Werkgevers opgelet: verval en verjaring van vakantiedagen niet vanzelfsprekend!

  • event03-03-2022
  • schedule08:00
  • timer3 minuten

Het gerechtshof in Den Haag heeft eind vorig jaar een interessant (tussen)arrest gewezen waarin onder andere de vraag aan de orde was of het stuwmeer aan vakantiedagen van een werknemer bij einde dienstverband door werkgever moest worden uitbetaald of dat er sprake was van verval of verjaring van vakantiedagen. In deze blog leest u meer over verval en verjaring van vakantiedagen.

Conflict over verval en verjaring van vakantiedagen

In deze zaak ging het om een werknemer die in 2005 in dienst was getreden bij zijn werkgever. Werknemer had recht op 25 vakantiedagen per jaar. In 2018 ontstond een conflict over het aantal opgebouwde vakantiedagen van werknemer en over verval en verjaring van vakantiedagen. Dit heeft er uiteindelijk (samen met andere onenigheden tussen partijen) toe geleid dat werkgever de kantonrechter heeft verzocht om de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden wegens een verstoorde verhouding. Werknemer verweerde zich en vorderde op zijn beurt (onder andere) uitbetaling van 251 (!) niet genoten vakantiedagen.

Oordeel kantonrechter over verval en verjaring van vakantiedagen

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen is verstoord en ontbindt deze onder toekenning aan werknemer van de wettelijke transitievergoeding. De kantonrechter oordeelt verder dat werkgever in de procedure aannemelijk had gemaakt dat werknemer nog 22 openstaande vakantiedagen had en veroordeelt werkgever deze aan werknemer te betalen. 

Hoger beroep werknemer

Werknemer is het op meerdere punten niet eens met de beslissing van de kantonrechter en gaat in hoger beroep.  Met betrekking tot de vakantiedagen stelt werknemer recht te hebben op uitbetaling van al zijn openstaande vakantiedagen en hij onderbouwt dit o.a. door het overleggen van excel-bestanden die hij tijdens het dienstverband van werkgever heeft gekregen en waaruit het saldo bleek. Werknemer heeft daarbij gemotiveerd aangegeven dat hij door de drukke werkzaamheden niet in staat was de vakantiedagen op te nemen.

Oordeel gerechtshof over verval en verjaring van vakantiedagen

Het gerechtshof oordeelt dat voldoende vast is komen te staan dat de werknemer tijdens zijn dienstverband 251 niet genoten vakantiedagen heeft opgebouwd. Deze vakantiedagen zijn op grond van de wet niet komen te vervallen en zijn ook niet verjaard, omdat werkgever onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit kon volgen dat werkgever voldoende aan zijn zorg- en informatieverplichting had voldaan. Volgens het gerechtshof heeft werkgever onvoldoende gedaan om in dit geval ervoor te zorgen dat werknemer zijn vakantiedagen kon opnemen en werkgever heeft ook verzuimd werknemer te informeren over de gevolgen van het niet opnemen van zijn vakantiedagen.

Informeer uw werknemers over verval en verjaring van vakantiedagen

De wet bepaalt dat de aanspraak op het aantal wettelijk verplichte vakantiedagen (20 bij een fulltime dienstverband) vervalt 6 maanden na de eerste dag van het jaar waarin de aanspraak is verworven. De wettelijke vakantiedagen die in 2021 zijn opgebouwd vervallen dus op 1 juli 2022. Dit is alleen niet het geval als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest de vakantiedagen op te nemen.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen (alle dagen boven het wettelijk minimum) geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Deze termijn geldt ook voor de wettelijke vakantiedagen die een werknemer redelijkerwijs niet heeft kunnen opnemen.

Een goede registratie van vakantiedagen door werkgever is erg belangrijk en is ook wettelijk verplicht. Indien de administratie niet op orde is, komt dat voor rekening en risico van werkgever.

Uit het arrest van het gerechtshof volgt dat het als werkgever ook erg belangrijk is om een werknemer in staat te stellen vakantie op te nemen en dit ook actief onder de aandacht te brengen. Ook rust blijkens dit arrest op werkgevers de plicht om werknemers actief te informeren over verval en verjaring van vakantiedagen als deze niet worden opgenomen. Doe je dat als werkgever niet (of onvoldoende) dan heeft dat niet alleen tot gevolg dat de wettelijke vakantiedagen niet vervallen, maar óók dat de verjaringstermijn (verjaring van vakantiedagen) van 5 jaar niet geldt. In deze zaak gaat dat hoogstwaarschjijnlijk leiden tot een vergoeding van alle 251 opgebouwde vakantiedagen. Dit is bijna een jaarsalaris.

Zorg dus als werkgever dat je de “vakantiezaken” goed op orde hebt! Dat voorkomt niet alleen verval en verjaring van vakantiedagen maar ook onduidelijkheden, lastige (kostbare) discussies en zorgt voor uitgeruste werknemers.

Voor meer informatie over verval en verjaring van vakantiedagen kunt u contact opnemen met Tom Nicolai of een van onze andere arbeidsrecht specialisten. 

Geschreven door:

Tom Nicolai

Tom Nicolai (advocaat sinds 2001) volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Hij is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en bestuurslid van de Ondernemers Fonds Groningen. Tom is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Tom Nicolai (advocaat sinds 2001) volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Hij is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en bestuurslid van de Ondernemers Fonds Groningen. Tom is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.