Veel gestelde vragen Fenor

De oorzaak van het faillissement wordt door de curator nog onderzocht. De curator zal in het openbare faillissementsverslag (actualisatie elke drie maanden, publicatie op https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/fenor-b.v./) nader ingaan op de oorzaak van het faillissement.

 

Openstaande nota’s van FENOR, die betrekking hebben op de periode tot en met december 2021, dient u nog wel te betalen. Op 16 juni 2022 heeft Bos Incasso B.V. (hierna: Bos Incasso) alle vorderingen van FENOR op debiteuren overgenomen. De vorderingen van FENOR op alle debiteuren zijn hierdoor aan Bos Incasso overgedragen (gecedeerd). Dit houdt in dat u openstaande bedragen slechts bevrijdend kunt betalen aan Bos Incasso. Voor vragen kunt u contact opnemen met Bos Incasso op telefoonnummer 088-267 00 00.

De curator van FENOR heeft besloten – met toestemming van de rechter-commissaris – alle vorderingen op debiteuren te verkopen aan Bos Incasso B.V. (hierna: Bos Incasso). De vorderingen van FENOR op alle debiteuren zijn hierdoor aan Bos Incasso overgedragen (gecedeerd). Dit houdt in dat u de openstaande bedragen slechts bevrijdend kunt betalen aan Bos Incasso.

Heeft u al een betalingsregeling met FENOR, de curator van FENOR, Straetus Incasso Friesland B.V. (Straetus) of DRA Debt Recovery Agency B.V. (EDR)? Dan blijft de hoogte van deze betalingsregeling in beginsel van kracht, maar u dient de afgesproken bedragen nu aan Bos Incasso te betalen. Voor vragen over (het treffen van) betalingsregelingen kunt u contact opnemen met Bos Incasso op telefoonnummer 088-267 00 00.

In de afgelopen maanden zijn de eindafrekeningen opgesteld en aan alle klanten van FENOR verzonden. Inmiddels zult u die hebben ontvangen.

Op 16 juni 2022 heeft Bos Incasso B.V. (hierna: Bos Incasso) alle vorderingen van FENOR op debiteuren overgenomen. De vorderingen van FENOR op alle debiteuren zijn hierdoor aan Bos Incasso overgedragen (gecedeerd). Dit houdt in dat debiteuren de openstaande bedragen slechts bevrijdend kunnen betalen aan Bos Incasso.

Bent u nog een bedrag aan Fenor verschuldigd, maar heeft u nog niet betaald en heeft u ook geen betalingsregeling of schuldhulpverleningstraject? Dan dient u dit bedrag over te maken aan Bos Incasso onder vermelding van het dossiernummer van Bos Incasso.

Voor vragen hierover dient u contact op te nemen met Bos Incasso op telefoonnummer 088-267 00 00.

Indien u een door FENOR geïncasseerde voorschottermijn heeft gestorneerd, heeft u de levering van energie voor de desbetreffende maand niet voldaan. Dit betekent dat u alsnog moet betalen.

Op 16 juni 2022 heeft Bos Incasso B.V. (hierna: Bos Incasso) alle vorderingen van Fenor op debiteuren overgenomen. Met deze brief doen Bos Incasso en de curator van Fenor aan u mededeling van deze overname (cessie). De vorderingen van Fenor op alle debiteuren zijn hierdoor aan Bos Incasso overgedragen (gecedeerd). Dit houdt in dat u de openstaande bedragen slechts bevrijdend kunt betalen aan Bos Incasso.

Voor vragen hierover dient u contact op te nemen met Bos Incasso op telefoonnummer 088-267 00 00.

Het feit dat FENOR failliet is, betekent dat er helaas niet voldoende geld is om alle schuldeisers te betalen. De procedure in een faillissement is dat alle schuldeisers hun vordering bij de curator kunnen indienen en dat dan, als de opbrengsten gerealiseerd zijn, een uitkering van die opbrengsten plaatsvindt op de wijze waarop de wet dat voorschrijft.

