Veel gestelde vragen Fenor

Er kunnen situaties ontstaan waaruit blijkt dat u geld aan FENOR moet betalen, maar ook nog geld van FENOR zou moeten ontvangen. Een voorbeeld is dat u meerdere eindafrekeningen (voor hetzelfde leveradres of verschillende leveradressen) heeft ontvangen vanwege meerdere aansluitingen of contracten op uw naam. Uit de ene eindafrekening blijkt dat u moet betalen en uit de andere blijkt dat u geld terug krijgt. Mag dit met elkaar worden verrekend? Het volgende is van belang.

Er moet altijd sprake zijn van dezelfde persoon om te kunnen gaan verrekenen. Dus alleen als de contractpartij dezelfde is en deze persoon/contractpartij heeft geld tegoed van FENOR maar moet ook geld betalen aan FENOR, pas dan mag deze persoon/contractpartij dit met elkaar verrekenen. Het gaat dus om de persoon die contractpartij is. Dit kan een privé (natuurlijk) persoon zijn, maar ook een bedrijf of instelling. Telkens dus eerst kijken wie de contractpartij is. Er kunnen binnen één huishouden (of op hetzelfde adres) voor verschillende personen energiecontracten afgesloten zijn. Ondanks dat deze personen één huishouden vormen en/of op hetzelfde adres wonen, zijn dit wel verschillende personen en dus is verrekening niet toegestaan. Het debiteurnummer, klantnummer of aansluitnummer is dus niet direct van belang. Het gaat om de contractpartij.  Ook is niet van belang of u de eindafrekeningen voor of na datum van het faillissement van FENOR (dit was 16 december 2021) heeft ontvangen.

Bent u van mening dat u mag verrekenen en heeft u na verrekening nog altijd geld tegoed van FENOR, dien dan via https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/fenor-b.v./ door te klikken op de (rode)knop ‘Dien vordering in’ uw vordering in (als bewijs de eindafrekeningen toevoegen).

Bent u van mening dat u mag verrekenen en moet u na verrekening nog een bedrag betalen aan FENOR, maak dan het bedrag na verrekening over naar het bankrekeningnummer van FENOR (zoals is vermeld op de eindafrekeningen). Mail vervolgens naar fenorenergie@yspeert.nl dat u zelf bent overgegaan tot verrekening en mail de bewijsstukken mee (de eindafrekeningen).

Let op: ga zelf wel eerst over tot verrekenen indien u hier recht op heeft. Ga dus in alle gevallen niet eerst over tot volledige betaling van de ene eindafrekening (waaruit blijkt dat u geld moet betalen aan FENOR), met de gedachte dat de andere eindafrekening (waaruit blijkt dat u geld tegoed heeft van FENOR) op korte termijn naar u wordt overgemaakt. De curator kan namelijk niet op grond van de andere eindafrekening (waaruit blijkt dat u nog geld tegoed hebt van FENOR) overgaan tot uitbetaling (zie ook vraag 29).

 

Nee. Nu er voor het delen van persoonsgegevens een wettelijke verplichting bestaat, heeft u geen recht van bezwaar. Dit is vastgelegd in artikel 21 lid 1 AVG.

Recent heeft de curator via de gebruikelijke communicatiewegen van FENOR de eindafrekeningen laten opmaken. Dit is gebeurd door op afstand uw slimme meter uit te lezen (ook is het denkbaar dat het een andere meter is of nog wordt opgenomen). Deze eindafrekening heeft u inmiddels ontvangen of ontvangt u op korte termijn. Het volgende kan het gevolg zijn.

