Het effect van het coronavirus op de werkvloer

  • event02-03-2020
  • schedule17:16
  • timer1 minuut

Het coronavirus houdt een ieder momenteel bezig. Als werkgever vraagt u zich wellicht af welke gevolgen het coronavirus voor u heeft of misschien krijgt u vragen van uw werknemers over de situatie. In dit blog proberen wij u antwoord te geven op de momenteel meest voorkomende vragen over het effect van het coronavirus op de werkvloer.

Bescherming werknemers
Als werkgever bent u verplicht om u werknemers een veilige werkplek aan te bieden. Op het moment van schrijven dit blog worden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen speciale maatregelen voorgeschreven die werkgevers moeten nemen. Als werkgever doet u er echter goed aan om uw werknemers te wijzen op de geldende hygiënevoorschriften. Ook is het van belang dat u uw werknemers goed blijft informeren over de situatie en hetgeen u van uw werknemers verwacht als zij onverhoopt ziekteverschijnselen vertonen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert een aantal preventieve maatregelen om verspreiding van het virus op de werkplek zo veel mogelijk tegen te gaan. Deze maatregelen zien op het verschaffen van een hygiënische werkplek en het voorzien in handontsmettingsmiddelen.

Loondoorbetaling tijdens de coronacrisis
U vraagt zich wellicht af of u als werkgever verplicht bent het loon van uw werknemer door te betalen in het geval hij ziek is geworden door het coronavirus, niet op het werk verschijnt uit vrees voor besmetting of niet op het werk verschijnt vanwege een quarantaine maatregel.

Mijn werknemer is ziek
Als uw werknemer ziek is geworden van het coronavirus dan gelden de normale regels voor ziekte. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt in dat geval niets uit en u dient derhalve het loon van deze werknemer door te betalen.

Mijn werknemer vreest voor besmetting
Komt uw werknemer niet opdagen op het werk omdat hij of zij vreest voor besmetting met het coronavirus dan is het antwoord op de vraag of u het loon desondanks moet doorbetalen, afhankelijk van de gegrondheid van de vrees van de werknemer. Een werknemer die vreest voor besmetting zonder dat hier enige aanleiding toe bestaat, moet gewoon op het werk verschijnen als hij daartoe opgeroepen wordt.

Mijn werknemer is niet ziek maar zit in quarantaine
Moet u ook het loon betalen aan een werknemer die niet kan werken om hij of zij in quarantaine is geplaatst?

Per 1 januari 2020 bepaalt artikel 7:628 BW dat een werkgever het loon moet betalen, ook als de werknemer de arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht. Dit is alleen anders als het (gedeeltelijk) niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer zou moeten komen. De vraag in dit geval is dus voor wiens rekening het komt dat een werknemer niet kan werken omdat hij in quarantaine is geplaatst.

Als een werknemer vanwege een overheidsmaatregel in quarantaine is geplaatst, is dit een situatie die niet voor zijn of haar rekening komt. In dat geval moet u als werkgever dus gewoon het loon doorbetalen. Dit kan wellicht anders liggen als de werknemer vrijwillig is afgereisd naar een risicogebied of een gebied waar een verscherpt of negatief reisadvies voor is afgegeven.

Werktijdverkorting
Onlangs is het coronavirus aangemerkt als een situatie op basis waarvan u in aanmerking zou kunnen komen voor werktijdverkorting. Om een vergunning van het UWV voor werktijdverkorting te krijgen moet u aantonen dat u vanwege het coronavirus minimaal 2 tot maximaal 24 weken ten minste 20% minder werk heeft.

Als u vragen heeft over de gevolgen die het coronavirus voor u en uw werknemers heeft, neem dan contact op met Tom Nicolai en Kristien Croezen.

Uw eerste aanspreekpunt:

Tom Nicolai

Ik ben geen pure wetenschapper. Ik volg alle ontwikkelingen in mijn rechtsgebied op de voet maar sta zelf liever in het veld. Mijn kracht is dat ik van mensen hou. In het arbeidsrecht is dat een groot voordeel want daar draait het voornamelijk om, mensen. Ik voel me persoonlijk betrokken bij mijn cliënten en zorg dat ik de cultuur binnen het bedrijf ken. Dat maakt dat je snel kunt schakelen en samen ook snel tot oplossingen komt. In de praktijk zie ik vaak een te grote afstand tussen cliënt en advocaat. Ik treed niet alleen op als advocaat van werkgevers. Ook werknemers sta ik bij. Ik zie dat als een meerwaarde. Je verliest de nuance niet uit het oog.

Klik voor meer binnnen de categorie