Of op deze vordering ook een uitkering zal volgen, is op dit moment onzeker. Zodra meer duidelijkheid bestaat over een eventuele uitkering, krijgen alle crediteuren die een vordering hebben ingediend hierover bericht. Dit kan overigens nog wel enkele maanden duren. De afwikkeling van een faillissement kent een gemiddelde duur van drie jaar.

U kunt de voortgang in de afwikkeling van het faillissement volgen via het openbare faillissementsverslag dat iedere drie maanden wordt gepubliceerd op https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/fenor-b.v./

De meest gestelde vragen worden op de website van Yspeert advocaten beantwoord. Specifieke vragen die niet in de algemene vragen en antwoorden beantwoord (kunnen) worden, zullen zoveel als mogelijk wel op individuele basis beantwoord worden. Dit zal wel enige tijd in beslag nemen.

Voor vragen over het betalen van een openstaande nota kunt u contact opnemen met Bos Incasso op telefoonnummer 088-267 00 00. Voor vragen over uw energiecontract bij Budget Energie kunt u bellen met 020-205 5555.

Het feit dat FENOR failliet is, betekent dat er helaas niet voldoende geld is om alle schuldeisers te betalen. De procedure in een faillissement is dat alle schuldeisers hun vordering bij de curator kunnen indienen en dat dan, als de opbrengsten gerealiseerd zijn, een uitkering van die opbrengsten plaatsvindt op de wijze waarop de wet dat voorschrijft.

In dat kader is het van belang te vermelden dat de wet bepaalt dat de vordering van bijvoorbeeld de Belastingdienst voorgaat boven de vordering van andere schuldeisers.

Wij begrijpen dat o.a. met de huidige prijzen u financieel misschien in een lastige situatie verkeert en het geld van uw ingediende vordering goed kunt gebruiken. Echter de curator is gebonden aan de wettelijke regeling en kan dus niet een individuele schuldeiser versneld uitbetalen of voor laten gaan. Alle schuldeisers moeten dus wachten totdat het faillissement wordt afgewikkeld.

Dit alles betekent dat indien u bijvoorbeeld op grond van uw jaarafrekening of wegens teveel betaalde voorschotten nog geld tegoed heeft van FENOR, u deze vordering ter verificatie kunt indienen bij de curator. 

Of er op deze vordering ook een uitkering zal volgen, is op dit moment onzeker. Het is dus nog niet duidelijk of en wanneer u uw geld terugkrijgt. De curator is druk doende om te kijken of alle schulden betaald kunnen worden en dus ook die aan de klanten die een vordering hebben ingediend. Dit is echter pas duidelijk wanneer het faillissement in de afwikkelfase terecht komt. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het faillissement afgewikkeld gaat worden. Hier zal nog enige tijd mee gemoeid gaan. U moet dan zeker denken aan zes maanden tot een jaar. Dit komt omdat het een omvangrijk faillissement is en de curator deze tijd nodig heeft om alles goed in kaart te brengen en te beoordelen. Zodra meer duidelijkheid bestaat over een eventuele uitkering, krijgen alle crediteuren die een vordering hebben ingediend hierover bericht. De afwikkeling van een faillissement kent een gemiddelde duur van drie jaar.

U kunt uw vordering op FENOR via https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/fenor-b.v./ indienen door te klikken op de rode knop ‘Dien vordering in’. Vervolgens kunt u het formulier invullen en indienen.

Voor een soepele verwerking van uw vordering dient u de onderliggende bewijsstukken waaruit uw vordering blijkt (bijvoorbeeld de jaarafrekening), bij uw vordering te voegen.

Alle ingediende vorderingen worden door de curator verwerkt en beoordeeld. In een latere fase van het faillissement van FENOR zal de curator de crediteuren die hun vordering hebben ingediend, informeren of (een gedeelte van) de ingediende vordering kan worden betaald.