  1. Uit de eindafrekening blijkt dat u nog een bedrag aan FENOR moet betalen. Op de eindafrekening staat op welke wijze u kunt betalen. Het verschuldigde bedrag dient naar het bij u bekende ABN Amro bankrekeningnummer van FENOR overgemaakt te worden (zie eindafrekening en/of de begeleidende email).
  2. Uit de eindafrekening blijkt dat u een bedrag terug krijgt van FENOR. Dit bedrag kunt u als vordering indienen bij de curator. Hiervoor moet u gebruiken maken van https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/fenor-b.v./ door te klikken op de rode knop ‘Dien vordering in’. Vervolgens kunt u het formulier invullen en indienen. Als bijlage kunt u de eindafrekening als bewijs voor uw vordering toevoegen. Uw vordering zal door de curator vervolgens worden geplaatst op een lijst (genaamd concurrente crediteuren). Hiervan krijgt u na enige tijd een bevestiging per email. De curator verzamelt op de lijst alle personen/bedrijven die een vordering hebben op FENOR. Uiteindelijk ontstaat er zo een totaal beeld van de schuldenpositie van FENOR. Op voorhand is van belang voor u om u te realiseren dat de curator uw vordering niet direct kan uitbetalen. De reden is dat de curator wettelijke regels moet volgen om eerst alle schuldeisers te inventariseren en te registeren om zo onder bepaalde omstandigheden aan iedere schuldeiser op grond van de wettelijke rangregeling over te gaan tot uitbetaling van (een deel van) de geregistreerde vordering. Er vindt alleen een (deel)uitbetaling plaats indien er voldoende gelden bij de curator zijn binnengekomen en een schuldeiser op grond van de rangregeling recht heeft op een (deel)betaling. Daarbij is van belang voor u om te weten dat de wettelijke rangregeling bepaalde schuldeisers (zoals de Belastingdienst en het UWV) voorrang geeft. Gevolg van deze wettelijke rangregeling is dat in veel faillissementen concurrente schuldeisers in zijn geheel geen uitbetaling krijgen. Of dit in het geval van FENOR aan de orde is, daarover kan vermoedelijk pas over circa 12 maanden meer informatie gegeven worden. Als u uw vordering door de curator heeft laten registreren (op de lijst van concurrente crediteuren), krijgt u gedurende het jaar op enig moment een email met informatie. Verzocht wordt deze email af te wachten.

Ja. De curator werkt in overeenstemming met de wettelijke regels. De regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen hier uiteraard ook onder. In de AVG staat dat persoonsgegevens verwerkt mogen worden indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. De wetgever heeft een procedure vastgelegd die gevolgd moet worden indien een vergunning van een energieleverancier wordt ingetrokken. Nu de vergunning van FENOR is ingetrokken, moet de curator deze procedure volgen. Onderdeel van de procedure is dat de curator verplicht is zo spoedig mogelijk de (persoons)gegevens van de klanten aan een nieuwe energieleverancier over te dragen. Dit is vastgelegd in artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en artikel 3 lid 5 onder b van het Besluit leveringszekerheid Gaswet. De curator heeft dus in overeenstemming met de wettelijke regels uw (persoons)gegevens gedeeld met Budget Energie.

De curator en Budget Energie hebben overeenstemming bereikt in de zogenaamde vensterperiode, met als gevolg dat de levering van uw energie automatisch wordt overgezet naar Budget Energie. De feitelijke (technische) overgang van alle klanten van FENOR naar Budget Energie zal plaatsvinden op 30 december 2021. Voor u houdt dit in dat uw energieleverancier (voor stroom en/of gas) per 30 december 2021 Budget Energie is. Uiterlijk 30 december 2021 ontvangt u van Budget Energie een e-mail met meer informatie over de overgang. Uiterlijk 7 januari 2022 zal Budget Energie u uw nieuwe contractvoorwaarden toesturen. Indien u over de contractvoorwaarden vragen heeft dan verzoek ik u vriendelijk de e-mail van Budget Energie af te wachten en – mocht u dan nog altijd vragen hebben – daarna contact op te nemen met Budget Energie. Het heeft geen zin om voorafgaand aan dit bericht contact met FENOR, de curator en/of Budget Energie op te nemen.

De curator heeft in goed overleg met Budget Energie – maar ook met de Autoriteit Consument en Markt – afspraken gemaakt over een zorgvuldige en juiste overgang van alle klanten van FENOR naar Budget Energie. De komende dagen zal dit worden uitgevoerd. Dit gaat voor u volledig automatisch. U hoeft hiervoor niets te doen. U krijgt op de gebruikelijke wijze stroom en/of gas geleverd. Door een overgang van alle klanten van FENOR naar Budget Energie bent u verzekerd van een goede energieleverancier. De curator hoopt dat u met Budget Energie een duurzame relatie opbouwt. Als gevolg van de huidige marktomstandigheden kunt u geconfronteerd worden met hogere tarieven. Vanwege het faillissement van FENOR is dit niet te voorkomen. Wel heeft de curator met Budget Energie afspraken kunnen maken voor de levering van gas, met als gevolg dat Budget Energie voor klanten met een vast contract voor gas een voordeliger gastarief kan aanbieden dan op dit moment beschikbaar is in de markt.

