Omgevingswet 2024, wat verandert er?


Op 1 januari 2024 treedt (waarschijnlijk) de Omgevingswet 2024 in werking. Dit betekent dat er andere regels gaan gelden voor bouwwerken, gebiedsontwikkeling en vergunningen. De Omgevingswet 2024 voegt verschillende wetten en andere regels samen tot een nieuw omgevingsrecht. Straks is het de bedoeling dat op één plek alle regels die gelden op een specifieke locatie te vinden zijn.

Reikwijdte Omgevingswet 2024

De Omgevingswet 2024 heeft betrekking op de fysieke leefomgeving en alle activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die fysieke leefomgeving. Het doel van de wet is tweeledig. Aan de ene kant beoogt de wet een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden (beschermen). Het andere doel is het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies (ontwikkelen). De gemeente draagt straks zorg voor een faciliterende rol met behoud van de omgevingskwaliteit.

Gevolgen Omgevingswet 2024 marktpartij

Bent u een marktpartij zoals een aannemer, vastgoedontwikkelaar of bouwbedrijf, dan krijgt u met deze wetswijziging te maken. Veel vertrouwde instrumenten zoals bestemmingsplannen, natuur- of watervergunningen en verschillende beleidsnota’s, komen te vervallen en worden in een nieuw jasje gestoken. U krijgt te maken met het omgevingsplan, de omgevingswaarde en een grotere ruimte voor overheden om de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Het voordeel voor marktpartijen is dat er in principe meer mogelijk is. Aan de andere kant wordt de uitkomst van een procedure ook minder zeker.

Gevolgen Omgevingswet 2024 gemeenten

Gemeenten kunnen en zijn nu al aan de slag met de Omgevingswet. Ambtenaren werken aan het omgevingsplan en de omgevingsvisie. De uitdaging is om daarin voldoende flexibiliteit te brengen voor de initiatiefnemers, terwijl de fysieke leefomgeving ter plaatse wordt geborgd. Gemeenten zullen keuzes gaan maken over instrumenten zoals het mengpaneel. Daarnaast is er in de Omgevingswet aandacht voor participatie. Het is aan de gemeente om te bepalen op welke wijze en in hoeverre participatiemogelijkheden worden geboden.

Wat kunnen wij voor u doen?

Het is voor aannemers, vastgoedontwikkelaars en bouwbedrijven zaak vroegtijdig na te denken over de voorgenomen toekomstige (bouw)plannen. Mogelijk is in 2023 op uw bouwplan een andere kortere procedure van toepassing of andere regels dan onder het huidige stelsel. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en wijzen u de weg door het nieuwe stelsel.

Gemeenten kunnen we nu al helpen bij de afwegingen rond bijvoorbeeld het omgevingsplan. Welke regels mogen daarin worden opgenomen? In hoeverre zijn open normen toegestaan? Wat te doen met de bepalingen in de bruidsschat? Welke ruimte is er nog voor het stellen van bouwtechnische regels? Kiest u voor een gebod of een verbod. Over dit type vragen adviseren wij graag.

Daarnaast komt er een overgangsperiode. Dit is de periode waarin de huidige regels doorwerken in het nieuwe stelsel. Wij adviseren u in 2023 en de overgangsjaren daarna graag over het toepasselijke overgangsrecht.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met onze advocaat Omgevingswet 2024, Elzelou Grit.

Uw eerste aanspreekpunten:
Aanspreekpunt Elzelou Grit

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Tenslotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten. Elzelou is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Tenslotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten. Elzelou is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.