Op voorhand is van belang voor u om u te realiseren dat de curator uw vordering niet (direct) kan uitbetalen. De reden is dat de curator wettelijke regels moet volgen om eerst alle schuldeisers te inventariseren en te registeren om zo onder bepaalde omstandigheden aan iedere schuldeiser op grond van de wettelijke rangregeling over te gaan tot uitbetaling van (een deel van) de geregistreerde vordering.

Er vindt alleen een (deel)uitbetaling plaats indien er voldoende gelden bij de curator zijn binnengekomen en een schuldeiser op grond van de rangregeling recht heeft op een (deel)betaling. Daarbij is van belang voor u om te weten dat de wettelijke rangregeling bepaalde schuldeisers (zoals de Belastingdienst en het UWV) voorrang geeft. Gevolg van deze wettelijke rangregeling is dat in veel faillissementen concurrente schuldeisers in zijn geheel geen uitbetaling krijgen.

Of dit in het geval van FENOR aan de orde is, daarover kan vermoedelijk pas over enkele maanden meer informatie gegeven worden. Het heeft geen zin om de curator hierover te bellen of te mailen.

Nee, uw vordering is dan ontvangen en zal in behandeling worden genomen.

De curator informeert een ieder via het openbare faillissementsverslag dat in beginsel iedere drie maanden zal worden uitgebracht en worden gepubliceerd op https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/fenor-b.v./.

 

De feitelijke (technische) overgang van alle klanten van FENOR naar Budget Energie heeft op 30 december 2021 plaatsgevonden. Voor u houdt dit in dat uw energieleverancier (voor stroom en/of gas) per 30 december 2021 Budget Energie is. Daarover heeft Budget Energie u een e-mail met meer informatie over de overgang verzonden. Omstreeks 7 januari 2022 heeft Budget Energie u uw nieuwe contractvoorwaarden toegestuurd.

Als gevolg van de huidige marktomstandigheden kunt u geconfronteerd worden met hogere tarieven. Vanwege het faillissement van FENOR is dit niet te voorkomen. Wel heeft de curator met Budget Energie afspraken gemaakt voor de levering van gas, met als gevolg dat Budget Energie voor klanten met een vast contract voor gas een voordeliger gastarief kan aanbieden dan op dat moment beschikbaar was in de markt. Indien u over de contractvoorwaarden vragen heeft dan dient u contact op te nemen met Budget Energie via 020-205 5555. Het heeft geen zin om contact met de curator op te nemen.

De curator werkt in overeenstemming met de wettelijke regels. De regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen hier uiteraard ook onder. In de AVG staat dat persoonsgegevens verwerkt mogen worden indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. De wetgever heeft een procedure vastgelegd die gevolgd moet worden indien een vergunning van een energieleverancier wordt ingetrokken. Dit is vastgelegd in artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en artikel 3 lid 5 onder b van het Besluit leveringszekerheid Gaswet. De curator heeft dus in overeenstemming met de wettelijke regels uw (persoons)gegevens gedeeld met Budget Energie.

In de afgelopen maanden heeft de curator via de gebruikelijke communicatiewegen van FENOR de eindafrekeningen laten opmaken. Dit is gebeurd door op afstand uw slimme meter uit te lezen. Deze eindafrekening heeft u inmiddels ontvangen. Het volgende kan het gevolg zijn:

  1. Uit de eindafrekening blijkt dat u nog een bedrag aan FENOR moet betalen. Op 16 juni 2022 heeft Bos Incasso B.V. (hierna: Bos Incasso) alle vorderingen van Fenor op debiteuren overgenomen. De vorderingen van Fenor op alle debiteuren zijn hierdoor aan Bos Incasso overgedragen (gecedeerd). Dit houdt in dat u de openstaande bedragen slechts bevrijdend kunt betalen aan Bos Incasso. Voor vragen hierover dient u contact op te nemen met Bos Incasso op telefoonnummer 088-267 00 00.

