Advocaat verzekeringsrecht

U verzekert zich om uzelf te beschermen tegen de verwezenlijking van bepaalde risico’s. Dit bereikt u door een verzekeringsovereenkomst met een verzekeraar te sluiten. U komt in de wereld van polisbladen, polisvoorwaarden en (uitsluitings)clausules terecht, op basis waarvan u met de verzekeraar afspreekt tegen welke risico’s u zich precies verzekert. Een advocaat verzekeringsrecht is gespecialiseerd in de vraagstukken die gaan over de polisvoorwaarden, de uitsluitingen en dekkingsvraagstukken, maar heeft ook brede kennis op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht.

Een advocaat verzekeringsrecht kan u al adviseren bij het aangaan van de verzekering

Het verzekeringsrecht is een wereld op zich waarvoor de wetgever een eigen afdeling in het burgerlijk wetboek heeft ingericht. In die afdeling staan de algemene spelregels opgenomen waaraan de verzekeraar en verzekeringnemer zich moeten houden. Voordat u een verzekering afsluit, is het van wezenlijk belang dat u zich realiseert welke verplichtingen voor u gelden. De dekking van uw verzekering en ook de schade-uitkering is daar namelijk van afhankelijk. Zo kan bijvoorbeeld uw informatieplicht bij het invullen van een aanvraagformulier (verstrekkende) gevolgen hebben voor uw schade-uitkering. Of u aan uw informatieplicht heeft voldaan, zal de verzekeraar doorgaans pas beoordelen als u een claim indient. Onze specialisten kunnen u vooraf informeren over de omvang van de dekking van een bepaalde verzekering en uw verplichtingen, zodat u uw aanspraak op een schade-uitkering in de toekomst kan realiseren.

Geweigerde dekking

Wanneer een risico zich verwezenlijkt, zal uw verzekeraar beoordelen of de door u afgesloten verzekering dekking biedt voor dat risico en zo ja, wat zij aan u gaan uitkeren. Helaas kan het gebeuren dat uw verzekeraar weigert om uw schade in behandeling te nemen. De verzekeraar kan als reden geven dat het risico niet onder de verzekering valt, er een uitsluitingsclausule van toepassing is, de toedracht of de schade niet is aangetoond, de premie niet tijdig is betaald, het aanvraagformulier onjuist/onvolledig is ingevuld, of zelfs van mening zijn dat er sprake is van fraude. De ervaring leert dat een verzekeraar regelmatig moet terugkomen op een afwijzing. Mocht u met een dergelijke afwijzing van uw verzekeraar te maken krijgen, legt u zich daar dan niet zonder meer bij neer, maar neem vrijblijvend contact met ons op.

Samenloop aansprakelijkheidsrecht

Het komt regelmatig voor dat aansprakelijkheidsvragen een rol spelen in verzekeringskwesties. Het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht loopt dan door elkaar. Het is dan van belang om zowel “the big picture” te zien als het onderscheid tussen beide takken van sport snel te herkennen. Onze advocaten verzekeringsrecht zijn naast het verzekeringsrecht ook gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Door werkervaring bij verzekeraars is er ook kennis van de beoordelingskaders van de verzekeraar.

Bent u op zoek naar een advocaat verzekeringsrecht? Neem contact op met Sjoerd de Jong.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Sjoerd de Jong
Sjoerd de Jong

Sjoerd studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie Privaatrecht. Na de studie heeft Sjoerd drie jaar bij een verzekeraar gewerkt waar hij zich bezighield met verzekeringsrecht, verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Sjoerd studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie Privaatrecht. Na de studie heeft Sjoerd drie jaar bij een verzekeraar gewerkt waar hij zich bezighield met verzekeringsrecht, verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.