Verplicht melden van ontslag wegens ernstig disfunctioneren

  • event13-06-2016
  • schedule10:48
  • timer2 minuten

Hoe zit het met de in de Wkkgz opgenomen meldplicht ernstig disfunctioneren en wat betekent die voor een eventuele vaststellingsovereenkomst?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht u als zorgaanbieder sinds 1 januari 2016 om bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) melding te maken van de opzegging, de ontbinding of het niet-voortzetten van een overeenkomst met een zorgverlener wegens het ernstig tekortschieten in het functioneren, of ook wel ernstig disfunctioneren.[1] Die meldplicht betekent niet dat u in een vaststellingsovereenkomst niet kan overeenkomen dat de overeenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.

Doel meldplicht ernstig disfunctioneren

Met de informatie die de IGZ van u als zorgaanbieder ontvangt, kan de IGZ de verdere activiteiten van die zorgverlener in de gaten houden.

Op wie ziet de meldplicht?

De meldplicht ernstig disfunctioneren geldt voor de opzegging, de ontbinding of het niet-voortzetten van een overeenkomst met een zorgverlener, waarbij het niet relevant is of die zorgverlener bij u in loondienst, via een uitzend- of detacheringsbureau, als ZZP-er of als vrijgevestigde werkt. De meldplicht geldt niet voor situaties van ernstig tekortschieten door vrijwilligers, stagiaires of medewerkers die geen zorg verlenen.

Wanneer is er sprake van ernstig disfunctioneren?

Het is aan u als zorgaanbieder om te bepalen of er sprake is van opzegging, ontbinding of het niet-voortzetten van een overeenkomst wegens ernstig disfunctioneren.[2]

De IGZ geeft op haar website aan dat u in elk geval moet melden indien u van mening bent dat er sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, als u aanwijzingen heeft dat de zorgverlener mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd, of als u aanwijzingen heeft dat lichamelijke of psychische ziekte of verslaving een rol speelt in het ernstig tekortschieten van de zorgverlener.[3]

De vaststellingsovereenkomst

Het belangrijkste om te vermelden is dat de meldplicht ernstig disfunctioneren niet in de weg staat aan het overeenkomen van een neutrale grond voor beëindiging.

De contractuele vrijheid wordt door de meldplicht wel enigszins ingeperkt. U kan in een vaststellingsovereenkomst niet langer overeenkomen dat er tegenover derden absolute geheimhouding in acht genomen zal worden over de reden van de opzegging, ontbinding dan wel het niet-voortzetten van de overeenkomst. U dient immers verplicht te melden bij de IGZ.

Gelet op het doel en de strekking van de Wkkgz, in het bijzonder de meldplicht ernstig disfunctioneren en de in artikel 4 voor instellingen neergelegde vergewisplicht, verdient het aanbeveling in een vaststellingsovereenkomst ook niet te bepalen dat een eventuele opvolgend werkgever niet verwezen zal worden naar het BIG register of de IGZ. Het behoort volgens de IGZ namelijk tot de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om zich ervoor in te spannen dat een ernstige bedreiging voor de veiligheid wordt voorkomen. Die verantwoordelijkheid houdt in dat u als zorgaanbieder de informatie geeft die nodig is om te voorkomen dat een bij u ernstig disfunctionerende zorgverlener eenvoudig weer ergens anders aan de slag kan, terwijl het gevaar voor de veiligheid van cliënten of de zorg nog steeds aanwezig is.

[1] Artikel 8.1 Uitvoeringsbesluit Wkkgz en Artikel 8.4 Uitvoeringsbesluit Wkkgz bevatten specifieke regels over de inhoud van de melding. Zo dient u te vermelden of het gaat om een zorgverlener die in het BIG register is geregistreerd, moet u een beschrijving geven van de feiten en de actie (s) die u hebt ondernomen om het functioneren te bespreken en te verbeteren.

[2] Artikel 11, onder c Wkkgz.

[3] melden ontslag wegens disfunctioneren.

Uw eerste aanspreekpunt:

Kristien Croezen

Als kind was ik erg nieuwsgierig. Ik zaagde volwassenen overal over door, wilde precies weten waarom iets gebeurde en hoe iets in elkaar zat. Die lijn heb ik in mijn werk doorgetrokken. Altijd wil ik exact achterhalen waar het pijnpunt zit, om daar vervolgens een concrete oplossing voor te bedenken. Het mooie aan het recht vind ik dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Tegenover de cliënt wil ik eerlijk zijn over de risico’s die kleven aan zijn kant van de zaak. Geen gouden bergen beloven. Een geschil kan een cliënt behoorlijk dwars zitten en bezighouden. Ik vind het daarom belangrijk om goed bereikbaar te zijn om zo snel mogelijk het verhaal van de cliënt aan te horen en daarop in te kunnen springen.

Klik voor meer binnnen de categorie