Veranderingen op komst voor zorgaanbieders met de Wtza

  • event25-01-2021
  • schedule15:00
  • timer3 minuten

Door een nieuwe wet zal er in de komende tijd het nodige veranderen voor zorgaanbieders. In deze blog zetten wij de veranderingen voor u op een rijtje en leest u over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Wtza voor zorgaanbieders

De Wtza bepaalt aan welke voorwaarden een zorgaanbieder moet voldoen voordat zij kunnen starten met zorgverlening.

De toelating van een zorgaanbieder wordt nu nog geregeld door de Wtzi (Wet toelating zorginstellingen). De reikwijdte van de Wtzi vond men echter te beperkt omdat een groot deel van de zorginstellingen automatisch wordt toegelaten en de toelatingseisen niet specifiek zijn gericht op de kwaliteit van zorg. Het huidige systeem zorgt er daarom voor dat er te weinig zicht is op de verschillende zorgaanbieders en onvoldoende gecontroleerd kan worden hoe het gesteld is met de kwaliteit van deze zorgaanbieders.

Om dit te veranderen moet iedere zorgaanbieder zich in de toekomst melden bij de IGJ (de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd) en voor bepaalde zorgaanbieders geldt dat zij over een vergunning moeten beschikking om zorg te mogen verlenen. Daarnaast worden eisen gesteld aan het interne toezicht bij een zorgaanbieder.

Meldplicht zorgaanbieders

De Wtza gaat niet alleen gelden voor zorginstellingen maar ook voor individuele zorgaanbieders.

Nieuwe zorgaanbieders moeten zich melden bij de IGJ waarbij zij worden gewezen op de voor hen geldende kwaliteitseisen. Op deze manier wordt geprobeerd om meer bewustzijn te creëren bij de zorgaanbieders ten aanzien van de kwaliteitseisen.

Ook voor bestaande zorgaanbieders zal een meldplicht gaan gelden. Bestaande zorgaanbieders moeten zich binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet melden. In het uitvoeringsbesluit van de Wet toetreding zorgaanbieders, zullen uitzonderingen worden opgenomen voor de meldplicht omdat bepaalde zorgaanbieders al voldoende in beeld zijn bij IGJ en een meldplicht op grond van de Wtza hieraan niets zal toevoegen. Zo zal er geen meldplicht gaan gelden voor een apotheek.

Toelatingsvergunning op grond van de Wtza

Instellingen die medisch specialistische zorg verlenen of zorg verlenen in het kader van de Zorgverzekeringswet (“Zvw”) of de Wet langdurige zorg (“Wlz”) met meer dan 10 zorgverleners, moeten een toelatingsvergunning op grond van de Wtza aanvragen.

Voor de instellingen die nu een Wtzi toelating hebben en op grond van de Wtza ook een vergunning nodig hebben, verandert er niets. De toelating wordt in dat geval automatisch omgezet naar de nieuwe vergunning. Instellingen die onder de Wtzi automatisch zijn toegelaten moeten echter wel een nieuwe vergunning aanvragen. Deze vergunningen moet binnen twee jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wet worden aangevraagd. Heeft uw instelling nu geen Wtzi toelating maar is een vergunningen op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders in de toekomst voor u vereist? Dan heeft u ook twee jaar de tijd om deze vergunning aan te vragen.

Toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene of algemene leiding

De nieuwe wet verplicht tot slot tot het aanstellen van een interne onafhankelijke toezichthouder bestaande uit minimaal 3 personen. Sommige zorgaanbieders worden uitgesloten van deze verplichting. Het gaat dan om zorgaanbieders waarbij het toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling al op een andere manier wordt gewaarborgd of voor wie de eis voor het aanstellen van een toezichthouder disproportioneel is. Denk bijvoorbeeld aan een kleine zorginstelling met slechts enkele zorgverleners. Voor een dergelijke instelling kan het moeilijk uitvoerbaar en werkbaar zijn om een interne toezichthouder van minimaal drie personen aan te stellen. Ook zal de dagelijkse leiding bij deze instellingen vaak rechtstreeks betrokken zijn bij de zorgverlening zodat een interne toezichthouder minder toegevoegde waarde zal hebben.

De uitzonderingen op de meldplicht, vergunningsplicht en de plicht om een interne toezichthouder aan de stellen staan in het Uitvoeringsbesluit Wtza. Verwacht wordt dat de wet met ingang van 1 januari 2022 in werking zal treden. Uiteraard zullen wij u van het verloop op de hoogte houden.

Wilt u op voorhand al weten welke gevolgen de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders voor u of uw instelling heeft, neem dan contact op met Kristien Croezen.

Geschreven door:

Kristien Croezen

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.