroepsmatige carrière als fiscalist bij een van de grote vier accountantskantoren. In 2010 heeft Paul de leergang insolventierecht aan de RUG met goed gevolg afgerond. Zijn praktijk is in het bijzonder gericht op de fiscale- en ondernemingsrechtelijke procedures en adviezen, zoals overnames, fusies en doorstarts. Daarnaast begeleidt hij ondernemingen in zwaar weer. Paul is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Paul Kostwinder (advocaat sinds 2005) studeerde rechten in Groningen en Kingston, Canada. In 1999 begon hij zijn beroepsmatige carrière als fiscalist bij een van de grote vier accountantskantoren. In 2010 heeft Paul de leergang insolventierecht aan de RUG met goed gevolg afgerond. Zijn praktijk is in het bijzonder gericht op de fiscale- en ondernemingsrechtelijke procedures en adviezen, zoals overnames, fusies en doorstarts. Daarnaast begeleidt hij ondernemingen in zwaar weer. Paul is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.