  2. Uit de eindafrekening blijkt dat u een bedrag terug krijgt van FENOR. Dit bedrag kunt u als vordering indienen bij de curator. Hiervoor moet u gebruiken maken van https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/fenor-b.v./ door te klikken op de rode knop ‘Dien vordering in’. Vervolgens kunt u het formulier invullen en indienen. Als bijlage kunt u de eindafrekening als bewijs voor uw vordering toevoegen.

Uw vordering zal door de curator vervolgens worden geplaatst op een lijst (genaamd concurrente crediteuren). Hiervan krijgt u na enige tijd een bevestiging per email. De curator verzamelt op de lijst alle personen/bedrijven die een vordering hebben op FENOR. Uiteindelijk ontstaat er zo een totaal beeld van de schuldenpositie van FENOR.

Op voorhand is van belang voor u om u te realiseren dat de curator uw vordering niet direct kan uitbetalen. De reden is dat de curator wettelijke regels moet volgen om eerst alle schuldeisers te inventariseren en te registeren om zo onder bepaalde omstandigheden aan iedere schuldeiser op grond van de wettelijke rangregeling over te gaan tot uitbetaling van (een deel van) de geregistreerde vordering.

Er vindt alleen een (deel)uitbetaling plaats indien er voldoende gelden bij de curator zijn binnengekomen en een schuldeiser op grond van de rangregeling recht heeft op een (deel)betaling. Daarbij is van belang voor u om te weten dat de wettelijke rangregeling bepaalde schuldeisers (zoals de Belastingdienst en het UWV) voorrang geeft.

Gevolg van deze wettelijke rangregeling is dat in veel faillissementen concurrente schuldeisers in zijn geheel geen uitbetaling krijgen. Of dit in het geval van FENOR aan de orde is, daarover kan vermoedelijk pas over enkele maanden meer informatie gegeven worden. Als u uw vordering door de curator heeft laten registreren (op de lijst van concurrente crediteuren), krijgt u gedurende het jaar op enig moment een email met informatie. Verzocht wordt deze email af te wachten.

Nu er voor het delen van persoonsgegevens een wettelijke verplichting bestaat, heeft u geen recht van bezwaar. Dit is vastgelegd in artikel 21 lid 1 AVG.

Er kunnen situaties ontstaan waaruit blijkt dat u geld aan FENOR moet betalen, maar ook nog geld van FENOR zou moeten ontvangen. Een voorbeeld is dat u meerdere eindafrekeningen (voor hetzelfde leveradres of verschillende leveradressen) heeft ontvangen vanwege meerdere aansluitingen of contracten op uw naam. Uit de ene eindafrekening blijkt dat u moet betalen en uit de andere blijkt dat u geld terug krijgt. Het volgende is dan van belang.

Er moet altijd sprake zijn van dezelfde persoon om te kunnen gaan verrekenen. Dus alleen als de contractpartij dezelfde is en deze persoon/contractpartij heeft geld tegoed van FENOR maar moet ook geld betalen aan FENOR, pas dan mag deze persoon/contractpartij dit met elkaar verrekenen. Het gaat dus om de persoon die contractpartij is. Dit kan een privé (natuurlijk) persoon zijn, maar ook een bedrijf of instelling.

Telkens dus eerst kijken wie de contractpartij is. Er kunnen binnen één huishouden (of op hetzelfde adres) voor verschillende personen energiecontracten afgesloten zijn. Ondanks dat deze personen één huishouden vormen en/of op hetzelfde adres wonen, zijn dit wel verschillende personen en dus is verrekening niet toegestaan. Het debiteurnummer, klantnummer of aansluitnummer is dus niet direct van belang. Het gaat om de contractpartij.  Ook is niet van belang of u de eindafrekeningen voor of na datum van het faillissement van FENOR (dit was 16 december 2021) heeft ontvangen.

