Contracten en de AVG: wanneer is het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk?

  • event28-01-2021
  • schedule09:00
  • timer3 minuten

Op 28 januari 2021 is het de dag van de privacy. Een dag die door de Raad van Europa in het leven is geroepen om Europese burgers te informeren over de vraagstukken die spelen op het gebied van privacy. Privacy is echter geen onderwerp dat uitsluitend particulieren treft. In de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt namelijk de verantwoordelijkheid gelegd bij de organisaties die de persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden (de verwerkingsverantwoordelijken). Zij dienen te voldoen aan de voorwaarden die worden genoemd in de AVG. Om deze reden is de dag van de privacy tevens een gelegenheid om organisaties te informeren over een van de meest gestelde vragen in de praktijk: wanneer dient er een overeenkomst gesloten te worden? In de AVG zijn er twee soorten overeenkomsten te onderscheiden: de ‘verwerkersovereenkomst’ en de ‘overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken’. Hieronder zal worden toegelicht wanneer deze overeenkomsten gesloten dienen te worden.

De rol van betrokken partijen

Volgens de AVG kan een partij verschillende rollen hebben bij het verwerken van persoonsgegevens. De rol die de partijen aannemen is van belang om te bepalen of er een overeenkomst gesloten moet worden en zo ja, welke soort overeenkomst. Een partij kan worden aangemerkt als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of als ‘verwerker’. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt. Met name de feitelijke invloed/zeggenschap over de verwerking is doorslaggevend voor de vraag of een partij als verwerkingsverantwoordelijke kan worden aangemerkt. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen die worden genoemd in de AVG. Daarnaast is er de verwerker. Dit is degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan een clouddienst die namens de verwerkingsverantwoordelijke gegevens bewaart in de cloud.

Wanneer is een overeenkomst wel noodzakelijk?

In de volgende gevallen moet er in het kader van het verwerken van persoonsgegevens een overeenkomst gesloten worden:

Verwerkingsverantwoordelijke – verwerker (artikel 28 lid 3 AVG)
Wanneer een verwerker ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, dan dient er tussen de partijen een ‘verwerkersovereenkomst’ gesloten te worden. In de verwerkersovereenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de bewaartrmijn van de persoonsgegevens en de beveiligingsmaatregelen die worden genomen.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (artikel 26 lid 1 AVG)
Naast de hierboven genoemde verwerkersconstructie, kan er ook sprake zijn van meerdere verwerkingsverantwoordelijken die gegevens met elkaar delen. Wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doelen en middelen van de verwerking vaststellen, dienen zij een ‘overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken’ af te sluiten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over het naleven van de verplichtingen die worden genoemd in de AVG, zoals het uitoefenen van de rechten van betrokkenen.

Let op: een overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken is niet noodzakelijk bij twee individuele verwerkingsverantwoordelijken. Zie hieronder voor meer informatie.

Wanneer is een overeenkomst niet noodzakelijk?

Er hoeft geen overeenkomst gesloten te worden wanneer er gegevens worden gedeeld tussen verwerkingsverantwoordelijken die ieder een eigen individuele verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als een organisatie gegevens deelt met een partij die een eigen wettelijke taak heeft om persoonsgegevens te verwerken. Een voorbeeld daarvan is het verstrekken van gegevens aan de Belastingdienst of de accountant. De Belastingdienst heeft een eigen wettelijke taak voor het verwerken van financiële gegevens in het kader van belastingheffing, waardoor er bij de Belastingdienst een nieuwe verantwoordelijkheid ontstaat. Om deze reden hoeft er geen overeenkomst gesloten te worden met de Belastingdienst. Dit geldt ook voor het verstrekken van financiële gegevens aan de accountant. Wanneer een organisatie gegevens verstrekt aan de accountant en de accountant verwerkt deze gegevens in het kader van zijn wettelijke controletaak, dan hoeft er ook geen overeenkomst gesloten te worden.

Tot slot

De vraag of er een overeenkomst gesloten dient te worden, is dus vooral afhankelijk van de rol van de partijen (verantwoordelijke/verwerker) en de relatie tussen de partijen (gezamenlijke of individuele verantwoordelijkheid). Om deze reden is het verstandig om vóór het sluiten van een overeenkomst, de verschillende partijen en verwerkingen in kaart te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een stroomschema. Ook het register van verwerkingsactiviteiten kan een goed overzicht geven. Omdat de inventarisatie door de vele gegevensstromen een ingewikkelde (en vaak technische) klus kan zijn, is het van belang dat verschillende afdelingen van de organisatie met elkaar samenwerken (denk aan ICT & Legal).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem contact op met Hillie Lunter.

Geschreven door:

Hillie Lunter

Hillie Lunter (advocaat sinds 2005) wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Zij behaalde de post-academische opleiding Insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding Vennootschaps – en Ondernemingsrecht bij Grotius. Hillie Lunter is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), lid van VNO NCW Noord, waar zij lid is van de Noordgang Drachten Dokkum Oosterwolde. Ook is Hillie lid van Vereniging Privacy Recht.

Hillie Lunter (advocaat sinds 2005) wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Zij behaalde de post-academische opleiding Insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding Vennootschaps – en Ondernemingsrecht bij Grotius. Hillie Lunter is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), lid van VNO NCW Noord, waar zij lid is van de Noordgang Drachten Dokkum Oosterwolde. Ook is Hillie lid van Vereniging Privacy Recht.


Geschreven door:

Tom Klatter

Tom Klatter studeerde Nederlands Recht (met de specialisatie staats- en bestuursrecht) en IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is werkzaam geweest als Privacy Officer bij een grootschalig onderzoeksprogramma en werkte als privacy jurist bij een juridisch advieskantoor waar hij met name overheids- en zorginstanties adviseerde over privacywetgeving. Daarnaast is Tom als (interim) Functionaris Gegevensbescherming werkzaam voor diverse opdrachtgevers. Tom is lid van de Vereniging Privacy Recht, de International Association of Privacy Professionals (IAPP) en is in het bezit van de volgende certificaten: Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) en Certified Information Privacy Manager (CIPM). Daarnaast is Tom lid van de Jongeren Commercieele Club in Groningen (JCC).

Tom Klatter studeerde Nederlands Recht (met de specialisatie staats- en bestuursrecht) en IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is werkzaam geweest als Privacy Officer bij een grootschalig onderzoeksprogramma en werkte als privacy jurist bij een juridisch advieskantoor waar hij met name overheids- en zorginstanties adviseerde over privacywetgeving. Daarnaast is Tom als (interim) Functionaris Gegevensbescherming werkzaam voor diverse opdrachtgevers. Tom is lid van de Vereniging Privacy Recht, de International Association of Privacy Professionals (IAPP) en is in het bezit van de volgende certificaten: Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) en Certified Information Privacy Manager (CIPM). Daarnaast is Tom lid van de Jongeren Commercieele Club in Groningen (JCC).

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.