Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte

  • event05-10-2020
  • schedule12:46
  • timer2 minuten

Eerder schreef ik een blog over de “bijklussende” werknemer en de regels over het verrichten van nevenwerkzaamheden. In deze blog zal ik ingaan op het specifieke geval dat een werknemer ziek thuis zit maar desondanks nevenwerkzaamheden verricht. Dit stuit op veel onbegrip en frustratie bij werkgevers en zij vragen zich in dergelijke situaties dan ook af wat zij hiertegen kunnen doen.

Zijn de werkzaamheden onverenigbaar met de ziekte?

Het klinkt misschien gek maar soms kan het verrichten van nevenwerkzaamheden het herstel van een werknemer juist bevorderen. Zo mocht een arbeidsongeschikte docent wel hovenierswerkzaamheden (tegen betaling) verrichten omdat dit een geschikte afleiding voor hem was.

Het doen van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte lijdt dus lang niet altijd tot ontslag of andere sancties. Dit kan pas het geval zijn als de nevenwerkzaamheden de re-integratie van de werknemer belemmert. In dat geval zijn de nevenwerkzaamheden zogenaamd ‘onverenigbaar met de arbeidsongeschiktheid’. Als een werkgever vermoedt dat hiervan sprake is, dan zal dit bevestigd moeten worden door de bedrijfsarts. Alleen de bedrijfsarts kan en mag beoordelen of de nevenwerkzaamheden onverenigbaar zijn met de arbeidsongeschiktheid.

Ontslag op staande voet?

Een werkgever die constateert dat een werknemer tijdens ziekte nevenwerkzaamheden verricht, zal veelal actie willen ondernemen. Soms is de frustratie bij de werkgever over de situatie zodanig dat de werknemer op staande voet wordt ontslagen. Een ontslag op staande voet zal echter niet in alle gevallen stand houden.

In een zaak die speelde bij het Hof Den Bosch werd geoordeeld dat de werkgever niet direct tot ontslag op staande voet mocht overgaan. De werkgever had eerst een loonsanctie moeten opleggen en moeten onderzoeken of de werknemer door het verrichten van nevenwerkzaamheden zijn herstel belemmerde. Wel vond het hof dat de werknemer verwijtbaar had gehandeld door het verrichten van nevenwerkzaamheden, met name omdat de werknemer zijn nevenwerkzaamheden niet bij de bedrijfsarts had gemeld.

Anders zou het kunnen zijn als een werknemer relevante informatie voor een bedrijfsarts verzwijgt door bijvoorbeeld aan te geven fysiek niet meer zijn huidige werk te kunnen uitvoeren terwijl hij wel bij een concurrent nagenoeg dezelfde werkzaamheden uitvoert.

Een werkgever kan zijn kansen vergroten

Welke gevolgen het verrichten van nevenwerkzaamheden heeft voor een werknemer hangt ook af van de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Als er sprake is van een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden, dan zal er eerder sprake kunnen zijn van een gerechtvaardigd ontslag op staande voet. De werkgever kan zijn positie hierin nog versterken door in een verzuimprotocol op te nemen dat een werknemer eventuele nevenwerkzaamheden tijdens ziekte moet melden bij de bedrijfsarts en deze pas mag verrichten als de bedrijfsarts heeft geoordeeld dat de nevenwerkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de ziekte.

Zet de juiste stappen

Voor de werknemer geldt dat het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte vaak tot onbegrip bij de werkgever lijdt. Het is dus van belang om vooraf in overleg te gaan met de werkgever en de bedrijfsarts. Hiermee kan een discussie achteraf wellicht voorkomen worden en raken de verhoudingen niet onnodig verstoord.

Voor de werkgever geldt dat er pas tot actie kan worden overgegaan als de bedrijfsarts heeft geoordeeld dat de nevenwerkzaamheden onverenigbaar zijn met de arbeidsongeschiktheid. Gaat een werkgever zonder een dergelijk oordeel al over tot het nemen van maatregelen, dan bestaat de kans dat de werkgever hierdoor de verhoudingen verstoort.

Heeft u een vraag over nevenwerkzaamheden? Neem dan contact op met Kristien Croezen.

Uw eerste aanspreekpunt:

Kristien Croezen

Als kind was ik erg nieuwsgierig. Ik zaagde volwassenen overal over door, wilde precies weten waarom iets gebeurde en hoe iets in elkaar zat. Die lijn heb ik in mijn werk doorgetrokken. Altijd wil ik exact achterhalen waar het pijnpunt zit, om daar vervolgens een concrete oplossing voor te bedenken. Het mooie aan het recht vind ik dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Tegenover de cliënt wil ik eerlijk zijn over de risico’s die kleven aan zijn kant van de zaak. Geen gouden bergen beloven. Een geschil kan een cliënt behoorlijk dwars zitten en bezighouden. Ik vind het daarom belangrijk om goed bereikbaar te zijn om zo snel mogelijk het verhaal van de cliënt aan te horen en daarop in te kunnen springen.

Klik voor meer binnnen de categorie