Advocaat overheden

Een overheid heeft een unieke positie ten opzichte van zowel inwoners als bedrijven en instellingen. Een overheid is enerzijds een partij die eenzijdig rechtsposities van burgers en bedrijven bepaalt, anderzijds is het een privaatrechtelijke rechtspersoon die zich net als elke andere (rechts)persoon begeeft in het rechtsverkeer. De wijze van uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden en privaatrechtelijke handelingen zijn (deels) politiek bepaald. Een overheid zal altijd een balans dienen te vinden tussen maatschappelijke taken, te bereiken doelen, eigen (bedrijfseconomische) belangen en de bijzondere spelregels die voor overheden spelen. In verschillende situaties kunnen te behartigen belangen (deels) met elkaar in strijd zijn. Bij een (juridisch) advies door een advocaat overheden dient dan ook aandacht te zijn voor de bevoegdheden, de taken, de politieke doelstelling en de toepasselijke regels zodat het bevoegde orgaan een zorgvuldige afweging over de te volgen route kan maken. Een advocaat overheden adviseert u en staat u bij.

We werken binnen Yspeert met een ‘brancheteam overheid’. Het gaat hierbij om overheidshandelen in brede zin. Hierin komen medewerkers bijeen die werken op het gebied van vastgoedrecht, bouwrecht, algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, algemeen verbintenissenrecht, staatssteun en het sociaal domein. Tijdens dit overleg delen we specifieke branchekennis en ontwikkeling. Zo borgen we dat we de aanwezige branchekennis bij alle collega’s onder de aandacht brengen en dat we branchebrede initiatieven blijven ontwikkelen. Een advocaat overheden helpt u met het stroomlijnen van de juridische processen, juridische kwaliteitszorg en risicosignalering door procesmanagement. Wij zijn gericht op zelfredzaamheid van uw medewerkers door kennisoverdracht en spreekuren. Hierdoor wordt het interne kennisniveau verhoogd. Daarnaast zijn wij bereikbaar voor uw medewerkers voor korte vragen of overlegmomenten zonder dat daarvoor direct een dossier wordt geopend.

Waar kunt u mee te maken krijgen?

 • algemeen bestuursrecht; bijvoorbeeld subsidieregelingen, algemeen verbindende voorschriften, beschikkingen Wob-besluiten, openbare orde-bevoegdheden, klachtenprocedures en gemeenschappelijke regelingen;
 • het arbeidsrecht voor ambtenaren;
 • Algemene verordening gegevensverwerking (AVG);
 • vastgoedrecht;
 • bouwrecht;
 • omgevingsrecht;
 • sociaal domein;
 • sanbestedingsrecht;
 • staatssteun;
 • contractenrecht. 

In welke gevallen kunt u bij een advocaat overheden terecht?

U kunt bij een advocaat overheden terecht voor overheidshandelen in brede zin. Onze specialisten op het gebied van bestuursrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, algemeen verbintenissenrecht en staatssteun werken samen aan full-service dienstverlening aan overheden. Natuurlijk behartigen wij graag uw belangen, behandelen we uw dossiers en treden we voor u op in rechte.

Waar kan een advocaat overheden u nog meer mee helpen?

Naast de hiervoor geschetste ‘klassieke’ advocatendienstverlening hebben wij ook in huis:

 • kwaliteitsverbetering; hoge kwaliteit van uw juridische producten (zoals vergunningen en ontheffingen) is van belang om juridische procedures te voorkomen. Onze specialisten analyseren (al dan niet inhouse) uw algemene regels (bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordening), uw beleid en uw huidige besluitformats en komen met aanbevelingen.
 • kennisoverdracht: als er een bredere behoefte is aan meer kennis kunnen we een opleidingsprogramma voor uw medewerkers opzetten gericht op een bepaald rechtsgebied.
  Bij onderwerpen van minder grote omvang biedt een inhouse training vaak uitkomst.
  Verder informeren wij structureel kosteloos onze cliënten door middel van maandelijkse academies (met open inschrijving) op diverse actuele onderwerpen.
 • inhouse spreekuur: met verschillende cliënten hebben we de afspraak dat periodiek op een vast moment een van onze advocaten of juristen bij u aanwezig is. Uw medewerkers kunnen dan alle juridische vragen stellen. Veel vragen kunnen we ter plekke beantwoorden, onze collega’s kunnen uw medewerkers weer op het juiste spoor zetten of we maken vervolgafspraken als de vraag uitzoekwerk vergt.
 • helpdesk: een overheid heeft zelf juristen en andere specialisten in dienst, maar net als iedereen heeft uw medewerker misschien wel eens de behoefte om over een bepaalde vraag of onderwerp van gedachten te wisselen. Met onze helpdesk kan dit met een van onze advocaten die expert is op het betreffende onderwerp.
 • AVG Helpdesk: een bijzonder vorm van de helpdesk is de AVG helpdesk. Binnen deze helpdesk kunnen de ambtenaren van uw overheid op laagdrempelige wijze direct contact opnemen met de specialisten van Yspeert advocaten op het gebied van de AVG.
 • tijdelijke detachering: er zijn situaties waarin u tijdelijk capaciteit tekort komt (bijvoorbeeld door ziekte of vertrek van medewerkers), maar het komt ook voor dat u een bepaalde klus afgerond wil hebben waar uw eigen medewerkers niet aan toekomen.
  Onze advocaten en juristen helpen met enige regelmaat cliënten inhouse door een periode enkele dagen per week als jurist in te springen.

Uw eerste aanspreekpunt is advocaat bestuurs-en omgevingsrecht Elzelou Grit.

format_quote
Advocaat overheden Gemeente Emmen

Binnen ons team VTH hadden we behoefte aan een kwaliteitstoetsing van onze vergunningen om onze eigen dienstverlening te actualiseren en waar mogelijk te verbeteren. Een van de specialisten van Yspeert advocaten is een langere periode een dag per week bij ons in huis geweest en heeft onze dienstverlening bij het verlenen (omgevings)vergunningen ge-audit en aangevuld. De samenwerking tussen onze juristen en Yspeert verliep zeer soepel. Om die reden hebben we de samenwerking met het team bestuursrecht van Yspeert op het moment dat een capaciteitstekort ontstond tijdelijk verlengd. In die periode bestond de dienstverlening van Yspeert uit het binnenshuis ondersteunen van onze juristen op het omgevingsrecht. Dit gaf ons de ruimte om een nieuwe collega te zoeken. Yspeert is als kantoor plezierig flexibel in hun deskundige dienstverlening.

format_quote

Blogs, bibliotheek en publicaties

Uw eerste aanspreekpunt:

Elzelou Grit

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Tenslotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten.