Factsheet | Nieuwe regels voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

 • event15-07-2022
 • schedule13:00
 • timer3 minuten

Inleiding

Op 19 april 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ aangenomen. Deze wet gaat in per 1 augustus 2022 en komt voort uit de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In deze factsheet zetten we de belangrijkste wijzigingen en (nieuwe) verplichtingen op een rij.

Factsheet | Nieuwe regels voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

In veel arbeidsovereenkomsten is een nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen dat een werknemer (kort gezegd) verbiedt om naast zijn baan, werkzaamheden voor derden te verrichten. Per 1 augustus 2022 is een dergelijk beding alleen nog toegestaan als er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond.

Een objectieve rechtvaardigingsgrond kan bijvoorbeeld zijn:

 • gezondheid en veiligheid;
 • bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
 • overtreding van de (Arbeidstijden)wet;
 • de integriteit van overheidsdiensten; of
 • het vermijden van belangenconflicten.

De objectieve grond(en) hoeven niet vooraf in het nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen te zijn. Dit kan ook achteraf, als een beroep op het beding wordt gedaan.

Factsheet | Nieuwe regels voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Tip: hanteert u een verbod op nevenwerkzaamheden? Controleer of deze aan de hand van de nieuwe wet aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld door op te nemen dat een werknemer alleen na vooraf gegeven toestemming van de werkgever nevenwerkzaamheden mag verrichten en dat de werkgever deze toestemming mag onthouden als er sprake is van (een) objectieve rechtvaardigingsgrond(en). 

Factsheet | Nieuwe regels voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Verplichte scholing is kosteloos en wordt als arbeidstijd beschouwd

Verplichte scholing is vanaf 1 augustus 2022 voor een werknemer kosteloos en de tijd die hij daaraan besteedt, is arbeidstijd. Naast de kosten van de (verplichte) scholing zelf, moet de werkgever ook alle daarbij behorende kosten zoals reiskosten, boeken, studiemateriaal en examengelden betalen. Vanaf 1 augustus 2022 is een studiekostenbeding voor verplichte scholing dus niet meer toegestaan.

Verplichte scholing is scholing die verplicht is op basis van de wet of cao en die vereist is om een bepaalde functie te kunnen blijven uitoefenen. Daarbij kan worden gedacht aan scholing op het gebied van veiligheid en voor het bijhouden vakbekwaamheid.

Voor niet verplichte scholing blijft een studiekostenbeding wél toegestaan, mits deze voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden uitgebreid besproken in onze blog.

Factsheet | Nieuwe regels voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Tip: heeft u een studiekostenbeding met uw werknemer(s) gesloten? Dan zullen deze bedingen waarschijnlijk aangepast moet worden zodat zij alleen betrekking hebben op niet verplichte scholing.

Uitbreiding informatieplicht werkgever

De wetswijziging leidt tot een uitbreiding van de informatieplicht van een werkgever. De werkgever is verplicht om uiterlijk binnen een week na aanvang van het dienstverband informatie te verschaffen over werk- en rusttijden. Ook moet informatie worden gegeven over:

 • vakantie- en verlofregelingen;
 • arbeidsplaats(en);
 • het opleidingsbeleid;
 • procedures en opzegtermijnen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • bij een voorspelbaar werkpatroon: de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om te werken;
 • bij een onvoorspelbaar werkpatroon: de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om te werken en de minimale termijn voor oproeping.
Factsheet | Nieuwe regels voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Tip: controleer of uw arbeidsovereenkomsten volledig zijn en alle informatie waarop een werknemer recht heeft, gegeven wordt. 

Onvoorspelbaar werkpatroon

Werkgevers kunnen werknemers niet zonder meer verplichten tot werk als er sprake is van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon. Daarvan is sprake als het werkpatroon grotendeels direct of indirect door de werkgever wordt bepaald.

Bij onvoorspelbare arbeid moet de werkgever opgave doen van:

 • het feit dat de tijdstippen waarop wordt gewerkt variabel zijn, het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor de uren bovenop de gewaarborgde uren;
 • de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht te werken (refertedagen- en uren);
 • de oproeptermijnen.
Factsheet | Nieuwe regels voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Verzoek om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Als de werknemer ten minste 26 weken in dienst is bij een werkgever dan kan hij (maximaal één keer per jaar) een verzoek indienen voor meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Een werkgever is niet verplicht om hiermee in te stemmen. Wel moet een werkgever binnen een maand (of binnen drie maanden bij kleine werkgevers) schriftelijk en gemotiveerd op het verzoek beslissen. Doet hij dat niet dan wordt het verzoek van de werknemer om de arbeid aan te passen, ingewilligd. 