De curator zal in de komende periode voor u een eindafrekening opstellen van de door u van FENOR afgenomen energie. Deze eindafrekening wordt u per mail toegezonden.

De curator informeert een ieder via het openbare faillissementsverslag dat in beginsel iedere drie maanden zal worden uitgebracht. Het eerste openbare verslag zal in januari 2022 worden uitgebracht en worden gepubliceerd op https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/FENOR-b.v./    

 

Nee, uw vordering is dan ontvangen en zal in behandeling worden genomen. Behandeling zal wel enige tijd in beslag nemen. 

Alle ingediende vorderingen worden door de curator verwerkt en beoordeeld. In een latere fase van het faillissement van FENOR zal de curator de crediteuren die hun vordering hebben ingediend, informeren of (een gedeelte van) de ingediende vordering kan worden betaald. In deze fase van het faillissement kan de curator nog geen uitspraken doen of u (een deel van) uw vordering betaald zult krijgen. 

U kunt uw vordering op FENOR via onze website https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/FENOR-b.v./ indienen. Voor een soepele verwerking van uw vordering dient u de onderliggende bewijsstukken waaruit uw vordering blijkt (bijvoorbeeld de jaarafrekening), bij uw vordering te voegen. 

Voor het indienen van uw vordering moet u gebruik maken van https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/fenor-b.v./ door te klikken op de rode knop ‘Dien vordering in’. Vervolgens kunt u het formulier invullen en indienen.

 

Het feit dat FENOR failliet is, betekent dat er helaas niet voldoende geld is om alle schuldeisers te betalen. De procedure in een faillissement is dat alle schuldeisers hun vordering bij de curator kunnen indienen en dat dan, als de opbrengsten gerealiseerd zijn, een uitkering van die opbrengsten plaatsvindt op de wijze waarop de wet dat voorschrijft. In dat kader is het van belang te vermelden dat de wet bepaalt dat de vordering van de Belastingdienst voorgaat boven de vordering van andere schuldeisers. Dit alles betekent dat indien u bijvoorbeeld op grond van uw jaarafrekening of wegens teveel betaalde voorschotten nog geld tegoed heeft van FENOR, u deze vordering ter verificatie kunt indienen bij de curator. Dit kan op https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/fenor-b.v./. Of op deze vordering ook een uitkering zal volgen, is op dit moment nog onzeker. In dat kader kunt u het beste uw jaarafrekening afwachten alvorens uw vordering in te dienen. Dat hangt af van de opbrengsten die nog gerealiseerd kunnen worden en van de hoogte van de vordering van de Belastingdienst. Zie ook vraag 29.

FENOR heeft ongeveer 40.000 klanten. Duizenden van hen hebben de curator inmiddels aangeschreven. Het is voor de curator ondoenlijk om al die brieven en mails individueel te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de honderden telefoontjes die dagelijks bij het kantoor van de curator binnenkomen. De meest gestelde vragen worden op de website van Yspeert advocaten beantwoord en als er nieuwe veel voorkomende vragen zijn, zullen deze worden toegevoegd op de website. Specifieke vragen die niet in de algemene vragen en antwoorden beantwoord (kunnen) worden, zullen zoveel als mogelijk wel op individuele basis beantwoord worden. Dit zal wel enige tijd in beslag nemen.

In deze fase van het faillissement kan de curator hierover nog geen uitspraken doen. Zodra meer duidelijkheid bestaat over een eventuele uitkering, krijgen alle crediteuren die een vordering hebben ingediend hierover bericht. U kunt de voortgang in de afwikkeling van het faillissement volgen via het openbare faillissementsverslag dat iedere drie maanden wordt gepubliceerd op https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/FENOR-b.v./

Zie vraag 26

Indien u afgelopen dagen een door FENOR geïncasseerde voorschottermijn heeft gestorneerd, heeft u de levering van energie voor de desbetreffende maand niet voldaan. Dit betekent dat u alsnog aan FENOR moet betalen. Over deze betaling zult u binnen afzienbare tijd nader worden geïnformeerd. Zie vraag 11 en 29.

 

Automatische incasso’s voor de maand december 2021 lopen gewoon door. Indien er geen automatische incasso plaatsvindt, ontvangt u op een later moment een bericht van FENOR (in overleg met de curator) op welke wijze u alsnog kunt betalen. 

