Remedies tegen overlast

  • event18-02-2014
  • schedule15:03
  • timer3 minuten

(Geluids)overlast van buren is een probleem waar maar liefst een derde van de bevolking in Nederland mee te maken heeft. Niet alle geluiden die u hoort van uw buren zijn te kwalificeren als overlast. Veel geluiden hebben te gelden als normale leefgeluiden en zijn niet te voorkomen. Anders wordt het wanneer de geluiden niet noodzakelijk zijn, zoals geschreeuw of harde muziek. Deze geluiden kunnen onder de noemer ‘burenoverlast’ vallen wanneer zij structureel van aard zijn. Wat kunt u, in meer juridische sferen, ondernemen tegen onrust dat u wordt aangedaan?

Een hoofdverplichting voor de verhuurder is dat hij de huurder ‘het rustig genot’ van het gehuurde moet verschaffen. Een andere hoofdverplichting is dat de verhuurder gebreken moet ‘verhelpen’.

De wet omschrijft een gebrek als volgt: ‘een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft. Elke omstandigheid die niet aan de huurder is toe te rekenen, kan een gebrek zijn.

Bestendige rechtspraak

Is de overlast veroorzakende buur een huurder van een andere verhuurder, dan wel een ander soort gebruiker (bijvoorbeeld een huiseigenaar), dan is van een gebrek geen sprake. Voor dergelijke feitelijke stoornissen in het huurgenot door derden draagt de verhuurder in beginsel geen verantwoordelijkheid. Als er wel sprake is van een gebrek, dan kan de huurder de verhuurder dus inschakelen bij zijn strijd tegen dit probleem. Die uitkomst spoort met de ontwikkeling in de jurisprudentie. Bestendige rechtspraak is dat wanneer huurders zich bij hun verhuurder beklagen over verminderd woongenot, voor de verhuurder op grond van de redelijkheid en billijkheid, dan wel op grond van wat in het maatschappelijk verkeer betaamt, een verplichting kan ontstaan om ‘alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de stoornis te beëindigen (…)’.

De verhuurder zal als eerste de veroorzakende huurder moeten aanspreken op zijn uit hoofde van de wet (vaak ook uit de huurovereenkomst en/of algemene voorwaarden) voortvloeiende verplichtingen. Immers, goed huurderschap omvat ook een zodanig gebruik van de zaak dat daarbij geen overlast wordt veroorzaakt aan andere huurders (en omwonenden).

Actief optreden

De verhuurder moet actief optreden, bijvoorbeeld door een gedegen (buurt)onderzoek in te stellen naar het probleem, en bij gebleken overlast zoveel mogelijk te interveniëren. Helpt dat niet en houdt het probleem aan, dan kan een situatie ontstaan waarin het treffen van rechtsmaatregelen (ontbinding en ontruiming) de enige resterende optie is. Immers, de verhuurder is verplicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de stoornis te beëindigen. Doet de verhuurder niets, dan draagt hij (door geen gebruik te maken van zijn bevoegdheden) bij aan het probleem en kan hij om die reden zelfs door de huurder worden gedwongen een ontruimings- of ontbindingsprocedure tegen de overlast veroorzakende huurder op te starten.

Indien de verhuurder overgaat tot het opstarten van een ontruimings- of ontbindingsprocedure zal de verhuurder wel afdoende bewijs van de overlast moeten leveren. Het opbouwen van een ‘overlast dossier’ is dus erg belangrijk. In gevallen van zeer hoge bewijsnood kan eventueel een beroep worden gedaan op anonieme getuigen. De verklaringen van deze anonieme getuigen kunnen, mits afgelegd ten overstaan van een notaris en door deze opgetekend, dienen als aanvullend bewijs.

Heeft u vragen? Neem contact op met Kristien Croezen.

Geschreven door:

Kristien Croezen

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.