Benadelings- en opzegverbod

De nieuwe wetgeving voorziet in een extra bescherming voor de werknemer die zich op een van de genoemde rechten beroept. De werknemer mag om die reden namelijk niet worden ontslagen of benadeeld.

Onmiddellijke werking

De wetswijziging biedt geen ruimte voor overgangsrecht. De wijzigingen zullen per 1 augustus 2022 dan ook onmiddellijke werking hebben. Dit betekent onder meer dat (ook bestaande) studiekosten- en nevenwerkzaamhedenbedingen die in strijd zijn met deze nieuwe wetgeving, onmiddellijk nietig zijn en daarop niet rechtsgeldig meer een beroep kan worden gedaan.

Contact

Heeft u vragen over de wijzigingen en/of nieuwe verplichtingen op grond van de wetswijziging of wilt u uw (arbeids)overeenkomsten laten controleren? Neem gerust contact op met Tom Nicolai, Kristien Croezen of Marjolein Moorman.

Geschreven door:

Tom Nicolai

Ik ben geen pure wetenschapper. Ik volg alle ontwikkelingen in mijn rechtsgebied op de voet maar sta zelf liever in het veld. Mijn kracht is dat ik van mensen hou. In het arbeidsrecht is dat een groot voordeel want daar draait het voornamelijk om, mensen. Ik voel me persoonlijk betrokken bij mijn cliënten en zorg dat ik de cultuur binnen het bedrijf ken. Dat maakt dat je snel kunt schakelen en samen ook snel tot oplossingen komt. In de praktijk zie ik vaak een te grote afstand tussen cliënt en advocaat. Ik treed niet alleen op als advocaat van werkgevers. Ook werknemers sta ik bij. Ik zie dat als een meerwaarde. Je verliest de nuance niet uit het oog.

Ik ben geen pure wetenschapper. Ik volg alle ontwikkelingen in mijn rechtsgebied op de voet maar sta zelf liever in het veld. Mijn kracht is dat ik van mensen hou. In het arbeidsrecht is dat een groot voordeel want daar draait het voornamelijk om, mensen. Ik voel me persoonlijk betrokken bij mijn cliënten en zorg dat ik de cultuur binnen het bedrijf ken. Dat maakt dat je snel kunt schakelen en samen ook snel tot oplossingen komt. In de praktijk zie ik vaak een te grote afstand tussen cliënt en advocaat. Ik treed niet alleen op als advocaat van werkgevers. Ook werknemers sta ik bij. Ik zie dat als een meerwaarde. Je verliest de nuance niet uit het oog.


Geschreven door:

Kristien Croezen

Als kind was ik erg nieuwsgierig. Ik zaagde volwassenen overal over door, wilde precies weten waarom iets gebeurde en hoe iets in elkaar zat. Die lijn heb ik in mijn werk doorgetrokken. Altijd wil ik exact achterhalen waar het pijnpunt zit, om daar vervolgens een concrete oplossing voor te bedenken. Het mooie aan het recht vind ik dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Tegenover de cliënt wil ik eerlijk zijn over de risico’s die kleven aan zijn kant van de zaak. Geen gouden bergen beloven. Een geschil kan een cliënt behoorlijk dwars zitten en bezighouden. Ik vind het daarom belangrijk om goed bereikbaar te zijn om zo snel mogelijk het verhaal van de cliënt aan te horen en daarop in te kunnen springen.

Als kind was ik erg nieuwsgierig. Ik zaagde volwassenen overal over door, wilde precies weten waarom iets gebeurde en hoe iets in elkaar zat. Die lijn heb ik in mijn werk doorgetrokken. Altijd wil ik exact achterhalen waar het pijnpunt zit, om daar vervolgens een concrete oplossing voor te bedenken. Het mooie aan het recht vind ik dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Tegenover de cliënt wil ik eerlijk zijn over de risico’s die kleven aan zijn kant van de zaak. Geen gouden bergen beloven. Een geschil kan een cliënt behoorlijk dwars zitten en bezighouden. Ik vind het daarom belangrijk om goed bereikbaar te zijn om zo snel mogelijk het verhaal van de cliënt aan te horen en daarop in te kunnen springen.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.