Een door u afgegeven automatische incasso wordt door de curator na datum faillissement (16 december 2021) niet meer gebruikt.  Een door u zelf ingevoerde betaalopdracht dient u zelf te annuleren/verwijderen in uw eigen betaalomgeving. Dit geldt ook voor de maanden januari 2022 (en volgende maanden). Zie vraag 29.

Indien u al een eindafrekening heeft ontvangen of op termijn ontvangt en hieruit blijkt dat u nog een bedrag aan FENOR moet betalen, zal bij de eindafrekening worden aangegeven op welke bankrekening dit bedrag moet worden betaald. Zie vraag 29.

Dat is nog onzeker. Eerst zal de eindafrekening opgemaakt moeten worden. Deze kunt u afwachten. Zie vraag 29.

In de komende maanden zullen de eindafrekeningen worden opgesteld en aan alle klanten van FENOR worden verzonden. U kunt de eindafrekening dus afwachten. De verwachting is wel dat het opstellen van alle eindafrekeningen enkele maanden zal duren. Zie vraag 29.

De curator zal de komende tijd nodig hebben om alles in kaart te brengen. De curator zal bekijken of dezelfde betalingsregeling met u blijft bestaan. Tot die tijd dient u zich aan de gemaakte betalingsregeling te houden.

Voor u wordt een eindafrekening opgemaakt en naar u verstuurd (zie ook vraag 29). Op de eindafrekening staat het totaalbedrag vermeld wat nog moet worden betaald. Hierbij is rekening gehouden met de al door u betaalde termijnen conform uw betalingsregeling. Het totaalbedrag zoals is vermeld op de eindafrekening kunt u ineens overmaken naar FENOR. Indien u voor dit totaalbedrag een nieuwe betalingsregeling wenst, dan kunt hier een verzoek voor indienen (mailen naar fenorenergie@yspeert.nl). Uw verzoek zal in behandeling worden genomen. U krijgt op enig moment een reactie op uw verzoek.

 

 

Openstaande nota’s moeten alsnog voldaan worden. Dit is namelijk de periode waarin FENOR energie heeft geleverd en het energiecontract van FENOR dus nog altijd van kracht is. Als openstaande nota’s niet voldaan worden, zullen er vermoedelijk incassomaatregelen volgen.

Indien u bepaalde nota’s/termijnen niet heeft betaald of bepaalde bedragen heeft gestorneerd, dan worden deze bedragen bij het opmaken van uw eindafrekening verrekend. Zie vraag 29.

 

FENOR zal in overleg met de curator in de maand december termijnbedragen incasseren. Deze dient u gewoon te voldoen. Vanaf de maand januari 2022 zal een nieuwe energieleverancier bij u energie leveren en deze nieuwe energieleverancier zal zelf de termijnbedragen incasseren. 

Een door u afgegeven automatische incasso wordt door de curator na datum faillissement (16 december 2021) niet meer gebruikt.  Een door u zelf ingevoerde betaalopdracht dient u zelf te annuleren/verwijderen in uw eigen betaalomgeving. Dit geldt ook voor de maanden januari 2022 (en volgende maanden). Zie vraag 29.

Uw opzegging van vóór datum van het faillissement van FENOR blijft geldig. Uw energiecontract loopt dan af conform uw eigen opzegging. De overzetting naar een nieuwe energieleverancier heeft u dus zelf al geregeld vóór datum van het faillissement. Uiteindelijk gaat u automatisch over naar de door u gewenste en zelf gekozen energieleverancier. Indien door uw eigen opzeggen (dus van voor datum van het faillissement) uw energiecontract eindigt gedurende de vensterperiode (dus bijvoorbeeld einde contract op 28 december 2021) of na deze vensterperiode (dus bijvoorbeeld einde contract op 1 februari 2022) dan is het denkbaar dat u nog een korte tijd energie geleverd krijgt door een nieuwe energieleverancier zoals aangewezen door de curator of de ACM, maar uiteindelijk gaat u dus wel over naar de door u gewenste en zelf gekozen energieleverancier. U krijgt in ieder geval altijd energie geleverd.

Indien u op dit moment (dus na datum van het faillissement van FENOR) uw energiecontract wenst op te zeggen, dan is dit niet mogelijk. Hiervoor geldt de uitleg van de vensterperiode.

