Advocaat ICT | Tech

Wanneer ICT-leveranciers software of applicaties ontwikkelen, dan komen zij verschillende juridische vraagstukken tegen. Om op voorhand de kansen en risico’s van een ICT-project in kaart te brengen, is onze advocaat ICT vaak al in het voorstadium van ICT-projecten betrokken bij de advisering. Welke contracten moeten worden gesloten? Bij wie rusten de intellectuele eigendomsrechten? Wat moet er geregeld worden omtrent privacy? Worden er passende beveiligingsmaatregelen getroffen?

Omdat een ICT-project een creatief proces betreft en daarom constant in beweging is, adviseert een advocaat ICT onze klanten gedurende het hele ontwikkelproces.

Ook andere organisaties komen geregeld juridische vraagstukken op het gebied van ICT tegen, bijvoorbeeld wanneer zij gaan contracteren met een ICT-leverancier. In dat geval is het van belang om de juiste afspraken te maken omtrent de eisen die worden gesteld aan de dienstverlening, bijvoorbeeld in een hosting agreement of een Service Level Agreement. Onze advocaat ICT kan deze voor u opstellen en/of beoordelen.

Daarnaast is het van belang dat de persoonsgegevens (zoals klantgegevens en medewerkersgegevens) in de verschillende ICT-systemen van organisaties op een rechtmatige wijze conform de privacywetgeving worden verwerkt. Ook kunt u onverwacht te maken krijgen met juridische vraagstukken op het gebied van ICT, bijvoorbeeld wanneer uw organisatie wordt getroffen door een beveiligingsincident, zoals een cyberaanval. Een specialist uit ons team ICT | Tech kan uw organisatie ondersteunen bij het afhandelen van beveiligingsincidenten.

Ons team ICT | Tech houdt zich onder meer bezig met het ICT-recht, Intellectueel Eigendomsrecht, privacyrecht en cybersecurity.

ICT-recht

Wanneer organisaties een ICT-leverancier inschakelen, bijvoorbeeld voor het aanleveren van een softwarepakket en/of voor het hosten van gegevens, dan vormt een ICT-contract de juridische basis. Onder welke voorwaarden wordt de ICT-dienst geleverd? Wie is aansprakelijk en bij welke partij ligt het (intellectueel) eigendom? Onze specialisten ICT | Tech kunnen u helpen bij het opstellen van ICT-contracten en u over de inhoud adviseren. Zo kan onze advocaat ICT voor u een Service Level Agreement (SLA) opstellen waarin afspraken worden gemaakt over de prestatie-eisen die aan een dienst worden gesteld, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid, ondersteuning (responsetijd) en beveiliging. Ook kan onze advocaat ICT | Tech u bijstaan bij ICT-geschillen. Hierbij kan gedacht worden aan geschillen omtrent de afspraken die zijn gemaakt in het kader van een ICT-project of aan aansprakelijkheidskwesties wanneer schade is geleden door het uitvallen van systemen.

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectuele eigendomsrechten zien op een breed scala aan onderwerpen. Deze onderwerpen hebben vooral met elkaar gemeen dat ze zien op voortbrengselen van de menselijke geest, ofwel creatieve inspanningen. Het intellectueel eigendomsrecht regelt de grenzen van (on)geoorloofde concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan auteursrechten en merkrechten, maar ook aan handelsnaamrechten en octrooien.

Ook bij het (laten) ontwikkelen van software is het van belang dat u uw intellectuele eigendomsrechten waarborgt. Als u bijvoorbeeld een website of een app laat bouwen, dan is het van belang om erbij stil te staan aan welke betrokken partijen de intellectuele eigendomsrechten toekomen en daar zo nodig afspraken over te maken. Zo kan op de lay-out van een website (ontwerp en design) op de teksten, logo’s en afbeeldingen een auteursrecht rusten, maar ook de onderliggende broncode kan auteursrechtelijk beschermd zijn.

Ontwikkelt u software of laat u software ontwikkelen? De specialisten van ons team ICT | Tech adviseren, onderhandelen en procederen op het gebied van het auteursrecht, domeinnamen, het databankenrecht en (open source) licenties.

