Advocaat privacyrecht

Waarom kiest u voor een advocaat privacyrecht?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft ervoor gezorgd dat organisaties meer verantwoordelijkheden hebben gekregen om de privacy van burgers te waarborgen. Organisaties zijn verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen uit de AVG en moeten dit kunnen aantonen. Naast de AVG zijn ook de bepalingen in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en sectorale wetgeving van belang. Per branche kunnen er ook nog specifieke normen gelden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de regels omtrent elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Op deze pagina kunt u lezen wat een advocaat privacyrecht van Yspeert voor uw organisatie kan betekenen.

Onze advocaten privacyrecht en juristen zijn onder meer werkzaam voor de volgende opdrachtgevers:

Zorginstellingen
Doordat zorginstellingen gevoelige persoonsgegevens van patiënten/cliënten verwerken, is het van belang dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Zorginstellingen wisselen vaak persoonsgegevens uit met andere zorgaanbieders of met hun cliënten. Er zijn verschillende (sectorale) wetten die deze gegevensuitwisseling reguleren. Een advocaat privacyrecht of jurist privacyrecht van Yspeert kan uw organisatie ondersteunen met het voldoen aan de AVG en sectorale wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Ook kan een advocaat privacyrecht beoordelen of uw zorginstelling moet voldoen aan de NEN-normen die in de zorg relevant zijn.

Overheidsinstanties
Aangezien burgers in de meeste gevallen verplicht zijn om persoonsgegevens aan de overheid te verstrekken, hebben overheden een voorbeeldfunctie met betrekking tot het voldoen aan de privacywetgeving. Door het toenemend aantal samenwerkingsverbanden en ketenpartners worden er steeds meer gegevens uitgewisseld. Een advocaat privacyrecht of jurist privacyrecht van Yspeert kan uw organisatie (zoals een gemeente of provincie) helpen om het overzicht te behouden en aantoonbaar te voldoen aan de verplichtingen uit de AVG.

Ondernemingen
Iedere onderneming verwerkt persoonsgegevens, of dit nu de kern van de werkzaamheden van de onderneming betreft of slechts een uitvloeisel is van de dienstverlening. In beide gevallen is het van belang dat de persoonsgegevens van klanten goed worden beschermd. Ook is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens van uw personeel. Een advocaat privacyrecht of jurist privacyrecht van Yspeert kan uw onderneming helpen om de verwerkingen (per afdeling) in kaart te brengen en uw organisatie in lijn te brengen met de AVG.

Scholen en onderwijsinstellingen
Scholen en onderwijsinstellingen bewaren persoonsgegevens van leerlingen in leerlingdossiers. Aangezien onder meer de ontwikkeling en leerprestaties van leerlingen in het dossier worden opgenomen, bevat het leerlingdossier gevoelige persoonsgegevens. Een advocaat privacyrecht of jurist privacyrecht van Yspeert advocaten kan uw onderwijsinstelling helpen om zorgvuldig met persoonsgegevens van leerlingen om te gaan. Ook kan onze advocaat privacyrecht overeenkomsten beoordelen/opstellen die u sluit met uw ketenpartners met betrekking tot het uitwisselen van persoonsgegevens. 

Woningcorporaties
Woningcorporaties verwerken op grote schaal persoonsgegevens van hun huurders. Dit betreffen niet alleen NAW-gegevens, maar ook gevoelige gegevens als een inkomensverklaring en een bankrekeningnummer. Woningcorporaties krijgen veelvuldig te maken met huurders (betrokkenen) die graag hun privacyrechten willen uitoefenen, zoals een verzoek om inzage in hun persoonsgegevens. Een advocaat privacyrecht of jurist van Yspeert kan uw woningcorporatie helpen om deze verzoeken te beoordelen en af te handelen.

Onze advocaten privacyrecht en juristen kunnen onder meer de volgende diensten voor u verrichten:

 • het uitvoeren van een AVG Quick Scan;
 • een advocaat privacyrecht kan u bijstaan in juridische procedures, denk aan handhavingstrajecten van de Autoriteit Persoonsgevens;
 • het opstellen en beoordelen van verwerkersovereenkomsten en gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomsten;
 • het opstellen en beoordelen van een privacy- en cookieverklaring;
 • het opstellen en beoordelen van een register van verwerkingsactiviteiten. Ook kunnen wij voor u de verschillende verwerkingen inventariseren;
 • het opstellen en beoordelen van een intern privacybeleid. Onze advocaten privacyrecht kunnen u ook adviseren over het implementeren van uw privacybeleid;
 • het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Onze advocaat privacyrecht kan ook voor u beoordelen of een DPIA nodig is;
 • het adviseren over veilige doorgifte naar derde landen buiten de EU. Zo kan onze privacyrecht advocaat voor u een Data Transfer Impact Assessment (DTIA) uitvoeren;
 • het beoordelen en afhandelen van datalekken. Daarnaast kan een advocaat privacyrecht voor u een datalekkenprocedure en datalekkenregister opstellen;
 • het beoordelen en afhandelen van inzageverzoeken, verwijderingsverzoeken en rectificatieverzoeken;
 • een (tijdelijke) in-house Privacy Officer;
 • een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG);
 • onze advocaat privacyrecht geeft lezingen en workshops, bijvoorbeeld om bewustwording bij de medewerkers te creëren.

Zoekt u een advocaat privacyrecht of heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Hillie Lunter, Tom Klatter en Esther van den Worm.