 

De vergunning van FENOR is ingetrokken, wat betekent dat FENOR de levering niet kan starten op uw adres. De opzegging van uw huidig energiecontract wordt door FENOR niet verstuurd naar uw huidige energieleverancier, wat betekent dat uw huidige energieleverancier gewoon doorgaat met de energielevering. Als u op dit moment geen energieleverancier hebt, adviseren we u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een nieuwe energieleverancier om een nieuw contract af te sluiten.

Uw energielevering stopt niet en zal dus gewoon door blijven gaan. De energielevering door FENOR zal op enig moment wel eindigen. Uw energielevering zal automatisch worden overgenomen door de nieuwe energieleverancier. Zie vraag 26.

 

 

Ja, de energielevering gaat gewoon door als u geen brief van uw netbeheerder hebt gekregen. U hoeft u geen zorgen te maken, u komt niet zonder energie te zitten. Hebt u een brief gekregen van de netbeheerder? Dan kan het zijn dat u zelf contact op moeten nemen met een nieuwe leverancier voor een nieuw contract. Neem bij twijfel contact op met uw netbeheerder.

Uw contract bij FENOR zal worden beëindigd. U hoeft echter niet zelf op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier, omdat de levering op uw adres automatisch zal worden overgenomen door de nieuwe leverancier. Bij de nieuwe leverancier zullen er andere contractvoorwaarden gelden die zullen afwijken van de huidige contractvoorwaarden. 

Zie vraag 26.

 

Na het verstrijken van de vensterperiode kan men voor twee opties kiezen. Gedupeerden kunnen ten eerste kiezen voor een nieuw aanbod dat de automatisch gekozen energieleverancier hen aanbiedt. Wanneer dit aanbod niet bevalt, kunt u er ook voor kiezen om weer over te stappen naar een andere aanbieder. Er geldt dan wel een opzegtermijn van 30 dagen.

In het geval van een faillissement zal de vergunning van een energieleverancier worden ingetrokken. Vervolgens zullen alle klanten automatisch overgaan op een nieuwe energieleverancier. Dit kan één en dezelfde energieleverancier zijn, of meerdere energieleveranciers. Dit automatische overzetten gebeurt in de zogenaamde vensterperiode. Dit is een periode van maximaal 20 werkdagen waarin men niet kan overstappen naar een andere energieleverancier. De vensterperiode eindigt uiterlijk per 14 januari 2022. Na het automatische overzetten kunt u wel overstappen naar een andere energieleverancier, maar er geldt dan wel een opzegtermijn van 30 dagen.

 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de leveringsvergunning ingetrokken. Dit betekent dat uw energiecontract beëindigd zal worden. U krijgt automatisch een nieuwe leverancier. FENOR zal tot die tijd energie blijven leveren. De periode totdat uw energielevering wordt overgenomen door de nieuwe leverancier, wordt ook wel de vensterperiode genoemd waarbinnen u nog niet kan overstappen. Dit kan pas nadat een nieuwe leverancier de energielevering heeft overgenomen. De nieuwe leverancier zal de oude/bestaande contractvoorwaarden niet meenemen.

De oorzaak van het faillissement wordt door de curator nog onderzocht. De bestuurder van FENOR heeft het volgende geschreven op de website van FENOR:

De reden is dat het bedrijf haar leveringsverplichtingen op termijn niet meer zal kunnen garanderen als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen en de daarbij komende torenhoge borgstellingen. Het bedrijf heeft zo'n 35.000 ondernemers en consumenten als klant. FENOR heeft toezichthouder ACM op de hoogte gesteld en die heeft daarom alvast de leveringsvergunning ingetrokken. Het bedrijf is actief op de markt sinds 2012, eerst vooral in de zakelijke markt, de laatste jaren steeds meer in de consumentenmarkt. Afgelopen jaar is er met diverse partijen onderhandeld over overname. De pensioengerechtigde eigenaar van het bedrijf heeft geen opvolging voor FENOR en dus was verkoop het enige alternatief. In de zomer leek de overdracht zo goed als rond. Maar de plotseling extreem oplopende marktprijzen van gas en van elektriciteit maakten het voor de potentiële overname kandidaat niet meer aantrekkelijk. De laatste weken is er nog koortsachtig gewerkt om toch een doorstart te maken samen met een collega energieleverancier. Echter de complexe regelgeving en de principes van de diverse instanties maakten deze poging uiteindelijk kansloos.

De curator zal in het openbare faillissementsverslag (actualisatie elke drie maanden, publicatie op https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/FENOR-b.v./) nader ingaan op de oorzaak van het faillissement.