Gevolgen van de opkoopregeling stikstof voor agrariërs

  • event24-05-2022
  • schedule08:00
  • timer2 minuten

Op 1 april 2022 (geen grap) heeft de Minister voor Natuur en Stikstof een (zo nodig gedwongen) opkoopregeling stikstof aangekondigd, als onderdeel van de door haar gepresenteerde hoofdlijnen voor een gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat en van het stikstofbeleid. Wat betekent de opkoopregeling stikstof nu concreet voor u als agrariër? 

Achtergrond opkoopregeling stikstof

De natuur staat onder grote druk. Steeds meer planten en dieren verdwijnen en de natuur verzwakt en verschraalt steeds verder, aldus de Minister. Er moet een (betere) balans komen tussen wat wij van de natuur vragen en wat de natuur aan kan en de biodiversiteit moet hersteld worden. Met de structurele aanpak stikstof is hiervoor een belangrijk fundament gelegd, maar dat is niet voldoende om de met Europa afgesproken doelen te realiseren volgens de Minister. Daarom vindt de Minister dat er meer moet gebeuren. 

Oplossingen voor stikstofreductie

De Minister ziet een aantal mogelijkheden om de doelen te behalen en tot stikstofreductie te komen. Het is daarbij nog niet exact duidelijk waar mogelijke stikstofreductie urgent nodig is. Dat is nog onduidelijk, want er moeten nog zgn. ‘quickscan natuurdoelanalyses’ gemaakt worden. Uiterlijk in mei 2022 moeten die quickscans beschikbaar zijn. De definitieve natuurdoelanalyses moeten uiterlijk april 2023 bekend zijn. Een nog op te richten Ecologische Autoriteit moet bij de toetsing van die analyses een belangrijke rol gaan spelen. Met die quickscan en natuurdoelanalyse hoopt de Minister inzicht te krijgen in welke gebieden urgent maatregelen getroffen moeten worden, om verdere verslechtering te voorkomen en herstel mogelijk te blijven houden. Per gebied moet dus beoordeeld worden wat nodig is. 

Bij het nemen van mogelijke maatregelen voor het realiseren van de in haar ogen noodzakelijke stikstofreductie, geeft de Minister weliswaar aan dat vrijwilligheid voorop staat, maar dat niet alles overal kan. Met andere woorden: de Minister houdt heel uitdrukkelijk de mogelijkheid open, dat de overheid straks verplicht voorschrijft wat er moet gebeuren, met expliciet de heel vergaande mogelijkheid van gedwongen onteigening. Daarnaast worden opties genoemd als innovatie, verplaatsing, extensivering en vrijwillig stoppen (zoals bekend onder de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden). 

Wat te doen als de opkoopregeling stikstof u raakt

Eenmaal vastgestelde quickscans en vastgestelde natuurdoelanalyses moeten kritisch getoetst worden. Daarbij doet u er goed aan specifiek te kijken naar hoe het daarin genoemde raakt aan uw bedrijfsvoering. Op die manier kunnen wellicht minder vergaande alternatieven gepresenteerd worden dan gedwongen verkoop van uw onderneming, waarbij dan inzichtelijk gemaakt zal moeten worden hoe dat niet in de weg staat aan de doelstelling van de Minister. 

De stikstoftrein helemaal tegenhouden is lastig, wellicht zal dat nog kunnen door de politiek en door een stevige lobby. Zeker is dat bepaald niet. Wel zijn er wellicht nog kansen voor brancheorganisaties om aansluiting te zoeken bij de Ecologische Autoriteit en op die manier inspraak te verwerven. Ook dat is bepaald niet zeker. U doet er dus goed aan hoe dan ook zelf met een gedegen plan te komen. Voor advies daarover staan wij u graag bij. 

Heeft u vragen over de opkoopregeling stikstof? Neem dan contact op met onze specialist agrarisch recht Jan-Gerrit Meijerink. 

Geschreven door:

Jan-Gerrit Meijerink

Jan-Gerrit Meijerink (advocaat sinds 2010) rondde eerst de studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde af en werkte enkele jaren in de ICT-wereld. Inmiddels werkt hij al weer meer dan 10 jaar in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het contractenrecht (B2B), het burgerlijk procesrecht en het vastgoedrecht(koop & huur). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij op deze rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hij is lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht en van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Daarnaast is hij actief lid van de ondernemingsorganisatie Friese Zaken. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

Jan-Gerrit Meijerink (advocaat sinds 2010) rondde eerst de studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde af en werkte enkele jaren in de ICT-wereld. Inmiddels werkt hij al weer meer dan 10 jaar in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het contractenrecht (B2B), het burgerlijk procesrecht en het vastgoedrecht(koop & huur). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij op deze rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hij is lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht en van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Daarnaast is hij actief lid van de ondernemingsorganisatie Friese Zaken. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.