de gedragsaanwijzing: een goedkoper en sneller alternatief!

Soms is de overlast zo ernstig en van dien aard dat er maar één middel is om de rust terug te laten keren: dan moet de huurder domweg via een kort geding ontruimd worden zodat de woningcorporatie weer aan haar plicht tot het verschaffen van het rustig woongenot kan voldoen.

Geregeld is de overlast (in het begin) echter nog niet zo heftig en kan volstaan worden met een minder ingrijpend middel: de gedragsaanwijzing.

vragen overeenkomst na te komen

De gedragsaanwijzing kan worden toegepast in alle situaties waarin de overlast (nog) niet zo ernstig en structureel is en deze nog beteugeld kan worden: in een kort geding wordt dan niet gevraagd de woning te ontruimen en de huurder komt dus niet op straat, maar er wordt juist nakoming van de huurovereenkomst gevraagd onder door de woningcorporatie bepaalde voorwaarden. En die voorwaarden vormen de gedragsaanwijzing.

De huurder mag dus in de woning blijven mits hij zich conformeert aan de voorwaarden die de woningcorporatie bepaald heeft en hem in een vonnis door de rechter zijn opgelegd.

“Het kost minder tijd, geld en energie”

Omdat er niet ontruimd wordt, hoeft er niet zo lang aan dossieropbouw gedaan te worden; er hoeft dus niet lang tijd, geld en energie gestoken te worden in de opbouw van het dossier. De rechter zet de huurder immers niet op straat, maar bepaalt dat de huurder juist ín zijn “eigen” woning mag blijven onder de door de woningcorporatie bepaalde condities.

condities afhankelijk van overlast

De condities zijn natuurlijk afhankelijk van de overlast en bestaan uit een gebod of een verbod.

Is er sprake van een slecht onderhouden tuin die ook vol staat met afval en autowrakken? Dan vraagt u als woningcorporatie in kort geding een gedragsaanwijzing met een gebod de tuin op te ruimen en opgeruimd te houden en deze goed te onderhouden.

Is er sprake van geluidsoverlast telkens wanneer er bepaald bezoek komt? Dan vraagt u een gedragsaanwijzing met een verbod dat bezoek nog langer te ontvangen.

Of is er sprake van teveel luid blaffende honden? Dan behelst de gedragsaanwijzing een gebod de honden weg te doen.

Aangezien er in sommige gevallen ook sprake is van onderliggende psychische problematiek, kan ook één van de voorwaarden zijn dat de huurder een hulpverleningstraject accepteert.

pilot gedragsaanwijzing in praktijk

Nakoming vorderen is natuurlijk niet nieuw.

De gedragsaanwijzing is echter sinds een jaar of twee in de spotlights gekomen. Prof. dr. Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen is mede op dit onderwerp gepromoveerd. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft samen met Vols een pilot opgezet om de gedragsaanwijzing in de praktijk te brengen. Onze huurrechtspecialist Elizabeth Stegeman heeft aan deze pilot meegewerkt en zij heeft al meerdere seminars, congressen en workshops met Vols georganiseerd. In december 2015 en januari 2016 is de pilot getest en geëvalueerd en gebleken is dat het een zeer doeltreffend middel is.

ellende en hoge kosten voorkomen

Kortom, de gedragsaanwijzing is inzetbaar in veel verschillende situaties. Situaties waarin de overlast (nog) niet alle perken te buiten gaat. De gedragsaanwijzing is praktisch, goedkoop en efficiënt. De woningcorporatie hoeft niet talloze brieven te blijven schrijven, er hoeft niet lang aan dossieropbouw gedaan te worden, en een heel groot voordeel is dat omwonenden, die toch hinder en ellende ondervinden, zich sneller gehoord en serieus genomen voelen. Het grote financiële voordeel zit ‘m – naast dat deze procedure minder tijdrovend is – ook uiteraard in de besparing van de kosten van de ontruiming. Want een ontruiming is natuurlijk een dure aangelegenheid. In een aantal gevallen ontkomt een woningcorporatie niet aan een ontruiming en is de overlast/wanprestatie zo ernstig dat dit het enige afdoende middel is (ernstige verslavingsproblematiek, al dan niet in combinatie met verstandelijke beperking, hennepplantages, handel in drugs, ernstige vervuiling van de woning, structurele en ernstige (geluids)overlast).

Echter, zeer geregeld is sprake van minder ernstige situaties en kan het tij door middel van een gedragsaanwijzing gekeerd worden en kan de huurder, mits hij zich aan de door de rechter opgelegde voorwaarden houdt, in de woning blijven.

Tot slot is er nog een groot strategisch voordeel: mocht blijken dat de huurder zich toch niet aan de voorwaarden van de gedragsaanwijzing houdt, dan kan zo doorgestoten worden naar alsnog een ontruiming. Dan is daar niet weer alsnog uitgebreide dossieropbouw voor nodig.

“De rust terug laten keren”

Kortom: in een groot aantal gevallen is de gedragsaanwijzing een efficiënt en goedkoop middel om de rust terug te laten keren en de woningcorporatie aan haar verplichting tot het verschaffen van rustig woongenot te kunnen laten voldoen.

Uw eerste aanspreekpunt:

Arianne Klok

Arianne Klok BBA (Bachelor Bedrijfskunde) is advocaat sinds 2008. Naast Bedrijfskunde studeerde zij Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht.  Arianne heeft ervaring als bedrijfsjurist bij NDC-VBK de uitgevers (o.a. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) en was nauw betrokken bij de ISO-certificering van haar vorige advocatenkantoor.

Arianne Klok bekleedt diverse bestuursfuncties waarin zij vaak vanuit commerciële en juridische invalshoek beleid uitzet en organiseert. Zij maakt deel uit van het bestuur van AOV Oranje Nassau en Stichting Help Direct. Zij is actief en betrokken bij diverse netwerken, zoals de Commercieele Club Groningen, Sociëteit Ventus en de Noordelijke Vastgoed Sociëteit. Arianne is lid van de Commissie van Beroep van de Jongeren Commerciële Club Groningen en van de Adviescommissie van Dialogical Coaching netwerk (DCn). Daarnaast is Arianne als docent betrokken bij de Ondernemersacademie Groningen.

De commerciële praktijk van Arianne Klok is gericht op de rechtsgebieden vastgoed en ondernemingsrecht. Haar cliënten zijn startende en gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren, verhuurders en huurders van woon- en/of bedrijfsruimte. Arianne denkt met klanten mee op operationeel en managementniveau, overziet processen en streeft naar efficiëntievoordeel.

050 207 16 04 +31 (0)6 502 629 43 a.klok@yspeert.nl