DE WET BETAALBARE HUUR

  • event29-04-2024
  • schedule08:00
  • timer8 minuten

Aangenomen amendementen en moties

Aangenomen Amendementen

36496-41 van H.E. de Hoop

De ondergetekende stelt voor artikel 6 lid 4 onderdeel a te wijzigen. In het wetsvoorstel betaalbare huur wordt geregeld dat indien een gemeente middeldure huurwoonruimte aanwijst als categorie van woonruimte, alleen woningzoekenden met een middeninkomen in aanmerking komen voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning. Hierdoor blijft de kans groot dat middeldure woonruimte onbedoeld alsnog toegewezen wordt aan hoge inkomens. Met die amendement wordt het verplicht om te beargumenteren waarom een woning in een bepaalde categorie valt.

36496-44 van J.M. Paternotte en Vedder

De ondergetekenden stellen voor om artikel 10c (prijsopslag) in te voegen. Dit artikel houdt in dat bij de bepaling van een maximale huurprijs de waardering van de kwaliteit met 35% wordt vermeerder indien de woonruimte deel uitmaakt van een monument dat is ingeschreven in het register van de rijksmonumenten. De maximale huurprijsopslag voor Rijksmonumenten wordt dan 35%. 30% zou te weinig zijn, omdat er dan te weinig financiële ruimte overblijft voor het in stand houden van het erfgoed.

36496-45 van H.E. de Hoop en Vedder

De ondergetekenden stellen voor dat alle huurders toegang zouden krijgen tot de Huurcommissie met betrekking tot servicekosten. Op dit moment hebben huurders in de vrije sector geen toegang tot de Huurcommissie. Dit wordt uitgebreid naar middenhuurders door deze wet. Gemeenten kunnen handhaven op servicekosten (ook in het vrije huursegment), maar zij zijn niet goed geëquipeerd. Daar heeft de Huurcommissie meer expertise in opgebouwd.

36496-48 van A.J. Flach

In het Besluit betaalbare huur wordt nu voorgesteld dat voor woningen die na inwerkingtreding van de wet voor het eerst in gebruik komen, maar waarvan de start van de bouw voor 1 januari 2026 ligt, verhuurders een nieuwbouwopslag van maximaal 10% kunnen hanteren. Dit amendement regelt dat de termijn van deze nieuwbouwopslag wordt doorgetrokken tot 1 januari 2028. Hierdoor kan de nieuwbouwproductie blijvend gestimuleerd worden. Daarnaast regelt dit amendement dat uiterlijk op 1 juli 2027 geëvalueerd wordt of het noodzakelijk is om de nieuwbouwopslag ook na 1 januari 2028 voort te zetten voor middenhuurwoningen.

36496-52 van J.M. Paternotte, Vedder en De Hoop

Ondergetekenden stellen voor artikel 15b in te voegen. Verduurzaming en isolatie van huurwoningen betekent een betere situatie voor de huurders. Vóór dit wetsvoorstel was er voor verhuurders geen prikkel om te verduurzamen, omdat ze geen extra punten krijgen. Echter, wanneer er sprake is van een lopend huurcontract waarbij na woningverbetering de puntentelling boven de 186 zou uitkomen, verdwijnt de prikkel voor de verhuurder om over te gaan tot verduurzaming. Dit amendement zorgt voor een uitzondering, waarbij in een dergelijk geval de huurbescherming behouden blijft.

36496-54 van H.E. de Hoop, Vedder, Grinwis, Paternotte en Beckerman

Voorstel tot invoegen artikel 10c (energieprestatie). Het moet voor verhuurders niet lonen om een huurwoning met een laag energielabel te verhuren. Huurders in slecht geïsoleerde woningen hebben recht op een tochtkorting om de hoge energierekening te compenseren. Voorgestelde aangepaste puntentelling voor labels voor in dit amendement die zowel voor eengezins- als meergezinswoningen geldt: label E (-4), label F (-9), label G (-15).

36496-56 van Grinwis, Paternotte en Vedder

Dit amendement regelt dat de evaluatie van de Wet Betaalbare Huur elke vijf jaar wordt herhaald en dat de inhoud van de evaluatie wordt gespecificeerd dan wel uitgebreid met een aantal relevante componenten. De gehele wet Betaalbare huur moet elke 5 jaar worden geëvalueerd.

36496-57 van Grinwis en Vedder

Dit amendement strekt ertoe de huurcommissie de mogelijkheid te geven kostendekkende leges op te leggen aan verhuurders die zeer regelmatig in het ongelijk gesteld worden. Als verhuurders twee of drie keer in het ongelijk zijn gesteld, worden ze veroordeeld tot een hoger legesbedrag van 700 euro respectievelijk 1.400 euro. Anders wordt de Huurcommissie telkens op nodeloze kosten gejaagd.

