Nieuwe rechtsvorm op komst, de maatschappelijke bv

In de afgelopen jaren is ondernemen met een maatschappelijke missie steeds populairder geworden. Tot op heden wordt vaak gebruik gemaakt van de besloten vennootschap (hierna: bv) of een stichting. Die vormen sluiten vaak niet geheel aan bij wat beoogd wordt met maatschappelijk ondernemen. Zo moet een onderneming met maatschappelijke missie die voor een bv kiest, aan haar geldschieters uitleggen waarom het rendement zo laag is. Kiest een onderneming met maatschappelijke missie er voor als stichting te werken, dan doen zich weer andere problemen voor.

Om deze reden is Tweede Kamerlid Eppo Bruins (CU) met het initiatief gekomen om een nieuwe rechtsvorm te introduceren voor ondernemers met een maatschappelijke missie. Wat deze nieuwe rechtsvorm precies inhoudt en aan welke eisen zij te zijner tijd moet voldoen leest u hieronder.

De maatschappelijke bv (MBV)

Steeds meer bedrijven kiezen er voor om maatschappelijke problemen op te lossen. Het chocolademerk Tony’s Chocolony is een goed voorbeeld van zo’n onderneming die doet aan sociaal ondernemen. Zij hebben als doel om zo veel als mogelijk ‘’eerlijke’’ chocola te maken. Door de nieuwe rechtsvorm zou Tony’s Chocolonely die status nog duidelijker kunnen maken. Bijkomend voordeel is dat een gekozen rechtsvorm duidelijker is voor de buitenwacht, dan bijvoorbeeld een verkregen keurmerk.

Om als maatschappelijke bv te kwalificeren, moet aan een vijftal eisen worden voldaan:

  1. Het bedrijf levert zijn product of dienst primair om bij te dragen aan een maatschappelijk doel dat is vastgelegd in de statuten, in plaats van vanuit een winstdoelstelling.
  2. Een deel van de omzet wordt opnieuw geïnvesteerd in het bereiken van de maatschappelijke doelen en/of de verdeling van de winst en het vermogen wordt beperkt om te zorgen dat het maatschappelijke doel voor gaat.
  3. De onderneming identificeert zijn relevante stakeholders en gaat daar minimaal een keer per jaar de dialoog mee aan.
  4. Het bedrijf is transparant op haar website en in openbare publicaties, zoals het jaarverslag, over de gecreëerde maatschappelijke waarde.
  5. De maatschappelijke onderneming is onafhankelijk van overheden en andere entiteiten om een eigen strategie te kunnen nastreven.

De nieuwe rechtsvorm (mbv) moet er voor zorgen dat sociale ondernemers makkelijker erkenning en herkenning krijgen. Indien de onderneming aan de eisen voldoet van de maatschappelijke bv, zullen de maatschappelijke ondernemers begeleid worden met vragen over wet- en regelgeving en zal een werkgroep maatschappelijk ondernemerschap ingesteld worden waarbij kennisdeling op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap tussen overheden wordt gestimuleerd. Wanneer het voorontwerp van de nieuwe wettelijke regeling bekend wordt gemaakt is nog niet duidelijk maar er wordt naar gestreefd om voor het einde van 2020 het voorontwerp ter consultatie te brengen op het internet.

Wilt u meer weten over de maatschappelijke bv? Klink dan hier.

Of heeft u een vraag naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Jan-Gerrit Meijerink.

Uw eerste aanspreekpunt:

Jan-Gerrit Meijerink

Jan-Gerrit Meijerink werkte na afronding van zijn studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde enkele jaren in de ICT-wereld, om vervolgens een master privaatrecht af te ronden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Inmiddels werkt hij al weer geruime tijd in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het financieel recht en op het contractenrecht. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

 

0512 33 41 38 +31 (0) 6 463 881 96 j.meijerink@yspeert.nl