Ziekte en re-integratie

Wanneer een werknemer ziek is en niet kan werken, hebben zowel de werknemer als de werkgever rechten en plichten. Het is belangrijk dat beide partijen op de hoogte zijn van deze rechten en plichten om (juridische) geschillen te voorkomen. De rechten en plichten van de werkgever en de werknemer zijn terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek en de Wet verbetering poortwachter. U kunt terecht bij onze advocaat arbeidsrecht voor vragen over deze rechten en plichten. Hieronder worden de belangrijkste rechten en plichten van de werknemer en werkgever bij ziekte en re-integratie beschreven.

Rechten en plichten van de werknemer bij ziekte

 • Ziek melden: De werknemer is verplicht om zich (tijdig) ziek te melden bij de werkgever.
 • Verschijnen op spreekuur bedrijfsarts: De werkgever heeft het recht om te controleren of de werknemer ziek is. De werknemer is daarom verplicht om gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts.
 • Loondoorbetaling: Als een werknemer wegens ziekte niet in staat is om te werken, heeft de werknemer gedurende twee jaar recht op doorbetaling van zijn loon. Op grond van de wet heeft de werknemer ten minste recht op doorbetaling van 70% van zijn loon. Het komt vaak voor dat in de arbeidsovereenkomst of in de cao een hoger percentage is afgesproken.
 • Geen ontslag: Gedurende de eerste twee jaar van ziekte, kan de werknemer niet worden ontslagen.
 • Re-integratie: De werkgever is verplicht om samen met de werknemer te werken aan de re-integratie van de werknemer.
 • Ondergaan (medische) behandelingen: De werknemer is verplicht om (medische) behandelingen te volgen die bijdragen aan de genezing van de ziekte.
 • Meewerken aan re-integratie: De werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie en is verplicht om passende arbeid te verrichten
 • Privacy: Een werknemer heeft recht op privacy rondom zijn/haar ziekte. De werkgever hoeft de werkgever niet in te lichten over de aard van zijn ziekte. Ook mag de werkgever (zonder toestemming van de werknemer) geen informatie over de aard van de ziekte delen.

Rechten en plichten van de werkgever bij ziekte

 • Ziekmelden: Een werkgever mag een werknemer niet vragen naar de aard van de ziekte, maar wel naar de verwachte duur van de ziekte en de mogelijkheden om (andere) werkzaamheden te verrichten.
 • Controleren: De werkgever heeft het recht om door de bedrijfsarts te laten controleren of de werknemer daadwerkelijk ziek is en recht heeft op doorbetaling van zijn loon.
 • Doorbetalen loon: De werkgever is verplicht om de werknemer de eerste twee jaar tijdens ziekte het loon door te betalen.
 • Loonmaatregelen tijdens ziekte: De werkgever heeft het recht om in bepaalde gevallen het loon van de zieke werknemer stop te zetten of op te schorten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer niet komt opdagen voor het spreekuur van de bedrijfsarts of weigert om (passende) arbeid te verrichten in het kader van de re-integratie.
 • Re-integratie: De werkgever moet de werknemer in de gelegenheid stellen om terug te keren naar zijn eigen werk of andere passende arbeid aanbieden.
 • Re-integratiedossier: Op grond van de Wet verbetering poortwachter moet de werkgever een dossier bijhouden waarin onder andere de oordelen van de bedrijfsarts, plan van aanpak, evaluaties en contactmomenten met de werknemer zijn opgenomen.
 • Ontslag na twee jaar ziekte: De werkgever kan na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Inschakelen advocaat arbeidsrecht bij ziekte

Het inschakelen van een advocaat arbeidsrecht bij ziekte en verzuim van een werknemer kan noodzakelijk zijn als er een discussie of geschil ontstaat tussen een werkgever en een werknemer. Zo kan er bijvoorbeeld verschil van mening zijn over de duur en oorzaak van de ziekte, de mate van arbeidsongeschiktheid, de re-integratieverplichtingen of de (hoogte van de) uitbetaling van het loon tijdens ziekte. Onze advocaat arbeidsrecht kan u helpen bij het oplossen van deze geschillen en kan u adviseren over de juridische mogelijkheden en risico's.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Tom Nicolai
Tom Nicolai

Tom Nicolai is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Ook aangrenzende terreinen zoals medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ambtenarenrecht behoren tot zijn expertise. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en verzorgt hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Tom Nicolai is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Ook aangrenzende terreinen zoals medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ambtenarenrecht behoren tot zijn expertise. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en verzorgt hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.