Advocaat privacyrecht

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft ervoor gezorgd dat organisaties meer verantwoordelijkheden hebben gekregen om de privacy van burgers te waarborgen. Organisaties zijn verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen uit de AVG en moeten dit kunnen aantonen. Naast de AVG zijn ook de bepalingen in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en sectorale wetgeving van belang. Bij sectorale wetgeving kan gedacht worden aan de regels omtrent elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Op deze pagina kunt u lezen wat een advocaat privacyrecht van Yspeert voor uw organisatie kan betekenen.

Onze privacy advocaten en juristen zijn onder meer werkzaam voor de volgende opdrachtgevers:

Zorginstellingen

Doordat zorginstellingen gevoelige persoonsgegevens van patiënten/cliënten verwerken, is het van belang dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Zorginstellingen wisselen vaak persoonsgegevens uit met andere zorgaanbieders. Er zijn verschillende (sectorale) wetten die deze gegevensuitwisseling reguleren. Een privacy advocaat of jurist van Yspeert kan uw organisatie ondersteunen met het voldoen aan de AVG en sectorale wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Ook kunnen wij beoordelen of uw zorginstelling moet voldoen aan de NEN-normen die in de zorg relevant zijn.

Overheidsinstanties

Aangezien burgers in de meeste gevallen verplicht zijn om persoonsgegevens aan de overheid te verstrekken, hebben overheden een voorbeeldfunctie met betrekking tot het voldoen aan de privacywetgeving. Door het toenemend aantal samenwerkingsverbanden en ketenpartners worden er steeds meer gegevens uitgewisseld. Een privacy advocaat of jurist van Yspeert kan uw organisatie (zoals een gemeente of provincie) helpen om het overzicht te behouden en aantoonbaar te voldoen aan de verplichtingen uit de AVG.

Ondernemingen

Iedere onderneming verwerkt persoonsgegevens. Of dit nu de kern van de werkzaamheden van de onderneming betreft of slechts een uitvloeisel is van de dienstverlening. In beide gevallen is het van belang dat de persoonsgegevens van klanten goed worden beschermd. Ook is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens van uw personeel. Een privacy advocaat of jurist van Yspeert kan uw onderneming helpen om de verwerkingen (per afdeling) in kaart te brengen en uw organisatie in lijn te brengen met de AVG.

Scholen en onderwijsinstellingen

Scholen en onderwijsinstellingen bewaren persoonsgegevens van leerlingen in leerlingdossiers. Aangezien onder meer de ontwikkeling en leerprestaties van leerlingen in het dossier worden opgenomen, bevat het leerlingdossier gevoelige persoonsgegevens. Een privacy advocaat of jurist van Yspeert advocaten kan uw onderwijsinstelling helpen om zorgvuldig met persoonsgegevens van leerlingen om te gaan. Ook kunnen wij overeenkomsten beoordelen/opstellen die u sluit met uw ketenpartners met betrekking tot het uitwisselen van persoonsgegevens. 

Woningcorporaties

Woningcorporaties verwerken op grote schaal persoonsgegevens van haar huurders. Dit betreffen niet alleen NAW-gegevens, maar ook gevoelige gegevens als een inkomensverklaring en een bankrekeningnummer. Woningcorporaties krijgen veelvuldig te maken met huurders (betrokkenen) die graag hun privacyrechten willen uitoefenen, zoals een verzoek om inzage in hun persoonsgegevens. Een privacy advocaat of jurist van Yspeert kan uw woningcorporatie helpen om deze verzoeken te beoordelen en af te handelen.

Onze privacy advocaten en juristen kunnen onder meer de volgende diensten voor u verrichten:

 • het uitvoeren van een AVG Quick Scan;
 • het adviseren over verscheidene privacyrechtelijke vraagstukken;
 • het bijstaan in juridische procedures, denk aan handhavingstrajecten van de Autoriteit Persoonsgevens;
 • het opstellen en beoordelen van verwerkersovereenkomsten en gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomsten;
 • het opstellen en beoordelen van een privacy- en cookieverklaring;
 • het opstellen en beoordelen van een register van verwerkingsactiviteiten. Ook kunnen wij voor u de verschillende verwerkingen inventariseren;
 • het opstellen en beoordelen van een intern privacybeleid. Wij kunnen u ook adviseren over het implementeren van uw privacybeleid;
 • het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Wij kunnen ook voor u beoordelen of een DPIA nodig is;
 • het adviseren over veilige doorgifte naar derde landen buiten de EU. Zo kunnen wij voor u een Data Transfer Impact Assessment (DTIA) uitvoeren;
 • het beoordelen en afhandelen van datalekken. Daarnaast kunnen wij voor u een datalekkenprocedure en datalekkenregister opstellen;
 • het beoordelen en afhandelen van inzageverzoeken, verwijderingsverzoeken en rectificatieverzoeken;
 • Yspeert als (tijdelijke) in-house Privacy Officer;
 • Yspeert als externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG);
 • wij geven lezingen en workshops, bijvoorbeeld om bewustwording bij de medewerkers te creëren.

Zoekt u een advocaat privacyrecht of heeft u vragen? Neem contact op met Hillie Lunter.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Hillie Lunter
Hillie Lunter

Hillie Lunter (advocaat sinds 2005) wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Zij behaalde de post-academische opleiding Insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding Vennootschaps – en Ondernemingsrecht bij Grotius. Hillie Lunter is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), lid van VNO NCW Noord, waar zij voorzitter is van de Noordgang Drachten Dokkum Oosterwolde. Ook is Hillie lid van Vereniging Privacy Recht.

Hillie Lunter (advocaat sinds 2005) wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Zij behaalde de post-academische opleiding Insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding Vennootschaps – en Ondernemingsrecht bij Grotius. Hillie Lunter is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), lid van VNO NCW Noord, waar zij voorzitter is van de Noordgang Drachten Dokkum Oosterwolde. Ook is Hillie lid van Vereniging Privacy Recht.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.