36496-61 van J.M. Paternotte en Grinwis

Ziet op amendement nr. 48. Indieners stellen voor de nieuwbouwopslag na 20 jaar te stoppen. Na afloop van de twintig jaar is de huur daarmee gelijk aan de voorgeschreven huur conform het woningwaarderingsstelsel.

Aangenomen Moties

36496-64 van P.A. Grinwis

Deze motie ziet op de tijdelijke nieuwbouwopslag van 10%. Verzoek aan de regering om te bezien of de indexatie van de WWS-tabel adequaat is of aanpassing behoeft gelet op de investeringsbereidheid van institutionele investeerders en daarbij inzicht te verschaffen in de neveneffecten van een aanpassing van deze tabel.

36496-66 van B. Madlener

De motie ziet op de verwachting dat veel woningen die tussen 146 en 186 punten vallen verkocht zullen worden vanwege het lage rendement. Verzoek aan de regering om het woningwaarderingsstelsel te monitoren en zodanig aan te passen dat regionale verschillen in woningwaarde en huurprijzen voldoende waarborg bieden voor een redelijk rendement op investeringen.

36496-67 van I. El Abassi

In de vrije huursector wordt vaak een te hoge inkomenseis gesteld. Verzoek aan de regering om beleid te ontwikkelen dat onredelijk hoge inkomenseisen in de vrije huursector aan banden legt en deze meer in lijn brengt met de financiële realiteit van de gemiddelde Nederlander.

36496-70 van R.M. Welzijn

Verzoek aan de regering de volgende stimuleringen extra te bezien zolang er sprake is van een statistisch woningtekort van meer dan 2%, waarbij het gaat om de nieuwbouwopslag van 10% voor woningen met een startbouw tot 1 januari 2028: in de WWS 1 extra punt voor label A en 2 extra punten voor label B.

Verworpen amendementen en moties

Verworpen Amendementen

36496-6 van H.E. de Hoop

Allereerst zou de wetmatigheid in de aangepaste Wet Nijboer moeten blijven gelden. De laagste van CAO-lonen en inflatie moet aangehouden worden, om voor te zorgen dat huurders niet tegen onevenredige huurverhogingen aanlopen. Daarnaast wordt voorgesteld de gemiddelde stijging van CAO-lonen of inflatie niet op te plussen. Dit amendement regelt daarom dat alle gereguleerde huren meestijgen met de inflatie, behalve als de inflatie hoger is dan de loonstijging: dan worden de cao-lonen gevolgd.

36496-14 van S.M. Beckerman

Er wordt geklaagd over dat veel woningen van hoge kwaliteit al snel buiten de gereguleerde woningen zullen vallen. De ondergetekende wil een hogere bovengrens van 231 punten. Kortom een uitgebreide regulering en verruimde bescherming voor huurders is wenselijk om het doel van de wet te behalen.

36496-17 van P.C. de Groot

Het woningwaarderingsstelsel zou onvoldoende rekening houden met de WOZ-waarde en marktwaarde van verhuurde objecten. Zodoende zouden er ook woningen onder dit stelsel vallen die geen middenhuurwoning zijn. Dit zou onredelijk zijn gelet op de investeringen die zijn gedaan in deze huurwoningen. Er wordt voorgesteld om het woningwaarderingsstelsel alleen toe te passen op verhuurde objecten tot een waarde van de betaalbaarheidsgrens die gebruikt wordt door de regering welke thans 390.000 euro is.

36496-23 van H.E. de Hoop

Huurders worden niet gelijk behandeld, omdat de nieuwe regels alleen gaan gelden voor alle nieuwe contracten. Het is voor veel huurders niet mogelijk een alternatieve woonruimte te vinden, omdat er immers een tekort is. De indiener stelt voor om twee jaar nadat de wet is ingegaan, alle huurcontracten over te laten gaan op het nieuwe WWS.

36496-31 van S.M. Beckerman

Verzoek tot invoeging artikel 10c (punten voor de WOZ-waarde). De indiener stelt een generieke WOZ-cap voor van 20% op alle woningen tot 187 punten. De invloed van de WOZ-waarde mag daarmee maximaal 20 procent van de WWS-punten zijn van het totaal per woning in het gereguleerde segment. Op deze manier wordt voorkomen dat op verschillende manieren naar de WOZ-waarde wordt gekeken binnen één systeem.

36496-37 van P.C. de Groot

De indieners van dit amendement willen de kleine verhuurder met één pand, twee panden of drie panden, zoals de mkb’er of de particulier, ontzien van het toepassen van het woningwaarderingsstelsel en de huurregulering. Dan zou de wet alleen van toepassing zijn op verhuurders met meer dan drie woningen.

