Tijdelijke verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten in corona-tijd

  • event28-05-2020
  • schedule15:24
  • timer3 minuten

Het kabinet heeft aangegeven dat het in deze tijd niet past om van huurders te verwachten dat zij zich goed kunnen richten op het vinden van nieuwe woonruimte. Om die reden is er een spoedwet gekomen die een tijdelijke verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst mogelijk maakt. Op 24 april 2020 is de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten in het Staatsblad gepubliceerd. Wat houdt de tijdelijke verlenging in en wie kan hier aanspraak op maken?

De tijdelijke verlenging

Sinds 2016 biedt het huurrecht de mogelijkheid eenmalig een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan. Huurders van wie de tijdelijke huurovereenkomst afloopt hebben de mogelijkheid een tijdelijke verlenging aan te vragen bij hun verhuurders. Ook verhuurders kunnen het initiatief tot verlenging nemen. De spoedwet heeft betrekking op tijdelijke huurcontracten die zijn aangegaan met een einddatum ná 31 maart 2020 en vóór 1 juli 2020. De verlenging van de huurovereenkomst onder de spoedwet bedraagt maximaal 3 maanden (een maand of twee maanden verlengen is dus ook mogelijk) en eindigt in elk geval op 1 september 2020.

Wie mag verzoeken?

Zowel verhuurder als huurder kunnen om de verlenging verzoeken.
Wanneer de verhuurder een verzoek indient bij de huurder, is toestemming van de huurder vereist. In het geval de huurder een verzoek doet tot verlenging, ligt het net even anders:
Wanneer de huurovereenkomst afloopt na 12 maart 2020 maar vóór de inwerkingtreding van de tijdelijke wet, dan dient de huurder een verzoek gedaan te hebben binnen een week na de inwerkingtreding van de wet.
Indien de huurovereenkomst afloopt ná de inwerkingtreding van de wet dient de huurder het verzoek binnen een week na de aanzegging te doen. De verhuurder die niet wenst dat de huurovereenkomst wordt verlengd dient tijdig te reageren op het verzoek van de huurder, anders wordt de huurovereenkomst automatisch conform het verzoek van de huurder verlengd.

Weigering tijdelijke verlenging

De verhuurder dient zijn weigering binnen een week na het verzoek van de huurder schriftelijk bij huurder kenbaar te maken. De verhuurder heeft diverse weigeringsgronden om het verzoek van de huurder af te wijzen, bijvoorbeeld:

  • De verhuurder wil het huis zelf betrekken en heeft geen andere woonruimte meer;
  • De verhuurder heeft de woning opnieuw verhuurd en die huurovereenkomst gaat in;
  • De verhuurder wil de woning renoveren en die renovatie is niet mogelijk zonder beëindiging van de huurovereenkomst;
  • De verhuurder wil de woning slopen en hij heeft zich jegens derden verplicht om de woning vrij van huur en gebruik daarvoor beschikbaar te stellen;
  • De huurder heeft zich niet gedragen zoals een goed huurder betaamt.

Indien de huurder van mening is dat de weigering onterecht is, heeft de huurder de mogelijkheid de rechter te verzoeken de overeenkomst toch tijdelijk te verlengen. Wanneer de verhuurder zich niet kan beroepen op een van de weigeringsgronden die genoemd zijn in de spoedwet, maar toch zwaarwegende redenen heeft dat niet van hem verlangd kan worden dat de huurovereenkomst wordt verlengd, dan moet verhuurder de rechter verzoeken het tijdstip te bepalen waarop de huurovereenkomst eindigt.

De uitspraak

Tijdens de procedure zal de rechter kijken naar wat beide partijen hebben aangevoerd. Op basis van deze argumenten en feiten zal de rechter een belangenafweging maken. Vanaf het moment dat de procedure gestart is blijft de tijdelijke overeenkomst voortduren totdat de rechter uitspraak doet.

In het geval de tijdelijke verlenging wordt toegekend door de rechter zijn de wettelijke bepalingen over tijdelijke huurovereenkomsten daarop volledig van toepassing. De huurovereenkomst zal vervolgens eindigen op de overeengekomen datum. Hierbij is het wel weer belangrijk dat de verhuurder tijdig de aanzegging aan de huurder verstuurt. Tegen de uitspraak van de rechter is geen hoger beroep mogelijk.

Let op!

De spoedwet werkt terug tot 1 april 2020 en heeft dus maar een beperkte reikwijdte. Huurovereenkomsten die voor 1 april 2020 zijn geëindigd komen niet voor verlenging in aanmerking. Ook zijn de termijnen erg kort. Volgens de wet heeft de huurder de optie om binnen een week na de aanzegging de verhuurder te verzoeken om een tijdelijke verlenging. De verhuurder heeft ook slechts een week voor zijn optie tot weigering.

Mogelijke verlenging spoedwetsvoorstel

Momenteel verkeren we nog altijd in een onzekere situatie. Indien de situatie hetzelfde is na 1 juli 2020 dan biedt de wet de mogelijkheid de tijdelijke wet te verlengen tot maximaal 1 december 2020. Dit betekent dat een reeds verlengde tijdelijke huurovereenkomst nogmaals tijdelijk verlengd kan worden. Qua voorwaarden en regels gelden dezelfde als hiervoor zijn beschreven.  

Inmiddels is bekend geworden dat tijdelijke huurcontracten verlengd kunnen worden tot 1 november 2020. U leest er meer over in onze update.

Gemakkelijk kijken of de spoedwet op u van toepassing is? Volg dan dit stroomschema.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Kristien Croezen.

Geschreven door:

Kristien Croezen

Kristien studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Kristien studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.