Klachtenreglement

Dit klachtenreglement heeft tot doel een procedure vast te leggen om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen. Daarnaast beoogt Yspeert advocaten met een gestructureerde klachtenbehandeling behoud en verbetering van haar relaties met cliënten alsmede verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening.

1. In het geval de cliënt op enigerlei wijze ontevreden is over de dienstverlening door de advocaat, bespreekt hij dit met de betreffende advocaat;

2. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan dient de cliënt schriftelijk een klacht in ter attentie van de klachtencoördinator;

3. De klacht dient in ieder geval een omschrijving van de klacht te omvatten alsmede de naam van de advocaat tegen wie de klacht zich richt;

4. De klachtencoördinator bevestigt de ontvangst van de klacht en de wijze waarop deze zal worden behandeld binnen vijf werkdagen;

5. De klachtencoördinator stelt een onderzoek in naar de ingediende klacht;

6. De klachtencoördinator tracht steeds de klacht in onderling overleg op te lossen;

7. De klachtencoördinator bevestigt schriftelijk de wijze waarop de klacht is afgehandeld. De klacht dient binnen 4 weken te worden afgehandeld;

8. Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost wijst de klachtencoördinator klager er op dat deze zijn klacht kan indienen bij de deken van de Orde van Advocaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 46c Advocatenwet.

Indien de klacht ziet op de hoogte van de declaratie en de klacht niet op bevredigende wijze kan worden opgelost, dan kan de kwestie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Vrijblijvend kennismaken?

Wij maken graag vrijblijvend kennis met u en uw bedrijf. Belt u ons op 050 314 42 80 of ga direct naar het contactformulier, dan krijgt u binnen een werkdag een reactie.

Naar contact