Privacyrecht

In de meeste ICT-applicaties worden persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om deze reden dienen ontwikkelaars aan het begin van het ontwikkelproces goed na te denken over welke rol de betrokken partijen hebben in de zin van de AVG (verantwoordelijke/verwerker) en welke verplichtingen dit met zich meebrengt. Op deze manier kunnen zij hun applicatie van begin af aan privacyvriendelijk inrichten (ook wel Privacy by Design genoemd). Onze advocaat ICT kan u adviseren over verschillende privacyvraagstukken, bijvoorbeeld over de vraag of u een rechtmatige grondslag heeft om persoonsgegevens te verwerken en welke administratieve verplichtingen u heeft op grond van de AVG. Een advocaat ICT kan ook (verwerkers)overeenkomsten voor u beoordelen c.q. opstellen en een privacyscan/Data Protection Impact Assessment (DPIA) voor u uitvoeren.

Cybersecurity

Wanneer organisaties worden getroffen door een cyberaanval (zoals een ransomware-aanval), kan dit veel schade veroorzaken. Bedrijfsprocessen kunnen stil komen te liggen en gevoelige gegevens kunnen in handen komen van kwaadwillenden. Onze specialisten ICT | Tech kunnen uw organisatie ondersteunen bij het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen en kunnen u bijstaan bij aansprakelijkheidskwesties.

Onze specialisten ICT | Tech willen graag op laagdrempelige wijze een gesprekspartner voor u zijn, in zowel oor grote als kleine kwesties waar u tegenaan loopt. Ons doel is om u te allen tijde te ontzorgen. Uw eerste aanspreekpunt is specialist ICT | Tech Hillie Lunter.

 

 

 

 

 

format_quote
Advocaat ICT | Tech Bourguignon

Yspeert heeft in het verleden ons vooral geholpen bij contractzaken, ontslagzaken en ICT (datalekken). De aanpak van Yspeert zou ik willen omschrijven als:  Persoonlijk, laagdrempelig; alle disciplines in huis. Daarnaast organiseren zij regelmatig kosteloze juridische academies voor relaties. Dat is erg handig.

Door verandering van werkkring kwam ik voor het eerst met Yspeert in contact; er werd reeds met Yspeert zaken gedaan. Destijds was dat iemand uit mijn netwerk, maar ik kende bijna iedereen bij Yspeert (Groningen) en zocht altijd direct de benodigde advocaat op. Dat was voor mij helder.

Ik kan Yspeert advocaten van harte aanbevelen.

Advocaat ICT | Tech NNZ

Yspeert advocaten is de vaste leverancier voor alle juridische dienstverlening voor NNZ. Yspeert kent onze organisatie goed en begrijpt de (sociale) NNZ cultuur, waar zij in haar advisering terdege rekening mee houdt. We willen graag met al onze leveranciers een langdurig partnership opbouwen, wat met Yspeert in het algemeen geslaagd is. Ruim 15 jaar ben ik nu werkzaam voor NNZ, eerst als extern HR businesspartner, nu als HR-D manager in loondienst. Onze contactpersoon ken ik vanaf het eerste begin van mijn NNZ-tijd en zij heeft vele uiteenlopende zaken voor ons kunnen behandelen op het gebied van arbeidsrecht: van een eenvoudige juridisch advies inzake de interpretatie van een regeling tot complexere zaken zoals bijv. een noodzakelijk afvloeiingstraject. We zouden ons contactpersoon bij Yspeert als juridisch en arbeidsrecht specialist zeker aanraden voor andere organisaties. Recent hebben we samen een workshop georganiseerd hoe we als organisatie nog beter onze verslaglegging in de personeelsfiles op orde zouden moeten krijgen. We zijn er van overtuigd dat Yspeert meer kennis beschikbaar heeft, waar wij van zouden kunnen profiteren. Het periodiek bespreken van actuele ontwikkelingen op het vlak van arbeidsrecht is een bijv. thema voor de toekomst.

format_quote

Blogs, bibliotheek en publicaties

Uw eerste aanspreekpunt:

Hillie Lunter

Hillie Lunter (advocaat sinds 2005) wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Zij behaalde de post-academische opleiding Insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding Vennootschaps – en Ondernemingsrecht bij Grotius. Hillie Lunter is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), lid van VNO NCW Noord, waar zij voorzitter is van de Noordgang Drachten Dokkum Oosterwolde. Ook is Hillie lid van Vereniging Privacy Recht.