Bezwaar tegen onterechte boete arbeidsinspectie

 • event24-05-2017
 • schedule10:47
 • timer4 minuten

(Hoogte) boete van de arbeidsinspectie niet altijd terecht. Hoe bezwaar te maken?

Een ongeval op de werkvloer kan zich in elk bedrijf voordoen. Dat het ongeval is gebeurd, is al vervelend genoeg. Dat dit gevolgd wordt door een onterechte torenhoge boete van de arbeidsinspectie maakt het voor de werkgever nog vervelender. In dit artikel laten we zien dat tegen de boete van de arbeidsinspectie bezwaar kan worden gemaakt en dat het succesvol uit kan pakken.

Veilige werkomgeving

Als werkgever bent u verplicht om een veilige werkomgeving voor uw werknemers te creëren, maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven om te voorkomen dat zij schade lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Dit betekent dat u als werkgever toetsbare feiten moet kunnen aandragen waaruit blijkt dat aan de bovenstaande verplichtingen is voldaan. De arbeidsinspectie toetst op de volgende punten:

  • inventarisatie van risico’s en de maatregelen die zijn getroffen om deze risico’s te verminderen;
  • de gegeven voorlichtingen en opleidingen;
  • het toezicht dat de werkgever heeft gehouden op de naleving van de voorschriften gericht op de werkzaamheden binnen het bedrijf.

Succesvolle aanvechting boete

Het betreft veelal een feitelijke aangelegenheid, zoals in het volgende praktijkvoorbeeld.

Binnen een fabriekshal doet zich een storing voor bij een van de productiemachines. Deze is afgeschermd door een hekwerk met een ‘geschakelde’ deur. De ruimte waarin de productiemachine staat kan enkel door deze deur betreden worden en wanneer de ‘geschakelde’ deur wordt geopend, schakelt de productiemachine automatisch uit.

Een werknemer wil deze storing verhelpen. In plaats van de ‘geschakelde’ deur te gebruiken om bij de productiemachine te komen, klimt hij over het hekwerk met een totale hoogte van 3,20 meter en op de transportband die een hoogte heeft van 1,80 meter. De productiemachine schakelt echter niet uit, omdat de ‘geschakelde’ deur niet wordt geopend. De werknemer wordt door een robotarm geraakt en valt vervolgens van de transportband. Daarbij loopt hij letsel op.

Wat is uw eerste reactie? Dat deze handeling van de werknemer niet te voorzien was en dat de werkgever daarom niets verweten kon worden?

De arbeidsinspectie oordeelde echter anders, namelijk dat de werkgever een overtreding had begaan. De werkgever had namelijk niet voldaan aan de hierboven genoemde toetsbare feiten betreffende de veilige werkomgeving. Het gevolg: een boete van
€ 8.100,-.

In opdracht van de fabrikant hebben wij deze boete succesvol aangevochten en de arbeidsinspectie overtuigd met de volgende feiten:

Inventarisatie van risico’s en maatregelen om risico’s te verminderen

Wij betoogden dat aan de toetsbare feiten wel degelijk was voldaan. De productiemachine was immers een veilige machine. De productiemachine werd door een hekwerk met een ‘geschakelde’ deur afgeschermd. Tevens waren er door middel van een sleutelschakeling, alarm storingsmeldingen (door middel van licht en geluid) en veiligheidsschermen voldoende maatregelen getroffen om de veiligheid van de werknemers optimaal te warborgen. Overigens, waren op het hekwerk veiligheidspictogrammen en waarschuwingsborden bevestigd, zodat de werknemer werd herinnerd aan de gemaakte afspraken om niet over het hek te klimmen.

Gegeven voorlichting en opleidingen

Wij voerden hiertegen aan dat ook hierin niet werd tekortgeschoten omdat:

1. de werknemer bij indiensttreding uitvoerig werd geïnstrueerd en kennis had genomen van de algemene veiligheidsinstructies;

2. de werknemer regelmatig werd gewezen op het feit dat storingen gemeld dienden te worden bij de daartoe bevoegde collega, mede omdat niet alle werknemers binnen het bedrijf bevoegd waren om een storing op te lossen. De bij het ongeval betrokken werknemer was niet bevoegd om dergelijke storingen op te lossen;

3. de bij het ongeval betrokken werknemer had de bevoegde persoon reeds geroepen om de storing te verhelpen. Hiermee toonde de werknemer aan dat hij op de hoogte was van zijn onbevoegdheid. Desondanks heeft hij niet gehandeld naar de gemaakte afspraken;

4. de werknemer regelmatig werd geïnformeerd over de enige juiste toegang tot de ruimte waar de productiemachine staat, namelijk via de ‘geschakelde’ deuren;

6. er elke werkdag, maandelijks en per kwartaal overleggen plaatsvonden, waarbij veiligheid, veilig werken, onveilige situaties en arbeidsomstandigheden aan de orde kwamen;

7. de leidinggevende vaak aanwezig was bij reguliere vergaderingen, waardoor hij goed op de hoogte was van veiligheid, veilig werken en storingen die zich voordeden binnen de organisatie.

Toezicht op naleving voorschriften

De werkgever voldeed eveneens aan dit vereiste:

  • de leidinggevende was namelijk altijd op de werkvloer aanwezig en bereikbaar om problemen en storingen op te lossen en eventuele problemen te ondervangen;
  • werknemers werden gewezen op verboden handelingen;
  • het bedrijf had een vaste ARBO-coördinator waar storingen en onveilige werksituaties gemeld konden worden.

Schriftelijk bewijs

Het merendeel van de hiervoor genoemde punten waren door het bedrijf op papier vastgelegd. Zeer belangrijk! Zonder schriftelijk bewijs was de zaak lastig te onderbouwen met sterke argumenten en hadden we de boete niet succesvol kunnen aanvechten. Feiten spelen een belangrijke rol in bewijsvoering. Dus ons advies: leg alles vast wat u aan veiligheidsmaatregelen treft.

Kwijtschelding boete

Naar aanleiding van de geleverde schriftelijke onderbouwing en de hoorzitting heeft de arbeidsinspectie de boete kwijtgescholden. De instructies van de werkgever werden als voldoende beoordeeld in combinatie met het gegeven dat de werknemer dusdanig onvoorzienbaar had gehandeld dat de werkgever geen maatregelen had kunnen treffen die het ongeval had kunnen voorkomen.

Bovenstaande punten zijn de moeite waard om mee te nemen in een bezwaarschrift tegen een boete van de arbeidsinspectie. Wilt u advies over de mogelijkheden tot bezwaar tegen een boete? En over hoe u een bezwaarschrift op moet stellen? Neem dan contact op met Tom Nicolai.

Geschreven door:

Tom Nicolai

Tom Nicolai (advocaat sinds 2001) volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Hij is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en bestuurslid van de Ondernemers Fonds Groningen. Tom is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Tom Nicolai (advocaat sinds 2001) volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Hij is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en bestuurslid van de Ondernemers Fonds Groningen. Tom is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.