Update blog ‘recente ontwikkelingen over slapende dienstverbanden’

  • event24-09-2019
  • schedule14:31
  • timer2 minuten

Dit is het vervolg op mijn eerdere blogs over de slapende dienstverbanden, de transitievergoeding en de compensatieregeling (zie ‘Wake up call voor slapende dienstverbanden?’ en ‘Recente ontwikkelingen over slapende dienstverbanden’). Zoals in die blogs vermeld, heeft de Rechtbank Limburg prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld; dit is immers zowel maatschappelijk als juridisch als politiek een even boeiende als netelige kwestie en daarom wilde de Rechtbank graag houvast van de Hoge Raad.

Rechtsgeleerd oordeel AG Hoge Raad

Voordat de Hoge Raad in een arrest zijn beslissing geeft, krijgt hij eerst een advies van een zogenaamde ‘advocaat-generaal’ (hierna de AG). Zo heeft in deze kwestie de AG zeer recent geadviseerd en wel in het voordeel van de werknemer. De AG is van mening dat de wetgever met de compensatieregeling heeft willen beogen en stimuleren dat er een einde wordt gemaakt aan slapende dienstverbanden. Door de wetgever is een norm geformuleerd, namelijk dat slapende dienstverbanden behoren te worden beëindigd als de werknemer dat wenst. Via de norm van goed werkgeverschap behoort de werkgever daar in beginsel aan mee te werken.

Uitzonderingen op de norm dat slapende dienstverbanden beëindigd moeten worden

In beginsel, want er zijn wel uitzonderingen denkbaar op grond waarvan de werkgever het dienstverband toch slapend mag houden. De AG benoemt er vier:

* het bestaan van reële re-integratiemogelijkheden
* voor de periode tót april 2020: het probleem van voorfinancieren
* het (niet geheel) gecompenseerd zullen krijgen van de transitievergoeding
* mogelijke andere belangen van de werkgever

Concreet

Kortom; de AG adviseert de Hoge Raad om via het goed werkgeverschap de werkgever in beginsel te verplichten om op verzoek van een meer dan twee jaar arbeidsongeschikte werknemer diens slapend dienstverband te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding.

Wordt vervolgd

De Hoge Raad is niet verplicht dit advies op te volgen. Het is nu dus wachten op de uitspraak van ons hoogste rechtscollege zelf en dan zien we of de Hoge Raad het advies heeft overgenomen of niet. Heeft u naar aanleiding van dit blog vragen, neemt u dan gerust contact op met Tom Nicolai.

Uw eerste aanspreekpunt:

Tom Nicolai

Ik ben geen pure wetenschapper. Ik volg alle ontwikkelingen in mijn rechtsgebied op de voet maar sta zelf liever in het veld. Mijn kracht is dat ik van mensen hou. In het arbeidsrecht is dat een groot voordeel want daar draait het voornamelijk om, mensen. Ik voel me persoonlijk betrokken bij mijn cliënten en zorg dat ik de cultuur binnen het bedrijf ken. Dat maakt dat je snel kunt schakelen en samen ook snel tot oplossingen komt. In de praktijk zie ik vaak een te grote afstand tussen cliënt en advocaat. Ik treed niet alleen op als advocaat van werkgevers. Ook werknemers sta ik bij. Ik zie dat als een meerwaarde. Je verliest de nuance niet uit het oog.

Klik voor meer binnnen de categorie