36496-39 van S.M. Beckerman

De indiener stelt voor dat met een redelijke overgangstermijn de wetgeving ook zou moeten gelden voor zittende huurders, zonder dat hierbij het eigendomsrecht disproportioneel wordt geraakt.

36496-47 van A.J. Flach

In het wetsvoorstel is een overgangstermijn van één jaar voorgesteld voor de toepassing van de wet voor een specifieke categorie huurwoningen. Verhuurders kunnen daardoor plotseling te maken krijgen met een forse huurdaling, terwijl deze huurprijs in sommige gevallen bijvoorbeeld in overleg en met goedkeuring van beide partijen is vastgesteld. Ze hebben weinig tijd om hierop te anticiperen. Er wordt dan ook een overgangstermijn van drie jaar voorgesteld.

36496-49 van P.C. de Groot

Het voorstel heeft betrekking op artikel 10c (puntenopslag) bij rijksmonumenten. Indieners stellen terug te gaan naar het ‘oude’ woningwaarderingsstelsel, voor zover dit betrekking heeft op monumenten. Dit amendement regelt dat wanneer een woning onderdeel uitmaakt van een pand dat de rijksmonumentenstatus heeft, de verhuurder de woningwaardering met 50 punten kan verhogen. Dit geldt zowel voor zelfstandige, als onzelfstandige woonruimten.

36496-53 van J.M. Paternotte, Vedder en Grinwis

Dit amendement strekt ertoe om wettelijk te borgen dat het bouwen en beheren van middenhuurwoningen (niet-DAEB) voor woningcorporaties ook valt onder hun volkshuisvestelijke taak.

36496-55 van P.A. Grinwis

Dit amendement strekt ertoe - naast de nieuwe WOZ-cap bij 187 punten - de bestaande WOZ-cap tussen de bestaande gereguleerde sociale huursector en de nieuw te reguleren middenhuursector te behouden, zodat er louter vanwege de ontwikkelingen in de WOZ-waarde geen woningen verdwijnen uit het sociale segment naar het middensegment.

36496-58 van I. El Abassi

De indiener streeft ernaar het amendement van de SP (36496-14) te omarmen en verder te bouwen op de aanbevelingen van de Woonbond. Het Woningwaarderingsstelsel (WWS), dat nu een maximum heeft van 186 punten, dient uitgebreid te worden tot 250 punten.

36496-59 van P.C. de Groot

Woningmarktregio’s verschillen erg van elkaar. Een landelijke nieuwbouwopslag van 10% zou een negatief effect hebben op nieuwbouwproductie. Er wordt voorgesteld dat de nieuwbouwopslag in de toekomst regionaal door woningmarktregio’s, in samenwerking met provincies, moet worden vastgesteld. Dit percentage gaat uit van een minimum van 10% en kan per woningmarktregio verschillen. 

36496-71 van H.E. de Hoop

Bij de invoering van de Wet betaalbare huur wordt de WOZ-cap in de puntentelling vastgesteld op 33%. Dit is onwenselijk, omdat WOZ-waarde grotendeels locatie-gebonden is. Dit amendement zorgt er voor dat de WOZ-cap wordt verlaagd naar 25%. Voor woningen met meer dan 186 punten mag de WOZ-waarde daarmee maar voor 25% meetellen in het totale puntenaantal.

Verworpen Moties

36496-62 van S.M. Beckerman

Verzoekt de regering bij uitpondingen middels een opkoopfonds gericht woningen te behouden voor de verhuur en te laten verhuren door woningcorporaties en woningcoöperaties.

36496-63 van S.M. Beckerman

Verzoekt de regering in haar besluit af te zien van een extra huuropslag voor energielabels. Dit zou anders leiden tot het onwenselijke beeld dat voor een nieuw appartement met label A++ (de nieuwbouweis) alleen kleine woningen (55m2 en kleiner) onder het puntentotaal van 187 zullen blijven.

36496-65 van P.A. Grinwis

Verzoekt de regering in het Belastingplan 2025 de tarieven in de overdrachtsbelasting budgetneutraal zo aan te passen dat het belastingtarief voor institutionele beleggers verlaagd wordt. Verzoekt tevens de regering voorts te bezien hoe in het huidige overbruggingsstelsel in box 3 meer recht gedaan kan worden aan het rendement dat op residentieel vastgoed wordt gemaakt.

36496-68 van I. El Abassi

Verzoekt de regering om bij de evaluatie van de Wet betaalbare huur mee te nemen of de aanbevelingen van de Woonbond kunnen bijdragen aan een gezondere huurmarkt die meer in balans is.

36496-69 van I. El Abassi

Verzoekt de regering om in samenspraak met woningcorporaties duidelijke en stringente criteria vast te stellen voor de verkoop van huurwoningen, waarbij verkoop enkel onder strikte voorwaarden en met gedegen motivering plaatsvindt.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.