Veranderingen op komst voor zorgaanbieders

  • event25-01-2021
  • schedule15:00
  • timer3 minuten

Door een nieuwe wet zal er in de komende tijd het nodige veranderen voor zorgaanbieders. In deze blog zetten wij de veranderingen voor u op een rijtje.

Wtza voor zorgaanbieders

De Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) bepaalt aan welke voorwaarden een zorgaanbieder moet voldoen voordat zij kunnen starten met zorgverlening.

De toelating van een zorgaanbieder wordt nu nog geregeld door de Wtzi (Wet toelating zorginstellingen). De reikwijdte van de Wtzi vond men echter te beperkt omdat een groot deel van de zorginstellingen automatisch wordt toegelaten en de toelatingseisen niet specifiek zijn gericht op de kwaliteit van zorg. Het huidige systeem zorgt er daarom voor dat er te weinig zicht is op de verschillende zorgaanbieders en onvoldoende gecontroleerd kan worden hoe het gesteld is met de kwaliteit van deze zorgaanbieders.

Om dit te veranderen moet iedere zorgaanbieder zich in de toekomst melden bij de IGJ (de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd) en voor bepaalde zorgaanbieders geldt dat zij over een vergunning moeten beschikking om zorg te mogen verlenen. Daarnaast worden eisen gesteld aan het interne toezicht bij een zorgaanbieder.

Meldplicht zorgaanbieders

De Wtza gaat niet alleen gelden voor zorginstellingen maar ook voor individuele zorgaanbieders.

Nieuwe zorgaanbieders moeten zich melden bij de IGJ waarbij zij worden gewezen op de voor hen geldende kwaliteitseisen. Op deze manier wordt geprobeerd om meer bewustzijn te creëren bij de zorgaanbieders ten aanzien van de kwaliteitseisen.

Ook voor bestaande zorgaanbieders zal een meldplicht gaan gelden. Bestaande zorgaanbieders moeten zich binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet melden. In het Uitvoeringsbesluit Wtza zullen uitzonderingen worden opgenomen voor de meldplicht omdat bepaalde zorgaanbieders al voldoende in beeld zijn bij IGJ en een meldplicht op grond van de Wtza hieraan niets zal toevoegen. Zo zal er geen meldplicht gaan gelden voor een apotheek.

Toelatingsvergunning op grond van de Wtza

Instellingen die medisch specialistische zorg verlenen of zorg verlenen in het kader van de Zorgverzekeringswet (“Zvw”) of de Wet langdurige zorg (“Wlz”) met meer dan 10 zorgverleners, moeten een toelatingsvergunning op grond van de Wtza aanvragen.

Voor de instellingen die nu een Wtzi toelating hebben en op grond van de Wtza ook een vergunning nodig hebben, verandert er niets. De toelating wordt in dat geval automatisch omgezet naar de nieuwe vergunning. Instellingen die onder de Wtzi automatisch zijn toegelaten moeten echter wel een nieuwe vergunning aanvragen. Deze vergunningen moet binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza worden aangevraagd. Heeft uw instelling nu geen Wtzi toelating maar is een vergunningen op grond van de Wtza in de toekomst voor u vereist? Dan heeft u ook twee jaar de tijd om deze vergunning aan te vragen.

Toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene of algemene leiding

De Wtza verplicht tot slot tot het aanstellen van een interne onafhankelijke toezichthouder bestaande uit minimaal 3 personen. Sommige zorgaanbieders worden uitgesloten van deze verplichting. Het gaat dan om zorgaanbieders waarbij het toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling al op een andere manier wordt gewaarborgd of voor wie de eis voor het aanstellen van een toezichthouder disproportioneel is. Denk bijvoorbeeld aan een kleine zorginstelling met slechts enkele zorgverleners. Voor een dergelijke instelling kan het moeilijk uitvoerbaar en werkbaar zijn om een interne toezichthouder van minimaal drie personen aan te stellen. Ook zal de dagelijkse leiding bij deze instellingen vaak rechtstreeks betrokken zijn bij de zorgverlening zodat een interne toezichthouder minder toegevoegde waarde zal hebben.

De uitzonderingen op de meldplicht, vergunningsplicht en de plicht om een interne toezichthouder aan de stellen staan in het Uitvoeringsbesluit Wtza. Verwacht wordt dat de Wtza met ingang van 1 januari 2022 in werking zal treden. Uiteraard zullen wij u van het verloop op de hoogte houden.

Wilt u op voorhand al weten welke gevolgen de inwerkingtreding van de Wtza voor u of uw instelling heeft, neem dan contact op met Kristien Croezen.

Uw eerste aanspreekpunt:

Kristien Croezen

Als kind was ik erg nieuwsgierig. Ik zaagde volwassenen overal over door, wilde precies weten waarom iets gebeurde en hoe iets in elkaar zat. Die lijn heb ik in mijn werk doorgetrokken. Altijd wil ik exact achterhalen waar het pijnpunt zit, om daar vervolgens een concrete oplossing voor te bedenken. Het mooie aan het recht vind ik dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Tegenover de cliënt wil ik eerlijk zijn over de risico’s die kleven aan zijn kant van de zaak. Geen gouden bergen beloven. Een geschil kan een cliënt behoorlijk dwars zitten en bezighouden. Ik vind het daarom belangrijk om goed bereikbaar te zijn om zo snel mogelijk het verhaal van de cliënt aan te horen en daarop in te kunnen springen.

Klik voor meer binnnen de categorie