Op 16 juni 2022 heeft Bos Incasso B.V. (hierna: Bos Incasso) alle vorderingen van FENOR op debiteuren overgenomen. De vorderingen van FENOR op alle debiteuren zijn hierdoor aan Bos Incasso overgedragen (gecedeerd). Dit houdt in dat debiteuren de openstaande bedragen slechts bevrijdend kunnen betalen aan Bos Incasso. Bent u van mening dat u mag verrekenen? Neem dan eerst contact op met Bos Incasso op telefoonnummer 088-267 00 00.

Door een grote hoeveelheid crediteuren zijn vorderingen in het faillissement van FENOR ingediend. Deze zijn door de curator beoordeeld en verwerkt. De verwerking daarvan is evenwel nog niet afgerond. De crediteuren die een vordering hebben ingediend hebben een bevestiging ontvangen dat hun vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Wanneer alle crediteuren en daarmee de volledige schuldpositie van FENOR bekend is zal de curator de crediteuren die hun vordering hebben ingediend, informeren of (een gedeelte van) de ingediende vordering kan worden betaald. Er vindt alleen een (deel)betaling plaats indien er voldoende gelden bij de curator zijn binnengekomen en een crediteur op grond van de rangregeling recht heeft op een (deel)betaling. Hierbij hanteert de curator een wettelijk bepaalde volgorde, waarbij bepaalde crediteuren voorrang hebben boven andere. Zo wordt de vordering van een zogenaamde preferente crediteur als eerste voldaan en daarna de concurrente crediteuren. Vaak is de opbrengst in de boedel echter te laag om alle concurrente crediteuren (volledig) uit te betalen. Op dit moment kan er door de curator nog geen uitsluitsel gegeven worden of er een uitdeling mogelijk is aan alle crediteuren.

Waar is de curator nu nog mee bezig?

Op dit moment worden er door de curator nog resterende debiteurenvorderingen geïnd. Eveneens moet er nog worden afgerekend met GasTerra. De curator is nog in afwachting van de laatste reconciliatiefacturen hieromtrent. GasTerra stelt bij deze reconciliatie exact vast hoeveel energie FENOR heeft afgenomen en wat de exacte hoogte van de aan FENOR verschuldigde restitutie bedraagt. Dit is op dit moment nog niet bekend. GasTerra kan dit pas circa twee jaren na de laatste energielevering definitief vaststellen. De curator correspondeert hierover met GasTerra.

Daarnaast voert de curator een rechtmatigheidsonderzoek uit, bestaande uit een boekenonderzoek en een onderzoek naar de oorzaak van het faillissement van FENOR. Dit rechtmatigheidsonderzoek is momenteel nog gaande en nog niet afgerond. Gezien de omvang van het faillissement zal dit onderzoek nog enige tijd in beslag nemen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vooralsnog niet bekend. Zo lang dit onderzoek nog wordt uitgevoerd kan het faillissement niet worden afgewikkeld. Uw vordering kan in dat kader ook niet op voorhand worden uitbetaald. De curator begrijpt dat dit erg vervelend voor u is, maar kan u helaas op dit moment niet anders informeren. De curator had u hierover graag een persoonlijk bericht gestuurd, maar de curator heeft besloten dit niet te doen, omdat dit gezien het aantal crediteuren teveel tijd in beslag zal nemen en kosten met zich meebrengen die ten laste van de boedel zouden komen. De curator vraagt uw begrip hiervoor. Bij vragen kunt u een emailbericht sturen naar fenorenergie@yspeert.nl en dan krijgt u zo spoedig als mogelijk antwoord van ons.

De curator zal in het openbare faillissementsverslag dat iedere drie maanden wordt uitgebracht en in de berichten die op onze website (https://yspeert.nl/faillissementsverslagen/fenor-b.v.) worden geplaatst, melding maken van de ontwikkelingen met betrekking tot de hier genoemde onderwerpen alsook de overige ontwikkelingen in het faillissement die op u betrekking kunnen hebben.